Gå til hovedindholdet

Domme

Unges arbejde - 14 årig arbejdede ved og i umiddelbar nærhed af rundsav – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 11. december 2001 af 5. afdeling i ankesag nr. S-0482-01

Resumé

Unge under 18 år

Rundsav

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ung på 14 år arbejdede med aftagning af emner ved og i umiddelbar nærhed af en rundsav.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på10.000 kr. Retten lagde til grund, at unge på 14 år ikke, ifølge bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde, må arbejde med eller i farlig nærhed af maskiner, og at den unge arbejdede med eller i farlig nærhed af rundsaven. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på, at tiltalte havde tilrettelagt arbejdet med rundsaven, så det ikke var muligt umiddelbart at komme i berøring med savklingen og således, at de afskårne emner ikke kunne fjernes fra saven, før de blev skubbet ned på bordet ved siden af rundsaven. Derfor fandt retten, at der ingen konkret fare var for de, der arbejdede med eller i farlig nærhed af rundsaven.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten lagde til grund, at selv om arbejdet kunne karakteriseres som "lettere manuelt arbejde", jf. bilag 4 til bekendtgørelsen om unges arbejde, var det ikke tilladt, da den unge på 14 år arbejdede ved maskinen. Landsretten fandt ikke, at der efter bevisførelsen var grundlag for at fastslå, at der var fremkaldt fare for liv eller helbred, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 4. Herefter fastsatte landsretten bøden i overensstemmelse med Højesterets praksis i overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og § 60, stk. 2, jf. stk. 6, og bekg. nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde § 31, og § 32, jf. bilag 4.

Læs hele dommen

Rundsav

Indhold

Indhold

Henter PDF