Gå til hovedindholdet

Domme

Rumventilation utilstrækkelig på autoværksted – Bevis – Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 17. december 2001 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1816-01

Resumé

Arbejdsstedets indretning

Rumventilation

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Der blev udført arbejde i et mekaniker-, opretnings- og klargøringsværksted, hvor der ikke var etableret et tilstrækkeligt luftskifte, der sikrede effektiv fjernelse af spredt forurening, og hvor der ikke samtidig blev tilført frisk erstatningsluft af passende temperatur. Der var ikke etableret rumventilation som supplement til procesudsugningen på trods af, at Arbejdstilsynet havde afgivet påbud herom.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr. Retten lagde efter bevisførelsen til grund, at punktudsugning generelt ikke er tilstrækkeligt til at fjerne forureningen i bilværksteder, og at Arbejdstilsynet derfor generelt kræver punktudsug-ningen suppleret med en rumventilation, der fjerner resten af forureningen. Herudover lagde retten vægt på Arbejdstilsynets professionelle vurdering af, at ventilation gennem porte, der står åbne i varierende tidsrum i årets løb, ikke giver et tilstrækkeligt luftskifte og desuden medfører problemer med træk og kulde og strider mod kravet om, at erstatnings-luften skal have en passende temperatur.

Landsretten frifandt T. Det blev lagt til grund, at punktudsugning ikke alene kunne fjerne den forurenede luft fuldt ud. Landsretten fandt det ikke bevist, at den fornødne luftudskiftning ikke skete, når portene i værkstedet blev åbnet, for eksempel i forbindelse med ind- og udkørsel. Herudover var det ikke for Landsretten oplyst, på hvilket grundlag Arbejdstilsynet over for autoværksteder stiller krav om mekanisk luftudskiftning 3 gange i timen. Endelig lagde Landsretten vægt på, at der ikke var foretaget konkrete målinger i tiltaltes autoværksted, og at der ikke for Landsretten i øvrigt var fremlagt vurderinger vedrørende luftudskiftningen i værkstedet.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 2.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, og bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse § 16, og bekg. nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning § 35, stk. 1.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Rødding - dom afsagt den 25. juni 2001 af retten i Rødding - SS nr. 25011/00

Anklagemyndigheden mod T.

Under denne sag tiltales T ifølge anklageskrift af 24. januar 2000 til straf for overtrædelse af arbejdsmiljøloven (lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999) § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 2, jf. § 38, arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 34, stk. 1, nr. 1, jf. § 16, og arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning med senere ændringer § 68, stk. 1, nr. 1, jf. § 35, stk. 1, ved i virksomhedens lokaler i et længere tidsrum - senest konstateret ved Arbejdstilsynets besøg i virksomheden den 6. december 1999 - at have udført arbejde i mekaniker-, opretnings- og klargøringsværkstedet, selv om det ikke var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der ikke var etableret et tilstrækkeligt luftskifte, der sikrer effektiv fjernelse af spredt forurening, og idet de beskæftigede ikke på anden måde var sikret mod unødig påvirkning fra stoffer og materialer, og selv om Arbejdstilsynet den 10. oktober 1997, tiltrådt af Direktoratet for Arbejdstilsynet den 12. februar 1998, påbød virksomheden inden den 1. juli 1998 at etablere en rumventilation i mekaniker-, opretnings- og klargøringsværkstedet, der som supplement til procesventilationen fjerner den sundhedsskadelige og generende luftforurening.

Anklagemyndigheden har under første del af domsforhandlingen den 24. februar 2000 berigtiget tiltalen, således at der efter "effektiv fjernelse af spredt forurening" tilføjes "og samtidig tilførsel af frisk erstatningsluft af passende temperatur".

Tiltalte har protesteret mod berigtigelsen og har anført, at der er tale om en udvidelse af tiltalen, som han ikke samtykker i efter retsplejelovens § 833, stk. 2.

Tiltalte har desuden gjort gældende, at den upræcise angivelse af gerningstidsrummet i anklagen ikke opfylder kravene til anklageskrifters indhold i retsplejelovens § 831, og at dette bør føre til frifindelse.

Domsforhandlingen er fortsat den 21. februar 2001 og den 18. juni 2001.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde-straf på ikke under 25.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnerne vidne 1, tilsynsførende hos Arbejdstilsynet, samt fuldmægtig vidne 2, Arbejdstilsynet. Herom henvises til retsbogen.

Arbejdstilsynet besøgte sagsøgtes virksomhed den 29. september og den 6. oktober 1997 i forbindelse med kontrolfasen i Arbejdstilsynets landsdækkende Autoindsats i 1996-98. Kredsen meddelte den 10. oktober 1997 sagsøgte følgende påbud:

 "Virksomheden skal etablere en mekanisk rumven-tilation i mekaniker-, opretnings- og klargøringsværkstedet, der som supplement til procesventilationen fjerner sundhedsskadelig og gene-rende luftforurening.
 
 Den friske erstatningsluft skal kunne tilføres tempereret.
 
 Erstatningsluften skal være styret således, at den sikrer en konstant luftfornyelse i værkste-derne.
 
Påbuddet skal efterkommes senest den 1. april 1998."

Direktoratet for Arbejdstilsynet fastholdt den 12. februar 1998 påbuddet efter klage fra sagsøgte.

Rettens bemærkninger:

Gerningsperioden er i tiltalen angivet til "et længere tidsrum", hvilket er konkretiseret ved henvisning til Arbejdstilsynets påbud af 10. oktober 1997 og kontrolbesøg den 6. december 1999. Anklageskriftet opfylder hermed kravet om tidsangivelse i retsplejelovens § 831.

Anklagemyndighedens tilføjelse til tiltalen af kravet om tilførsel af tempereret erstatningsluft er ikke blot en berigtigelse af biomstændigheder. Retten bemærker herved, at det ikke på forhånd er udelukket, at berigtigelsen kan betyde en forskel i sagens udfald. Berigtigelsen er på den anden side heller ikke en udvidelse af tiltalen til andre strafbare forhold, men en uddybende beskrivelse af det forhold, der hele tiden har været genstand for sagen.

I denne situation fremgår det af retspraksis, herunder Vestre Landsrets dom gengivet i UfR 1997 side 617ff., at det må afgøres efter en konkret vurde-ring af situationen, om berigtigelse kan ske mod tiltaltes protest. Da berigtigelsen angår en sætning, der indgik i Arbejdstilsynets påkrav, og da tiltalte allerede pga. udsættelsen af domsforhandlingen har haft lejlighed til fyldestgørende forsvar, også i relation til berigtigelsen, tillader retten anklagemyndigheden at foretage den ønskede berigtigelse, da der ikke er nogen reelle betænke-ligheder ved dette.

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at punktudsugning generelt ikke er tilstrækkeligt til at fjerne forureningen i bilværksteder, og at Arbejdstilsynet derfor generelt kræver punktudsug-ningen suppleret med en rumventilation, der fjerner resten af forureningen. Retten lægger vægt på Arbejdstilsynets professionelle vurdering af, at ventilation gennem porte, der står åbne i varierende tidsrum i årets løb, ikke giver et tilstrækkeligt luftskifte og desuden medfører problemer med træk og kulde og strider mod kravet om, at erstatnings-luften skal have en passende temperatur. På den baggrund finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes efter de bestemmelser, der er nævnt i tiltalen, i overensstemmelse med retspraksis i sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen til en bøde på 25.000 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 14 dage.

Dommens konklusion:

Tiltalte T straffes med en bøde på 25.000 kr.

Udskrift nr. 1 af retsbogen for retten i Rødding

Anklageren havde en berigtigelse til anklageskriftets tekst 5. sidste linje, idet der skal tilføjes: "og samtidig tilførsel af frisk erstatningsluft af passende temperatur".

Forsvareren oplyste, at tiltalte nægter sig skyldig.

Forsvareren protesterede mod anklagerens berigtigelse af anklageskriftet og gjorde gældende, at der ikke er tale om en berigtigelse, men om en udvidelse af tiltalen.

Forsvareren gjorde endvidere gældende, at anklageskriftet ikke kan danne grundlag for domfældelse af tiltalte, idet det ikke opfylder de regler for indhold, der fremgår af retsplejelovens § 831. Forsvareren anførte nærmere, at det angivne tidsrum ikke er tilstrækkelig præciseret. Endvidere er gerningsindholdet ikke tilstrækkelig præciseret.

Anklageren bestred det af forsvareren anførte. Der er ikke tale om en udvidelse af tiltalen, men alene en berigtigelse med noget, der i forvejen fremgår af bekendtgørelsens § 35, stk. 1, og der er tale om den samme gerningsbeskrivelse. Anklageskriftet opfylder reglerne i retsplejelovens § 831. Tidsangivelsen fremgår af anklageskriftet, herunder de sidste fire linjer. Gerningsindholdet er beskrevet på helt sædvanlig vis bl.a. ved en citering af indholdet af de pågældende bestemmelser.

Forsvareren begærede rettens afgørelse.

Retten tilkendegav, at den rejste formalitetsindsigelse bør behandles sammen med sagens realitet.

Udskrift nr. 2 af retsbogen for retten i Rødding

Anklageren oplyste, at tiltalte siden retsmødet den 24. februar 2000 har installeret et ventilationsanlæg, der opfylder de stillede krav. Påstanden om tvangsbøder frafaldes derfor. Påstanden om bøde opretholdes.

Forsvareren oplyste, at protesten mod anklagerens berigtigel-se af tiltalen i retsmødet den 24. februar 2000 fastholdes. 

Udskrift nr. 3 af retsbogen for retten i Rødding

Tiltalte forklarede, at han har drevet bilværkstedet i 15 år. Han har etableret den påbudte luftudskiftning i maj 2000 til en pris af ca. 150.000 kr.

De fremlagte fotoserier blev gennemgået.

Tiltalte påviste, at der er 4 porte ind til det østvendte autoværksted. Portene åbnes, når bilerne køres ud og ind af værkstedet. De åbnes måske ca. 25 gange daglig. I sommeren står de åbne hele tiden. Mod nord er der en stor port 4,30 meter bred, der går ind til den bageste del af pladeværkstedet. De 2 værksteder er adskilt af en mur med 2 store åbninger, der hver er lidt mindre end portåbningerne. De står normalt åbne, men kan lukkes med en skydedør, når de laver noget, der støjer kraftigt, hvor de bruger høreværn. Når både de østvendte og den nordvendte port er åben, er der således normalt luftgennemstrømning. Desuden er der en port i vestsiden ved siden af et vindue. Der kan således også skaffes direkte luftgennemstrømning fra øst mod vest. De har normalt luftet ud gennem portene, hvis der var behov for det. Der er desuden et lagerrum.

Der stod tidligere et fyr, en kalorifereovn, midt i lokalet. Den kunne give masser af varme og havde ingen problemer med at opvarme begge rum, selv om portene blev åbnet.

Der er etableret punktudsugning, der anvendes ved den enkelte arbejdsproces. Der er 4 faste monteringer i loftet i pladeværkstedet og 2 faste monteringer i mekanikerværkstedet. Der kan kobles flek-sible slanger på, der kan trækkes hvor som helst hen i lokalerne. Der er udsugning i bunden af smøregraven. Den starter, når man tænder lyset i graven. Der er slanger i loftet, der kobles på bilernes udstødning, når bilerne er tændt i værkstedet. Alle udsugninger har alarm og advarselslampe, der måler i udsugningsrørsystemet, om ventilatoren er i stand til at trække det hele med ud. I modsat fald slår alarmen til, så man kan sørge for udluftning gennem porte eller andet. Der er instrukser om, at punktudsugningerne skal bruges ved arbejdsprocesserne, og det sker også.

De har aldrig haft problemer med dårlig luft i værkstedet, og de har på grund af placeringen af portene altid haft masser af frisk luft. Der er 5 personer, der arbejder i værkstedet, og der har aldrig været klager eller problemer.

Der har været 2-4 besøg af Arbejdstilsynet i anledning af denne sag om udluftning. De har ikke haft andet at påtale end manglende rumventilation. For år tilbage har Arbejdstilsynet påtalt, at der skul-le etableres alarm på punktudsugningerne, hvilket derefter skete.

Han har ikke taget dem alvorligt vedrørende kravet om rumventilation, når der var andre værksteder i samme kommune, der ikke fik besøg af Arbejdstilsynet og ikke fik noget pålæg. Det har været en stor udgift, og det er konkurrenceforvridende og virker meget tilfældigt, hvem der er blevet udtaget til besøg og pålæg. Han har derfor værget sig ved at montere rumventilationen.

Som vidne fremstod vidne 1, tilsynsførende hos Arbejdstilsynet. Han forklarede, behørig formanet, at der den 10. oktober 1997 blev givet påbud til tiltalte om etablering af mekanisk luftventilation. Dermed menes mekanisk udsugning fra værkstedet og indblæsning af tilsvarende mæng-der frisk forvarmet erstatningsluft.

Hvis der foregår forurenende arbejdsprocesser, skal der være procesventilation, der fjerner forurenin-gen ved kilden. Der er dog altid noget, der slipper ved siden af. Procesventilationen tager hoveddelen, men ikke det hele. Der kan desuden være huller i slangerne, eller de slutter ikke tæt. Forureningen foregår så spredt og så mange steder i værkstedet, at det ikke kan tage det hele. Derfor suppleres med et krav om rumventilation, der tager resten.

Arbejdstilsynet gennemførte i 1996-98 en landsdæk-kende kampagne vedrørende autoværksteder. Der var lagt op til i kampagnen, at en bestemt procentdel af værkstederne, vist nok 20 %, skulle have besøg under kampagnen. De pågældende værksteder blev til-fældigt udvalgt. De øvrige værksteder indgår i den mængde af virksomheder, der tages med i Arbejdstilsynets daglige arbejde.

Hvis man ser bort fra kravet om forvarmet erstat-ningsluft, vil en ventilation gennem åbne porte og døre alligevel ikke være tilstrækkeligt, idet der ikke er dokumentation for, at der på den måde vil opnås et luftskifte på 3 gange i timen. De har ikke foretaget konkrete målinger på stedet, men deres erfaring siger, at man ikke opnår et sådant tilstrækkeligt luftskifte ved åbning af porte og døre. Desuden giver udluftning gennem åbne porte og døre trækproblemer, og det er ikke den måde, man skal ventilere et værksted på. Da der ikke er foretaget målinger, kan han ikke sige for det konkrete værksted, hvilken størrelse et sådant luftskifte havde. Det er rigtigt, at han har skrevet til Arbejdstilsynet i København, at der sker en jævnlig udskiftning af luften gennem de åbne porte, men at erstatningsluften ikke er af passende temperatur.

Der var et fyr i lokalet, og han regner med, at fyret kunne varme lokalet op. En udluftning gennem porte og derefter opvarmning af rummet ved hjælp af fyret ville give problemer med kulde og træk, fordi erstatningsluften kommer ind gennem portene og ikke føres ind over fyret til opvarmning.

Der var ikke andre problemer med ventilation hos tiltalte end kravet om rumventilation.

Som vidne fremstod fuldmægtig vidne 2, Arbejdstilsynet. Hun forklarede, behørigt formanet, at påbuddet ikke blev efterkommet, før sagen var rejst. Der havde været overtræ-delse gennem en lang periode, og de har derfor valgt at fastholde sagen, også efter at påbuddet var efterkommet. Det er fast praksis, at sagen fortsætter, hvis påbuddet først efterkommes efter sagens rejsning. Det ville ikke have nogen præven-tiv effekt, hvis man først kan trække en sag i flere år og efterfølgende få sagen tilbagekaldt ved at efterkomme påbuddet.

De har indstillet en bøde på 25.000 kr., hvilket svarer til udgangspunktet i arbejdsmiljøsager på 20.000 kr. med tillæg af 5.000 kr. for skærpende omstændigheder, idet der var udstedt påbud. Ud-gangspunktet er fastslået ved domme fra landsret-terne og Højesteret om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, dog vistnok ikke ventilationssager.

Under kampagnen fik alle registrerede virksomheder i branchen tilsendt materiale, vejledninger mv. om de gældende regler. De lavede efterfølgende en kon-trolindsats, hvor hun mener, at de besøgte 30 % af virksomhederne. De øvrige virksomheder stilles over for nøjagtig de samme krav, når de besøges af Ar-bejdstilsynet udenfor indsatsperioden. Mængden af virksomheder, der kunne besøges under indsatsperioden, var et spørgsmål om ressourcer.

Hun har i et brev af 19. april 2001 til politiet oplyst, at en sag fra den pågældende kampagne er sluttet med en advarsel, og en anden er sluttet med dom. Hun kender ikke faktum i de konkrete sager, men har fået oplyst, at de stammer fra denne indsats. Hun mener, at den afsagte dom var fra retten i Mariager, og at den ligger i sagen. Hun husker ikke bødens størrelse. Der kom ikke mange retssager ud af kampagnen, idet de fleste værksteder efterkom pålæggene.

De har ikke foretaget målinger hos tiltalte. Hun har ikke fagkendskab til spørgsmålet om ventilation.

Som vidne fremstod akademiingeniør vidne 3, Arbejdstilsynet.

Anklageren og forsvareren oplyste, at de ikke havde spørgsmål til vidnet.

Tiltalte forklarede supplerende, at værkstedet altid har været tilstrækkeligt opvarmet ved hjælp af fyret. Han mener ikke, at der kan lægges vægt på Arbejdstilsynets skøn, når det ikke er støttet af måleresultater.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte og vidnerne vidne 1 og vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke efterkom Di-rektoratet for Arbejdstilsynets afgørelse, da han ikke havde råd. Han meddelte ikke dette til Arbejdstilsynet, da han fandt kravet vanvittigt. Han påklagede ikke Direktoratets afgørelse. Han etablerede udsugningen, da han regnede med, at han ellers ville blive retsforfulgt. Der er to konkurrerende virksomheder i området, der først skal etablere rumventilationen pr. 1. januar 2003. Det er tilfældigt, hvilke virksomheder der har fået kravet, og hvornår det skal opfyldes. De ansatte har ikke klaget over luftudskiftningen. Der er aldrig foretaget målinger af luftudskiftningen. Når portene i sommerhalvåret stod åbne, var der fri luftgennemstrømning. Resten af året var portene åbne 25 - 30 gange dagligt. Han vil tro, at da der skete luft-udskiftning 3 gange i timen som krævet. Der har aldrig været problemer med træk eller kulde. Kalorifereovnen havde et blæ-sesystem til begge værkstedslokaler. Det etablerede anlæg kø-rer kun efter behov og slet ikke om sommeren, hvor portene står åbne.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at der over for de øvrige autoværksteder i området stilles de samme krav om rumventilation. Dette sker som led i den daglige drift. Han mener ikke, at det om sommeren er tilstrækkeligt at have portene åbne. Kampagnen var tilrettelagt med parterne i branchen, og i vejledningen til autobranchen stod kravet om luftudskiftning 3 gange i timen. Denne vejledning er udsendt til branchen, inden kampagnen blev iværksat. Han har ikke tilstrækkelig ud-dannelse til at vurdere, hvorledes der sker tilstrækkelig luftudskiftning, og han kan ikke vurdere den konkrete luftudskiftning i tiltaltes værksted. Han har ikke noget konkret belæg for at sige, at der ville være problemer med træk og kulde, hvis portene stod åbne om vinteren. Han regner med, at fyret kunne opvarme værkstedet, og han har ikke modtaget klager fra de ansatte vedrørende manglende opvarmning. Han har alene givet påbud om, at erstatningsluften skulle have tilstrækkelig temperatur som krævet i bekendtgørelsen, men ikke givet påbud om ovnen. Det er rigtigt, at to autoværksteder i byen A først skal etablere rumventilation henholdsvis pr. 30. juni 2002 og pr. 1. januar 2003, men det er ikke muligt at besøge samtlige autoværksteder på en gang. Det er muligt at få etableringsfristen udskudt, hvis der er en god grund. Udsæt-telsen kan være mere end et år. Det er nok bekosteligt at lave konkrete målinger. Det ved han ikke noget om.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at Arbejdstilsynet generelt ikke laver mange målinger. I givet fald pålægger man virksomheden at foretage de fornødne målinger. Målinger er normalt ret bekostelige og pålægges derfor kun en virksomhed, hvis en sag ikke kan afgøres på det foreliggende erfaringsgrundlag. Kravene til autobranchen bygger på erfaringer inden for branchen og støttes af en konkret måling, som branchen foretog på et værksted i byen B. Notatet om denne måling er lavet af Arbejdstilsynet. Kravene til branchen er fastholdt, og hun er bekendt med, at Arbejdsmiljøklagenævnet for nylig har stadfæstet kravet om rumventilation, hvor der også var punktudsugning og mulighed for at åbne portene. Det er Arbejdstilsynets generelle holdning, at sådanne autoværk-steder skal have rumventilationsanlæg. Alle værksteder har skullet opfylde disse krav i flere år og ikke først, når der udstedes et påbud efter kontrolbesøg. Hvis der rejses seriøs tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig luftudskiftning, for eksempel på grund af et eksisterende generelt ventilationsan-læg, ville hun nok påbyde ejeren at foretage de fornødne målinger. Hun har ikke vurderet de faktiske forhold hos tiltalte, men der var intet generelt ventilationsanlæg.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Det tiltrædes af de grunde, som byretten har anført, at anklageskriftet opfylder kravene i retsplejelovens § 831.

Efter § 35, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 (tidligere bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992) skal erstatningsluften have en passende temperatur. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at anklagemyndigheden har fået tilladelse til at berigti-ge anklageskriftet som sket.

Det er ubestridt, at den daværende punktudsugning ikke alene kunne fjerne den forurenede luft fuldt ud, men tiltalte har gjort gældende, at den fornødne luftudskiftning skete, når portene i værkstedet blev åbnet, for eksempel i forbindelse med ind- og udkørsel, hvilket synes at støttes af Direktoratet for Arbejdstilsynets skrivelse af 12. februar 1998. Det bemær-kes, at vidne 3, der har underskrevet skrivelsen, ikke er ført som vidne.

Det er ikke for landsretten oplyst, på hvilket grundlag Arbejdstilsynet over for autoværksteder stiller krav om mekanisk luftudskiftning 3 gange i timen.

Der er ikke foretaget konkrete målinger i tiltaltes autoværk-sted, og der er ikke for landsretten i øvrigt fremlagt vurde-ringer vedrørende luftudskiftningen i værkstedet. Under disse omstændigheder findes det ikke bevist, at tiltalte er skyldig i den rejste tiltale. Tiltalte frifindes derfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T frifindes. 

 

Indhold

Indhold

Henter PDF