G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra tag – Strafudmåling (gentagelsesvirkning) - S-2789-00

Vestre Landsrets dom afsagt den 30. januar 2001 af 3. afdeling i ankesag nr. S-2789-00

Resumé

Arbejdets udførelse

Tagarbejde

Tiltalesubjekt

T personligt ejet virksomhed. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat arbejdede på rygningen af et tag, som havde en hældning på ca. 45 grader. Afstanden fra tagfoden til terræn var ca. 2,5 meter, og afstanden til kip var ca. 7 meter. Der var ikke truffet effektive foranstaltninger mod nedstyrtningsfaren.

T var 10 måneder før straffet for en tilsvarende overtrædelse.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T en bøde på 25.000 kr. Ved udmålingen af bøden har retten taget hensyn til det bødeniveau, der er fastlagt af Højesteret ved 2 domme af 3. novem-ber 1999, samt til, at den tidligere dom har gentagelsesvirkning for straffen i denne sag.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring at bøden blev forhøjet til 30.000 kr. Landsretten lagde ved straffens udmåling vægt på, at Højesteret ved dommene af 3. november 1999 har udtalt, at udgangspunktet for bødefastsættelsen i denne type sager er 20.000 kr. Herudover lagde Landsretten vægt på, at T med den tidligere dom er straffet for en tilsvarende overtrædelse.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, jf. § 83.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 23, stk. 1, nr. 2, og 3.

Læs hele dommen

Tagarbejde

Indhold

Indhold

Henter PDF