G� til hovedindholdet

Domme

Rundsav anvendt uden overdækning og spaltekniv var indstillet korrekt

Østre Landsrets dom afsagt den 9. februar 2001 af 7. afdeling i ankesag nr. S-2808-00

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Rundsav

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat anvendte en rundsav, hvor sikkerhedsudstyret, overdækningen og spaltekniven, ikke var indstillet korrekt. Under arbejdet var der derved fremkaldt fare for skade på helbredet.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 15.000 kr. Byretten fandt det ikke bevist, at overtrædelsen kunne tilregnes tiltalte som forsætlig eller uagtsom, da retten lagde til grund, at direktøren for det tiltalte selskab havde talt med den ansatte om, hvorledes saven skulle betjenes sikkerhedsmæssigt korrekt, og da direktøren ikke var til stede den pågældende dag. Retten fandt dog tiltalte som arbejdsgiver skyldig under henvisning til arbejdsmiljølovens § 83, og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 2. Med hensyn til straffens udmåling, fandt retten ikke, at der forelå skærpende omstændigheder jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 2, jf. § 82, stk. 3, nr. 1, idet det efter forklaringerne blev lagt til grund, at man under ar-bejdet med saven ikke kom nærmere klingen end ca. 1 meter, hvorved retten ikke fandt , at der har foreligget nærliggende fare for skade på liv eller helbred.

Ved strafudmålingen er der endvidere taget hensyn til på den ene side den skærpelse, der er gennemført ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2000, side 295, og på den anden side, at overtrædelsen ikke kan tilregnes tiltalte som forsætlig eller uagtsom.

Landsretten ændrede byrettens dom, således at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Landsretten fandt, at overtrædelsen kunne tilregnes det tiltalte selskab som uagtsom, idet selskabets ledelse burde have truffet de fornødne foranstaltninger for at sikre, at rundsavens overdækning og spaltekniv var korrekt indstillet, hvorfor tiltalte selskab er skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. de anførte bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Herudover fandt Landsretten det godtgjort, at anvendelsen af rundsaven under de beskrevne omstændigheder fremkaldte fare for skade på helbred, hvorfor det var godtgjort, at overtrædelsen er begået under skærpende omstændigheder, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1. 

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1999 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 4, og § 9, stk. 2.

Læs hele dommen

Rundsav

Indhold

Indhold

Henter PDF