G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra tag (2 forhold) - Strafudmåling (kumulation)

Vestre Landsrets dom afsagt den 8. januar 2001 af 11. afdeling i ankesag nr. S-2852-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T ApS. Arbejdsgiver.

Historien

Forhold 1: 3 ansatte arbejdede helt ude ved gavlen på et tag med en taghældning på ca. 45 grader, tagfoden var ca. 2,5 meter over det omgivende underlag, og der forekom arbejde og færdsel i en højde af 5 meter eller derover. Ved tagfoden eller gavlen var der ikke opsat rækværk eller andre sikkerhedsforanstaltninger. Der var alene opsat et stillads, der ikke var fastgjort til muren, og det ville derfor kunne vælte, hvis en person faldt ned på dette. Hertil kom, at stilladset var placeret så lavt, at det ikke kunne fange en person, der faldt ned fra taget.

Under arbejdet var der derved fremkaldt fare for, at de ansatte kunne komme til skade.

Forhold 2: 1 måned senere arbejdede 1 ansat helt ude ved gavlen på samme tag som beskrevet under forhold 1. Der var ikke truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfaren. Der var alene opsat et rullestillads, som ikke var placeret under den ansattes arbejdssted.

Der var derved fare for, at den ansatte under arbejdet kunne styrte ned og komme til skade.

Der blev afgivet påbud til virksomheden herom i forbindelse med forhold 1.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T ApS en bøde på 50.000 kr. Byretten lagde i forhold 1 vægt på, at det opstillede stillads ikke opfyldte de sikkerhedsmæssige krav, da det ikke med sikkerhed kunne standse fald af personer. I forhold 2 lagde byretten til grund, at der ikke var etableret nogen form for sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Ved straffens udmåling lagde Landsretten vægt på den alvorlige fare, der var forbundet med at arbejde på et tag som det foreliggende, og til Højesterets skærpelse af bødeniveauet, jf. UFR 2000 side 293 og 295.

I forhold 2 fandt Landsretten, at selvom virksomheden efter det nedlagte forbud fik forholdene bragt i orden, og selvom alt fornødent sikkerhedsudstyr derefter var til stede på byggepladsen, en bøde på 25.000 kr. for passende. Landsretten lagde her også vægt på faren for nedstyrtning og det tidligere nedlagte forbud.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, og nr. 2, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, jf. bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 23, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 2, og § 24, stk. 1, jf. § 25.

Læs hele dommen

Tagarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF