G� til hovedindholdet

Domme

Rumventilation utilstrækkelig på autoværksted – Bevis – Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 17. december 2001 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1816-01

Resumé

Arbejdsstedets indretning

Rumventilation

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Der blev udført arbejde i et mekaniker-, opretnings- og klargøringsværksted, hvor der ikke var etableret et tilstrækkeligt luftskifte, der sikrede effektiv fjernelse af spredt forurening, og hvor der ikke samtidig blev tilført frisk erstatningsluft af passende temperatur. Der var ikke etableret rumventilation som supplement til procesudsugningen på trods af, at Arbejdstilsynet havde afgivet påbud herom.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr. Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at punktudsugning generelt ikke er tilstrækkeligt til at fjerne forureningen i bilværksteder, og at Arbejdstilsynet derfor generelt kræver punktudsug-ningen suppleret med en rumventilation, der fjerner resten af forureningen. Herudover lagde retten vægt på Arbejdstilsynets professionelle vurdering af, at ventilation gennem porte, der står åbne i varierende tidsrum i årets løb, ikke giver et tilstrækkeligt luftskifte og desuden medfører problemer med træk og kulde og strider mod kravet om, at erstatnings-luften skal have en passende temperatur.

Landsretten frifandt T. Det blev lagt til grund, at punktudsugning ikke alene kunne fjerne den forurenede luft fuldt ud. Landsretten fandt det ikke bevist, at den fornødne luftudskiftning ikke skete, når portene i værkstedet blev åbnet, for eksempel i forbindelse med ind- og udkørsel. Herudover var det ikke for Landsretten oplyst, på hvilket grundlag Arbejdstilsynet over for autoværksteder stiller krav om mekanisk luftudskiftning 3 gange i timen. Endelig lagde Landsretten vægt på, at der ikke var foretaget konkrete målinger i tiltaltes autoværksted, og at der ikke for Landsretten i øvrigt var fremlagt vurderinger vedrørende luftudskiftningen i værkstedet.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, og bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse § 16, og bekg. nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning § 35, stk. 1.

Læs hele dommen

Rumventilation

Indhold

Indhold

Henter PDF