G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra tag – Strafudmåling (gentagelsesvirkning) - S-1583-00

Vestre Landsrets dom afsagt den 3. januar 2001 af 9. afdeling i ankesag nr. S-1583-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

To ansatte arbejdede ca. 3 meter fra tagkanten på et fladt tag på et syv etagers højhus, uden at der var etableret sikring mod nedstyrtningsfaren.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 30.000 kr.

Byretten fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at statuere, at der ved de skete overtrædelser var fremkaldt fare for liv eller helbred, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1, da tagbeklædningen var skridsikker, da arbejdet foregik flere meter fra kanten, og da vejret var tørt og stille.

Byretten fandt derimod, at selskabets tidligere vedtagelse af en bøde for overtrædelse af arbejdsmiljøloven var en strafskærpende omstændighed, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 2.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev forhøjet til 40.000 kr.

Der var ikke for landsretten rejst tiltale for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1.

I overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand frifandt landsretten for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 2.

Landsretten lagde til grund, at udgangspunktet er en bøde på 20.000 kr., men under henvisning til den tidligere vedtagne bøde blev straffen fastsat til 40.000 kr.

Der blev i sagen afgivet dissens. En dommer fandt, at højesteretsdommene fra 3. november 1999 ikke tager stilling til strafudmålingen i forbindelse med gentagelse, hvorfor en bøde på 30.000 kr. fandtes passende.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af bygge-pladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 23, stk. 1, nr. 1.

Læs hele dommen

Tagarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF