Gå til hovedindholdet

Domme

Ung under 18 år blev påkørt af bil ført af anden ung i autoværksted – Grønland

Østre Landsrets dom afsagt den 23. august 2001 af 3. afdeling i ankesag nr. S-2095-01

Resumé

Grønland:

Unge under 18 år

Olieudslip

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: En ansat på 17 år flytter en bil i T A/S’s værksted. Den ansatte kunne ikke stoppe bilen, fordi gearstangen var fjernet. Derved påkører han en anden ansat, som kommer til skade.
Forhold 2: Omhandler overtrædelse af den grønlandske miljølovgivning.

Sanktion og rettens bemærkninger

Den Grønlandske Landsret idømte T A/S en bøde på 15.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, og 10.000 kr. for overtrædelse af miljølovgivningen. Retten fandt i begge forhold, at T A/S havde handlet uagtsomt.

Østre Landsret stadfæstede dommen med den ændring, at bøden for overtrædelse af miljølovgivningen blev nedsat til 5.000 kr., hvorefter den samlede bøde blev fastsat til 20.000 kr.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Anførte straffebestemmelser

Lov om arbejdsmiljø i Grønland.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for Grønlands Landsret - dom afsagt den 13. februar 2001 af Grønlands Landsret - sag1.nr. A 468/00

Under denne sag har anklagemyndigheden ved anklageskrift forkyndt den 13. juni 2000 tiltalt selskabet T A/S for overtrædelse af arbejdsmiljøloven m.v. samt ved anklageskrift forkyndt den 25. august 2000 tiltalt samme for overtrædelse af miljøloven m.v.

Sagen behandles af Grønlands Landsret i 1. instans i medfør af aktieselskabslovens  § 159.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde på 15.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven m.v. samt bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af miljøloven m.v.

Det lægges til grund, at tiltalte nedlægger påstand om frifindelse.

Vidne 1 forklarer:
At han blev ansat som arbejdsdreng hos tiltalte i 1997 som 17 årig. Hans opgaver var at hjælpe med tankbilen samt forefaldende arbejde, samt olieskift i påhængsmotorer og biler. Da han fyldte 18 år udførte han de samme opgaver. Vidnet havde ikke kurser, men fik anvisninger om arbejdets udførelse af vidne 3, der er uddannet mekaniker og værkfører. Vidne 3 førte opsyn med arbejderne og vidnet stillede spørgsmål til vidne 3 når vidnet var i tvivl. Vidne 3 var selvfølgelig ikke altid til stede, han var ind i mellem syg og arbejdede undertiden uden for værkstedet. Når vidne 3 ikke var tilstede fik vidnet ikke instruktion fra andre. Vidnet fik sine opgaver fra vidne 3 samt fra folkene ved kassen. Vidnet fik ikke opgaver fra direktør A. Den 24. juni 1998 skulle vidnet skifte gearolie på bilen. Dette havde vidnet prøvet før. Den aktuelle bil var en VW, hvilket vidnet også havde prøvet tidligere. Vidne 3 gav vidnet opgaven. Vidnet var alene om at skifte olien og var alene da han stod i graven. Opgaven udføres ved at tømme for olie og påfylde ny olie. I den aktuelle sag tømte vidnet for olie og fjernede derefter gearstangen for at skaffe mere plads. For at forhindre at olien løb på gulvet.

Ved opgavens start er bilen placeret i værkstedet over graven. Vidnet går ned i graven og ville fjerne ventilerne, men fjerner først gearstangen med to bolte og derefter luftventilen. Da han opdager at bilen står forskudt for graven åbner han ikke bundventilen men går op fra graven for at flytte bilen. Vidnet satte ikke boltene på forinden. Da vidnet var oppe fra graven skubbede han bilen, mens vidne 2 sad på førersædet og styrede. Vidnet havde selv bedt vidne 2 sætte sig ind for at styre. Vidnet stod foran bilen mens han skubbede, derefter kørte vidne 2 bilen fremad for at føre den på plads. Så vidt vidnet husker var motoren tændt under hele manøvren. Derefter blev vidnet stående og da han troede at vidne 2 ville stoppe blev vidnet stående, men vidne 2 blev ved med at køre, fordi gearet sad fast i 1 gear på grund af de manglende bolte. Dette havde vidnet ikke tænkt på da han gik op ad graven.

Vidne 2 forklarer:
At han var ansat som arbejdsdreng hos tiltalte fra maj 1998 til april 2000. Hans opgaver var forefaldende arbejde med biler herunder olieskift og senere cykler, og små reparationsopgaver som passer til en arbejdsdreng. Vidne 3 gav vidnet arbejdsopgaverne og instruerede om arbejdets udførelse. Skaden vedrørende kollegaen vidne 1 skete således: Vidne 1 kørte bilen ind i værkstedet og fortalte ikke noget om at han havde fjernet noget. Vidnet husker at vidnet dengang var i gang med en anden opgave. Da han ikke kunne selv sagde vidne 1 at jeg skulle flytte bilen og det gjorde jeg. Vidne 3 var i en anden afdeling af værkstedet så vidt vidnet husker. Vidne 3 vidste, at bilen skulle flyttes, fordi det gør de ofte når der skiftes olie. Bilen stod i første gear, men det havde vidne 1 ikke sagt noget om eller at gearkassen var fjernet. Vidnet var i gang med andet arbejde. Når vidne 3 står i nærheden flytter han den selv, men de måtte gerne flytte bilerne inden i værkstedet, bare ikke udenfor.

Vidne 1 skulle udføre service. Bilen stod i første gear. Stangen var fjernet. Vidne 1 sagde ikke noget om, at han havde fjernet proppen til gearolien. Da vidne 1 bad vidnet om at flytte bilen startede vidnet motoren og prøvede at flytte den. Vidne 1 stod foran lidt til venstre. Vidnet brugte koblingen og fjernede foden fra koblingen for at sætte bilen i stå. Men så kørte bilen selv frem mod væggen hvor vidne 1 stod ca. 1 meter fra væggen. Vidne 1 stod med bøjede knæ for at se under bilen, men rejste sig da han så bilen komme imod sig. Bilen klemte vidne 1 mod væggen. Kofangeren ramte vidne 1 et stykke over knæet og han råbte og stod med hænderne på bilen.

Vidne 3 forklarer:
At han er medejer og værkfører i tiltalte selskab siden 1988 og leder og fordeler arbejdet som sådan på værkstedet. Vidnet bekræfter at vidne 1 og vidne 2 var ansat som arbejdsdrenge. De blev ansat som 14-15 årige. Vidne 2 var 17 år, da ulykken fandt sted. Opgaven bestod i smøring, olieskift og lignende på biler og påhængsmotorer. Oplæringen fandt sted i løbet af de første 2-3 måneders ansættelse. Oplæringen skete ved vidnet. I begyndelsen kontrollerede vidnet altid deres arbejde alt efter hvor dygtige de var. Vidnet var nede ved en båd da ulykken fandt sted. Vidnet havde forinden sat vidne 1 til at skifte olie på bilen. Vidne 1 havde udført tilsvarende opgaver mange gange før og var dygtig til det. Drengene havde strenge ordrer om ikke at flytte bilerne før de havde kørekort. Vidnet tog ikke kontakt til arbejdstilsynet fordi politiassistent B havde oplyst at politiet nok skulle foretage anmeldelsen. Vidnet er ikke klar over at der findes nogle regler om anmeldelse til arbejdstilsynet.

Vidne 4 forklarer:
At han var ansat hos tiltalte i 1998 som tankbil chauffør og havde til opgave at påfylde solar på huse og skibe osv. Den pågældende dag kom bestilling om påfyldning af solar på trawleren "E". Vidnet kaldte på maskinmesteren som påsatte pistolen. Vidnet spurgte maskinmesteren om skibet havde plads til det bestilte antal liter, hvilket maskinmesteren bekræftede 2 gange. Så starter vidnet pumpen og står ved kajen, men da nålen nærmer sig den bestilte mængde går vidnet hen til bilen for at holde øje og fortsætter derefter til det bestilte antal. Da vidnet efterfølgende kontrollerer ved kajkanten kan vidnet se olie på vandet. Så kalder vidnet på maskinmesteren og oplyser at der er blevet overfyldt. Maskinmesteren siger "det er lige meget". Så ringer vidnet til brandinspektøren men kunne ikke komme i forbindelse med ham. Man begynder at rense om aftenen efter at brandalarmen var gået i gang ved 20 tiden.

Foreholdt at han til politiet den 4. september 1998 har forklaret:
"Bunkringen foregik fra tankbilen med slange, der er udstyret med "pistol" ved enden. Det er en uskrevet regel, at den maskinmand, der modtager pistolen holder øje med påfyldningen ombord og til sidst siger stop til chaufføren, når tankene er påfyldte.", bekræfter vidnet, at sådan må det have forholdt sig.

Foreholdt at han til politiet den 4. september 1998 har forklaret:
"Ankommet til trawleren så afhørte maskinmanden, der gik ned i skibet. Afhørte gik derfor selv ombord med pistolen, og satte denne i påfyldningsrøret. Han havde forinden banket på dækket for at kalde på maskinmanden, men denne kom ikke op.", kan vidnet ikke huske om det forholdt sig således.

Foreholdt at han til politiet den 4. september 1998 har forklaret:
"Afhørte havde påfyldt mellem 8000 og 8500 liter i trawleren, da tankbilen blev tømt. Han kørte herefter og hentede solarolie fra KNI's tankanlæg for bagefter at køre tilbage til trawleren.", bekræfter vidnet at det forholdt sig således.

Foreholdt at han til politiet den 4. september 1998 har forklaret:
"Under påfyldningen af den første del af leveringen havde afhørte ikke set noget til maskinmanden. Han formodede at han havde befundet sig nede i skibet.", kan vidnet ikke huske om det forholdt sig sådan.

Foreholdt at han til politiet den 4. september 1998 har forklaret:
"Afhørte kom tilbage til trawleren og påfyldte den sidste levering, således at han til sidst havde leveret 14.000 liter solarolie. Han havde stadig ikke set noget til maskinmanden.", kan vidnet ikke huske om det forholdt sig sådan.

Vidnet husker at maskinmesteren kom op til sidst men husker ikke præcist som han har forklaret til politiet.

Vidne 5 forklarer:
At den 3. september 1998 blev vidnet kontaktet af politiet kl. 19.00 i anledningen af et olieudslip. Vidnet hørte efter undersøgelse at udslippet kom fra trawleren "E". Der var talt om 5-600 liter olie, der dækkede et område fra fabrikskajen mod øst. Vidnet betragtede udslippet som alvorligt, idet det stank og dækkede et stort område mellem bådene. Mandskabet indhegnede oliepølen med "pølser", hvorefter pølen drev mod land hvor den blev suget op. Den værste forurening blev derved fjernet. Virkningen af oliespildet er potentiel brandfare, så der blev derfor sprøjtet med skum for at fjerne de brandfarlige dampe. Selskabet er efter vidnets mening ansvarlig, når der kun var en person til stede ved påfyldningen. Der skulle have været en person ved pumpen og en person ved pistolen.

Af brev fra D kommunes tekniske forvaltning dateret den 10. september 1998 til T A/S fremgår:

"Vedr. Bilag 1 til Udrykningsrapport nr. 14 af 03.09.98 om opsamling af gasolie i havneområdet

Vi har gennem telefonisk opkald fra Politiet fået melding om gasolie-udslip som havde spredt sig på vandoverfladen i D kommunes havneområde, som vi lokaliserede til en trawler "E" som havde fået tankpåfyldning ved fabrikskajen om eftermiddagen fra tankbilen.

Tanken blev overfyldt med ca. 500-600 liter, som ikke blev meldt til brandmyndigheden, som ellers med det samme kan rykke ud og minimere spredningen af olien ved havneområdet med det materiel som forefindes i brandvæsenet.

Sådan en uansvarlig handling fra tankbilindehaver er helt uacceptabel fra brandvæsenets side, hvorfor vi kræver erstatning af vores udgifter fra den ansvarlige forhandler T A/S.

Dertil skal nævnes at tankbil chaufføren var alene og der var ingen selvlukkende pistolventil som burde være ifølge Tekniske foreskrifter 4.11.7.d.

Forbrug og udgifter i forbindelse med opsamling af gasolie.
150 ltr. Skumvæske 1 ltr. á Kr. 45,00 = 6.750,00
14 m. Olieopsugningsmiddel Pølse 1 m. á Kr. 50,00 =   700,00
4 m. Olieopsugningsmiddel måtter 1 m. á Kr. 50,00 =   200,00
12 brandmænd x 4 timer  á Kr. 160,00 = 7.680,00
1 Automobilsprøjte x 4 timer  á Kr. 270,00 = 1.080,00
Erstatning i alt kr.                                                                                                                         16.410,00

Betaling senest fredag d. 09. oktober 1998."

Af brev fra T A/S dateret den 12. september 1998 til D kommunes tekniske forvaltning fremgår:

"Vedlagt returneres brev/faktura vedr. gasolie-udslip i havnen i D kommune.

Denne sag har ikke noget med T A/S at gøre, og hvis der er en sag må det være et mellemværende mellem brandvæsenet og trawleren "E"

Vi må afvise stort set alle brevets kommentarer som er forkerte.

Tankbils firmaets chauffør forsøgte omgående at kontakte brandinspektør vidne 5 på dennes opgivne mobiltelefon, hvortil der ingen kontakt var.

Brandinspektøren har senere til tankbilchaufføren forklaret at telefonen var løbet tom for batteri. Endvidere har chaufføren meddelt sagen til politiet.

Tekniske forskrifter 4.11.7.d er forkert refereret, idet der ikke findes selvlukkende ventiler til 1,5" pistoler. Tankning med store pistoler sker eksempelvis til trawlere eller andre storforbrugere. Under sådanne optankninger som eksempelvis "E" deltager der altid en af skibets maskinfolk, som har ansvaret for tankningen.

Ved denne tankning var vidne 6 ombord, og denne deltog i tankningen.

Skibets besætning sørger blandt andet for omstilling af tankene, overfyldning og andet da et skib har flere tanke og andre for os ukendte installationer.

En selvlukkende ventil vil ikke have nogen virkning ved trawlerbunkring da skibets udluftninger og overfyldningsventiler altid ligger under påfyldningsniveau.

Der er aldrig mere end 1 person ombord i tankbilen.

Det er kun ved lange slangetræk over fjeld chaufføren har medhjælp i bilen.

Vi forstår i øvrigt meningen med at jeres forsøg på at trække gasolien op fra havvandet. Gasolie er let flygtigt, og fordamper meget hurtigt.

Den af jer anvendte fremgangsmetode med at trække gasolien på land er mange gange mere miljø skadeligt end at lade olien fordampe på vandet, hvor den er helt uskadelig".

Af brev fra Grønlands Hjemmestyre, direktoratet F dateret den 14. januar 2000 til Politimesteren i Grønland fremgår:

"Vedr. Olieudslip i havnen i D kommune.

Politimesteren har ved brev af 3. august 1999 samt af 6. januar 2000, anmodet Direktorat F om at udtale sig i en sag om olieudslip i D kommune 3. september 1998.

Direktoratet har valgt at betragte sagen som et spørgsmål om dels, hvem der skal betale oprensningsudgifterne og dels, om der kan rejses tiltale for overtrædelse af havmiljøforordningen.

Oprensningsudgifter.

Udgifterne til brandvæsenets oprensning af olien i havnen beløber sig til kr. 6.410,-.

Af § 35 i forordningen fremgår det, at såfremt der er sket . . . udtømning, som er i strid med kapitlerne 2-7.,  og dette medfører udgifter til beredskabs- eller bekæmpelsesforanstaltninger, skal sådanne udgifter for alle rimelige forholdsregler bæres af skibets ejer. Kapitel 2 omfatter netop nedenstående § 8, som vurderes overtrådt i dette tilfælde. Efter denne bestemmelser er det skibets ejer, der skal afholde udgifterne til oprensning.

Om skibets ejer derefter kan stille tankvognens ejer til ansvar, kan Direktorat F ikke vurdere. Vi er af den opfattelse, at politiets undersøgelse og afhøringerne af de implicerede parter må afgøre hvem af parterne, der har ansvaret for, at udtømningen af olie er foregået.

Ansvar i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen.

Det er Direktoratets vurdering, at der er tale om en overtrædelse af § 8 i Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1997 om beskyttelse af havmiljøet. Af § 8 i forordningen fremgår det, at udtømning af olie fra skibe og luftfartøjer ikke må finde sted. Udtømning defineres i § 4 i forordningen som ". . . enhver udledning, udflydning eller bortskaffelse i havet af stoffer og materialer, der stammer fra den normale drift af skibet".

I den aktuelle sag pumpes olien fra tankvognen til skibet, hvorefter der sker overløb fra skibet til havnen. Overløbet i forbindelse med bunkringen er derfor også omfattet af definitionen af begrebet udtømning, og der er derfor tale om udtømning fra skibet.

I henhold til § 41, kan der idømmes bøde til den overtræder § 8.

I henhold til § 42 i forordningen kan der for overtrædelse af § 8 i forordningen pålægges skibets ejer eller bruger bødeansvar, selvom overtrædelsen ikke kan tilregnes denne som forsætlig eller uagtsom.

Såfremt det vurderes, at der ikke er tale om overløb fra skibet, men derimod udpumpning af olie direkte fra tankvognen, kan landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1989 om beskyttelse af miljøet anvendes. I henhold til denne forordnings § 34 må væsker eller stoffer, der kan forurene hav eller ferskvand ikke tilføres disse.

Bødens størrelsesorden regnes til at være på kr. 5.000,-

Praksis for sanktionsniveauet ved overtrædelser af reglerne om ulovlig olieudledning.

Havmiljøforordningens strafbestemmelse svarer til strafbestemmelsen i miljøforordningen, hvor straf er bødestraf. Praksis efter de nuværende regler for overtrædelse af reglerne om ulovlig udledning er dog sparsomme. Direktoratet F har dog planer om, at der i fremtiden udarbejdes nogle takstmæssige bøder, hvilket bl.a. vil indebære, at der for samme overtrædelse idømmes samme bøde, uanset om der f.eks. er tale om et skib, tankanlæg eller lign. der på ulovlig vis har udledt olie i havet.

Direktoratet vil i denne anledning dybt beklage den sene besvarelse, og vi stiller os gerne til rådighed for det videre arbejde."

Landsretten skal udtale:

Vedrørende arbejdsulykken.
Retten finder på baggrund af vidnernes forklaringer om hvorledes tilsyn med arbejdet fandt sted, samt de faktiske forhold vedrørende kørsel af bilen samt den manglende anmeldelse af en i øvrigt alvorlig ulykke, at det er bevist at der har fundet overtrædelse af arbejdsmiljøloven sted som påstået i anklageskriftet, som det tiltalte selskab er subjektivt ansvarlig for. Selskabet kendes på den baggrund skyldig efter anklageskriftet.
Den af anklagemyndigheden påståede bøde findes passende fastsat. Selskabet findes endvidere erstatningsansvarlig over for vidne 1 for tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte samt ødelagt beklædning.

Vedrørende olieudslippet.
Retten finder på baggrund af, at tankbilschaufføren overfor retten bekræfter sin forklaring til politiet om, at maskinmesteren ikke var til stede, at der er sket en overtrædelse af miljølovens § 34, som det tiltalte selskab er subjektivt ansvarlig for. Selskabet kendes på den baggrund skyldig efter anklageskriftet. Idet retten finder at forholdet er sket i et indre havneanlæg med flere end 100 erhvervsjoller og 100-200 fritidsfartøjer samt tankanlæg findes foranstaltningen passende at kunne fastsættes til 10.000 kr.
Selskabet findes endvidere erstatningsansvarlig overfor D kommune, som nedenfor anført.

Thi kendes for ret:

T A/S idømmes en bøde på 15.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i 3 tilfælde, samt en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af miljølovgivningen i 1 tilfælde. T A/S skal endvidere betale 16.410 kr. til D kommune. 

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Grønlands Landsrets dom af 13. februar 2001 (A 468/00) er anket af tiltalte, med påstand om frifindelse subsidiært formildelse for så vidt angår forhold 2, der drejer sig om overtrædelse af

Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet § 34, stk. 1, jf. § 46, stk. 1, nr. 6, jf. § 47 ved den 3. september 1998 ca. kl. 14.00, i havnen i D kommune , at have tilført havet ca. 500 liter solarolie, idet en af selskabets tankbilschauffører overfyldte tanken på rejekutteren "E", således at olien flød ud i havnebassinet.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har påstået frifindelse for påstanden om erstatning.

Der er i landsretten afgivet forklaring af tiltalte ved direktør A og vidnerne vidne 4, vidne 5 og maskinmester vidne 6.

Vidne 4 har forklaret, at det tiltalte selskab af skibets maskinmester havde fået en bestilling på i alt 14.000 liter. Maskinmesteren bekræftede 2 gange på forespørgsel, at der kunne være 14.000 liter på skibets anlæg. Tankbilen holdt ca. 4-5 meter fra skibet, og man kunne ikke fra påfyldningsstedet se tankbilens tæller. Maskinmesteren satte "pistolen" på påfyldningsstudsen. Maskinmesteren gik derefter fra stedet. Vidnet ved ikke, om maskinmesteren eller andre skal blive ved påfyldningsstedet, men det er ellers en uskreven regel, at der er en person ved påfyldningsstudsen. Vidnet påfyldte i 2 omgange, og maskinmesteren forlod stedet begge gange. Da der var påfyldt ca. 13.600 liter, var der ikke overløb. Efter at tælleren var nået 14.000 liter, konstaterede han, at der var løbet olie ud i havnen. Der er ikke nogen automatisk stopfunktion på "pistolen". Påfyldningen skete med 700 liter i minut-tet.

Vidne 5 har forklaret, at solarolie er meget brandfarlig, medens den ligger oven på vandet. Man kunne have be-grænset arbejdet, hvis man havde fået hurtig besked. Det er rigtigt, at olien fordamper, men den er meget forurenende og skal derfor fjernes. Det var vidnet, der havde vagt den dag, men hans mobiltelefon var "løbet tør for strøm".

Vidne 6 har forklaret, at han var maskinmester på skibet den dag. Det var ham, der bestilte olien. Vidnet kan ikke huske, om han var til stede under påfyldningen, eller om han lavede noget andet i mens. Det var tankchaufføren, der opdagede, at olien var løbet ud i havnen. Det var vidnet, der satte "pistolen" i studsen. I andre byer står tankchaufføren ved "pistolen". Det har i så fald ikke betydning, om "pistolen" har autostop, idet man så kan se, når anlægget er ved at være fyldt op.

Direktør A har forklaret, at tankchaufførerne instrueres om, at de skal kontakte maskinmesteren eller et andet besætningsmedlem før påfyldning. Tankchaufføren kan ikke vide, om der er et eller flere påfyldningssteder, eller hvilke særlige installationer skibet er forsynet med. Man må kunne forlade sig på meddelelsen om, at der kunne påfyldes 14.000 liter.

Østre Landsret skal udtale:

Et udslip som det foreliggende findes at være omfattet af forordningens § 34.

Ved påfyldning med en påfyldningspistol, der ikke automatisk lukker, når skibets olieanlæg er fyldt op, bør det af tiltalte sikres, at overfyldning og efterfølgende udslip ikke sker.

Landsretten må efter bevisførelsen anse det for godtgjort, at vidne 4 lod påfyldningen ske uden at have sikret sig, at maskinmesteren eller andre var til stede og kunne have hindret overløb.

Det findes herefter bevist, at der er handlet uagtsomt fra tiltaltes side, hvorfor tiltalte ifalder straf efter bestemmelserne i tiltalen.

Efter det oplyste findes straffen for forhold 2 passende at kunne fastsættes til 5.000 kr.

I øvrigt stadfæstes dommen, idet der ikke findes grundlag for helt eller delvis at lade erstatningskravet bortfalde.

Thi kendes for ret:

Grønlands Landsrets dom i sagen mod T A/S v/direktør A ændres, således at tiltalte i alt straffes med en bøde på 20.000 kr.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen betaler sagens omkostninger for Østre Landsret.

 

Indhold

Indhold

Henter PDF