G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra tag for personer og genstande

Østre landsrets dom afsagt den 19. april 2001 af 22. afdeling i ankesag nr. S-4268-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

Der blev arbejdet på et tag med en hældning på over 34 grader i 6-10 meters højde. Der var ikke ved tagfoden truffet nogen form for foranstaltninger til sikring mod:
1. at personer kunne falde ned, og
2. at genstande og materialer kunne falde ned.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 5.000 kr. Byretten frifandt T for anklageskriftets punkt 2 under henvisning til, at det ikke fandtes bevist, at der var risiko for, at genstande eller materialer fra tiltaltes arbejde kunne falde ned. Ved straffens fastsættelse lagde retten vægt på, at stilladset ikke var opstillet på foranledning af tiltalte, og at tiltalte straks standsede arbejdet, da Arbejdstilsynet henvendte sig. Herudover lagde retten vægt på, at manglerne ved stilladset ikke skyldtes, at tiltalte havde undladt at sørge for disse ting for at spare penge.

Landsretten ændrede byrettens dom, således at bøden blev forhøjet til 20.000 kr. Landsretten fandt det bevist, at der med hensyn til punkt 2 i anklageskriftet ikke var truffet foranstaltninger til sikring af omgivelserne, idet der var risiko for, at genstande og materialer kunne falde ned. Med hensyn til bødens fastsættelse lagde Landsretten Højesterets domme af 3. november 1999 til grund, og Landsretten fandt ikke, at der i denne sag forelå formildende omstændigheder, der kunne begrunde en nedsættelse af bøden.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1,  jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 23, stk. 1, nr. 3, og § 27. 

Læs hele dommen

Tagarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF