Gå til hovedindholdet

Domme

Rundsav anvendt uden overdækning og spaltekniv var indstillet korrekt

Østre Landsrets dom afsagt den 9. februar 2001 af 7. afdeling i ankesag nr. S-2808-00

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Rundsav

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat anvendte en rundsav, hvor sikkerhedsudstyret, overdækningen og spaltekniven, ikke var indstillet korrekt. Under arbejdet var der derved fremkaldt fare for skade på helbredet.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 15.000 kr. Byretten fandt det ikke bevist, at overtrædelsen kunne tilregnes tiltalte som forsætlig eller uagtsom, da retten lagde til grund, at direktøren for det tiltalte selskab havde talt med den ansatte om, hvorledes saven skulle betjenes sikkerhedsmæssigt korrekt, og da direktøren ikke var til stede den pågældende dag. Retten fandt dog tiltalte som arbejdsgiver skyldig under henvisning til arbejdsmiljølovens § 83, og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler § 23, stk. 2. Med hensyn til straffens udmåling, fandt retten ikke, at der forelå skærpende omstændigheder jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 2, jf. § 82, stk. 3, nr. 1, idet det efter forklaringerne blev lagt til grund, at man under ar-bejdet med saven ikke kom nærmere klingen end ca. 1 meter, hvorved retten ikke fandt , at der har foreligget nærliggende fare for skade på liv eller helbred.

Ved strafudmålingen er der endvidere taget hensyn til på den ene side den skærpelse, der er gennemført ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2000, side 295, og på den anden side, at overtrædelsen ikke kan tilregnes tiltalte som forsætlig eller uagtsom.

Landsretten ændrede byrettens dom, således at bøden blev forhøjet til 25.000 kr. Landsretten fandt, at overtrædelsen kunne tilregnes det tiltalte selskab som uagtsom, idet selskabets ledelse burde have truffet de fornødne foranstaltninger for at sikre, at rundsavens overdækning og spaltekniv var korrekt indstillet, hvorfor tiltalte selskab er skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. de anførte bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Herudover fandt Landsretten det godtgjort, at anvendelsen af rundsaven under de beskrevne omstændigheder fremkaldte fare for skade på helbred, hvorfor det var godtgjort, at overtrædelsen er begået under skærpende omstændigheder, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1. 

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 45, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1999 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 4, og § 9, stk. 2.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Roskilde - dom afsagt af retten i Roskilde den 30. juni 2000 - Sag nr. S 1-628/00

Anklagemyndigheden mod T ApS

T ApS, er tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, jf. § 86 for overtrædelse af lovens § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, med senere ændringer, § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 4, § 9, stk. 2 og § 14, jf. § 6,  ved i tiden indtil fredag den 11. juni 1999 kl. 11.55 i A kommune på virksomhedens adresse at have været ansvarlig for at arbejdet med rundsav, mrk. Grama type RSA 2 No. 157465, ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet tømrer vidne 1 arbejdede med saven, og saven ikke var vedligeholdt, og uagtet sikkerhedsudstyr, herunder overdækning og spaltekniv ikke var indstillet korrekt, hvorved der blev fremkaldt fare for skade på helbredet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Det tiltalte selskab ved direktør B har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet vidneforklaring af direktør B og vidne 1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt fotos, sagens bilag 6.

Rettens bemærkninger:

Efter forklaringerne lægges det til grund, at der den 11. juni 1999 blev arbejdet med den i anklageskriftet omtalte rundsav uagtet afskærmning og spaltekniv ikke var indstillet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Retten finder, at tiltalte derved har overtrådt arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelse.

Retten finder det ikke bevist, at overtrædelsen kan tilregnes tiltalte som forsætlig eller uagtsom, idet det efter forklaringerne lægges til grund, at direktør B havde talt med sine ansatte, herunder vidne 1, om hvordan saven skulle betjenes sikkerhedsmæssigt korrekt, og idet direktør B ikke var til stede den 11. juni 1999.

Idet tiltalte som arbejdsgiver efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 § 23, stk. 2, jf. stk. 3, jf. § 4 og § 9, stk. 2 for en overtrædelse som den omhandlede ifalder strafansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes som forsætlig eller uagtsom, findes tiltalte skyldig i overens-stemmelse med disse bestemmelser. I øvrigt frifindes tiltalte.

Med hensyn til strafudmålingen bemærkes, at retten ikke finder, at der foreligger skærpende omstændigheder, jf. ar-bejdsmiljølovens § 83, stk. 2, jf. § 82, stk. 3, nr. 1, idet det efter forklaringerne lægges til grund, at man under ar-bejdet med saven ikke kom nærmere klingen end ca. 1 meter, hvorved retten ikke finder, at der har foreligget nærliggende fare for skade på liv eller helbred.

Ved strafudmålingen er der endvidere taget hensyn til på den ene side den skærpelse der er gennemført ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2000, side 295, og på den anden side at overtrædelsen ikke kan tilregnes tiltalte som forsætlig eller uagtsom.

Straffen fastsættes til en bøde på 15.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, med senere ændringer, § 23, stk. 2, jf. stk. 3, jf. § 4 og § 9, stk. 2.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T ApS skal betale en bøde på 15.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Roskilde

Tiltalte T ApS var mødt ved direktør B.

Tiltalte ved direktør B blev gjort bekendt med sin retsstilling og nægtede sig skyldig.

Direktør B afgav vidneforklaring som direktør i selskabet og forklarede behørigt formanet, at der er tale om et maskinsnedkeri, og at der p.t. er 2 ansatte. Der er i snedkeriet bl.a. 2 rundsave. Heraf den i sagen omhandlede. Den står lidt afsides i forhold til den anden og bliver derfor ikke brugt så meget. Rundsaven er forsynet med både et overdække og en spaltekniv. Afstanden fra klingen til spaltekniven skal være mindre end den var den dag, Arbejdstilsynet var på besøg. Selv var vidnet ikke til stede.

Vidnet fik forevist fotos og forklarede, at på billederne er afstanden fra spaltekniven til klingen større end tilladt, idet der var blevet skiftet klinge, således at man havde sat en mindre klinge i. Man havde i den forbindelse glemt at justere spaltekniven efter, at der nu sad en mindre klinge på saven. Ligeledes med overdækningen. Overdækningen kan også justeres. Den var heller ikke blevet justeret, efter at man havde sat en mindre klinge på. Efterfølgende har vidnet lavet yderligere afskærmning på saven end den overdækning som fandtes og ses på billederne.

Når der arbejdes med saven, befinder den pågældende arbejdsmand sig ca. 1 meter fra klingen, når han fører træet hen til klingen. Han kommer ikke nærmere klingen end ca. 1 meter. Maskinens afbryderknap sidder på fremføringsbordet. Fremføringsbordet er 6-7 meter langt.

Arbejdstilsynet kommer jævnligt på besøg i virksomheden. Vidnet har aldrig med Arbejdstilsynet drøftet den pågældende rundsav. Vidnet har tidligere talt med Arbejdstilsynet om spaltekniven på andre rundsave.

På spørgsmål fra forsvareren forklarede vidnet, at maskinen er 25-30 år gammel, og at der i hvert fald ikke er blevet ændret på den, mens vidnet har arbejdet med den siden 1994.

Vidnet taler jævnligt med sine medarbejdere om betjening af maskinerne, herunder det sikkerhedsmæssige.

Anklageren dokumenterede fra sagens bilag 3.

Vidne 1 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han var ansat hos tiltalte i juni 1999. Han havde været ansat fra 1. juni 1999. Han var ikke ansat så længe. Han er uddannet tømrer, men arbejdede for tiltalte som maskinsnedker. Han arbejdede ofte med den pågældende rundsav. Han vidste, hvordan den skulle betjenes. Han mener, at han på et tidspunkt talte med direktør B om, hvordan saven skulle betjenes, og om at den var sikkerhedsmæssigt i orden.

Vidnet har ikke justeret på overdækningen. Han mener ikke man kunne, og at den muligvis var rustet fast. Forevist fotos forklarede vidnet, at han brugte saven, som den ser ud på billederne.

Maskinen tændes på væggen. Når vidnet arbejdede med den, kom han ikke i nærheden af klingen. Han stod enten foran eller bagved saven ved bordene. Man står ikke ved siden af saven, når man betjener den. Spaltekniven kan justeres. Vidnet har ikke skiftet klinge, mens han har arbejdet med saven. De var flere om at arbejde med saven den pågældende dag, hvor Arbejdstilsynet kom. Arbejdstilsynet sagde, at vidnet ikke måtte arbejde mere med rundsaven.

Sagen procederedes.

Anklageren nedlagde påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet dog således, at der frifindes for overtrædelse af bekendtgørelsens § 14, jf. § 6.

Anklageren påstod en bøde på 25.000 kr.

Forsvareren påstod principalt frifindelse, subsidiært en mindre bøde og mest subsidiært en bøde på 20.000 kr., idet han gjorde gældende, at der ikke var noget konkret faremoment.

Direktør B havde lejlighed til at udtale sig på vegne af det tiltalte selskab.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Roskilde Rets dom af 30. juni 2000 (S 1-628/00) er anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter det berigtigede anklageskrift, og således at tiltalen for landsretten ikke omfatter den i anklageskriftet nævnte bekendtgørelses § 14, jf. § 6.

Tiltalte har anket til formildelse og således at den på objektivt grundlag idømte bøde nedsættes, subsidiært stadfæstelse og mere subsidiært, at tiltalte idømmes en bøde, der ikke overstiger 20.000 kr.

Der er i landsretten afgivet forklaring af direktør B, vidne 2, Arbejdstilsynet og vidne 3.

Den i byretten af vidne 1 afgivne forklaring er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsretten skal udtale:

Efter bevisførelsen for landsretten findes det godtgjort, at det i det berigtigede anklageskrift omhandlede forhold må tilregnes det tiltalte selskab som uagtsomt, idet selskabets ledelse burde have truffet de fornødne foranstaltninger for at sikre, at rundsavens overdækning og spaltekniv var korrekt indstillet. Herefter findes det tiltalte selskab skyldig i  overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. de i anklageskriftet nævnte bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992. Efter bevisførelsen for landsretten, herunder den af tekniker vidne 3 afgivne vidneforklaring, findes det godtgjort, at anvendelsen af rundsaven under disse omstændigheder fremkaldte fare for skade på helbred som beskrevet i anklageskriftet. Herefter findes det godtgjort, at overtrædelsen er begået under skærpende omstændigheder, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1.

Under hensyn hertil findes bøden, der fastsættes efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 § 23, stk. 2, jf. stk. 3, jf. § 4, og § 9, stk. 2, at burde forhøjes til 25.000 kr.

Thi kendes for ret:

Roskilde Rets dom i sagen mod T ApS ændres, således at bøden forhøjes til 25.000 kr.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten. 

 

Indhold

Indhold

Henter PDF