Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Stige som adgangsvej til rullestillads var ikke forsvarligt understøttet

Vestre Landsrets dom afsagt den 15. august 2001 af K. afdeling i ankesag nr. S-1647-01

Resumé

Tekniske hjælpemidler

Stige

Tiltalesubjekt

T Personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Der blev i forbindelse med et tagarbejde anvendt en stige som adgangsvej til andet dæk, ca. 2,5 meter over terræn, på et rullestillads. Stigen var ikke forsvarligt understøttet. Den støttede alene på terræn og på første dæk. Stigen var dermed ikke understøttet på den øverste del, hvor den alene var bundet fast til rullestilladsets ene vange. Dette bevirkede, at stigen kæntrede, da en ansat var på vej op, og den ansatte faldt derved ned og kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten frifandt T. Retten lagde til grund, at der var fornøden adgangsvej til arbejdsstedet på taget ved opstigning inde i stilladset, at skadelidte af uoplyste grunde valgte at hente en ekstra løs stige hos det firma arbejdet blev udført for, at T’s repræsentant kom dagligt på arbejdspladsen, at skadelidte var en endog særdeles erfaren medarbejder, og at der ikke var belæg for at antage, at skadelidte havde oplyst T’s repræsentant om, at han ville benytte den løse stige. Derfor fandt retten ikke grundlag for at statuere, at arbejdet ikke var tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, eller at forurettede har manglet instruktion eller tilsyn. Af denne særlige grund fandt retten ikke grundlag for at pålægge T straffeansvar.

Landsretten idømte T en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde til grund, at den stige, som skadelidte brugte under tagarbejdet, ikke blev anvendt på en måde, der var sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Landsretten fandt derfor, at der forelå en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og at der efter lovens § 83, stk. 1, kan pålægges en arbejdsgiver bødeansvar for overtrædelse af bestemmelsen, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Landsretten fandt endvidere, at den omstændighed, at skadelidte anvendte en stige lånt fra det firma, arbejdet blev udført for, ikke kan medføre, at T frifindes for straf efter lovens § 83.

Anførte straffebestemmelser

AML § 83, jf. § 82, stk. 3, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. bekg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 7, stk. 1, og stk. 2, nr. 1.

Læs hele dommen

Stige

Indhold

Indhold

Henter PDF