Gå til hovedindholdet

Domme

Reparation af betonblander uden effektiv sikring mod igangsætning

Østre Landsrets dom afsagt den 4. maj 2001 af 20. afdeling i ankesag nr. S-3407-00

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Reparation

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat udførte arbejde med reparation af en betonblander, hvor sikkerhedsskærmen var fjernet ligesom betonblanderen var tilsluttet driftsspænding. Pludselig starter maskinen og den ansatte får fingrene i klemme.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 25.000 kr. Retten fandt, at den ansatte havde tilsidesat de i anklageskriftet nævnte beskyttelsesregler, og arbejdet var herefter ikke planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt uanset om virksomhedens ansatte måtte have fået besked om at der skulle slukkes for driftsspænding under reparationsarbejdet af maskinen. Med hensyn til straffens udmåling, fandt retten, at der på grund af den skete skade forelå en skærpende omstændighed i sagen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 45, stk. 1, og bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 11, stk. 1. 

Læs hele dommen

Reparation

Indhold

Indhold

Henter PDF