G� til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning - ca. 2 m bred, 4 m lang og 3 m dyb, tæt ved vej med tung trafik, uden sikring mod jordskred – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, gentagelsesvirkning)

Østre Landsrets dom afsagt den 16. september 2002 af 2. afdeling i ankesag nr. S-1676-01

Resumé

Arbejdets udførelse

Jordudgravning

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

To ansatte arbejdede i en udgravning, der var ca. 2 m bred, 4 m lang og 3 m dyb. Udgravningen var beliggende umiddelbart op til en vej med tung trafik. Udgravningen var ikke udført med passende skråningsanlæg, ved brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning. Der var derfor fremkaldt nærliggende fare for jordskred med personskade til følge.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 50.000 kr. Ved straffens udmåling henviser retten til forarbejderne til lov nr. 379 af 10. juni 1997, hvoraf det fremgår: ”Der har udviklet sig en fast retspraksis, hvor udgangspunktet for bøderne er 10.000 kr. i en lang række sagstyper. Der findes endvidere en række sagstyper, hvor udgangspunktet er højere end 10.000 kr. Det er blandt andet sager med stor fare, hvor der er tale om flere tidligere grove overtrædelser, alvorlige ulykker og lignende.

Formålet med lovændringen er at hæve dette udgangspunkt. Det tilkommer domstolene konkret at fastsætte niveauet. Det er med lovændringen tilsigtet, at stigningen skal være mærkbart større end den stigning, der kan aflæses ved de tidligere skærpelser af strafferammen.” På denne baggrund forhøjede Højesteret ved dom af 3. november 1999 normalstraffen fra en bøde på 10.000 kr. til 20.000 kr. og tillagde som følge af strafskærpende omstændigheder 5.000 kr., således at bøden blev fastsat til 25.000 kr.

Byretten lagde endvidere vægt på, at en sag som den foreliggende hører til en sagstype, hvor udgangspunktet før lovændringen var en bøde højere end 10.000 kr., og retten tiltrådte, at bødeniveauet må antages at have været på 20.000 kr.

Endelig lagde byretten vægt på, at der som anført i tiltalen i forbindelse med udgravningen var fare for skade på liv eller helbred, hvilket må føre til strafskærpelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tiltrådte, at udgangspunktet for en bøde i en sag som denne- har været 20.000 kr. forud for den skærpelse af straffebestemmelsen i arbejdsmiljøloven, som blev gennemført ved lovændringen i 1997. Landsretten fandt endvidere under henvisning til Højesterets domme af 3. november 1999 gengivet i U 2000.293 og U 2000.295 vedrørende princippet for bødefastsættelse efter lovændringen i 1997, at udgangspunktet for bødefastsættelsen i en sag som denne herefter at burde være 40.000 kr.

Derudover fandt Landsretten, at bøden under hensyn til den strafskærpelse, der på grund af foreliggende fare og den tidligere begåede lovovertrædelse af tilsvarende karakter (bøde vedtaget den 20. juli 1995), bør ske i medfør af § 82, stk. 3, nr. 1 og 2. Bøden blev herefter fastsat til 50.000 kr.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, og nr. 2, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 19, stk. 1, jf. stk. 2.

Læs hele dommen

Jordudgravning

Indhold

Indhold

Henter PDF