Gå til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning - ca. 2 m bred, 4 m lang og 3 m dyb, tæt ved vej med tung trafik, uden sikring mod jordskred – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, gentagelsesvirkning)

Østre Landsrets dom afsagt den 16. september 2002 af 2. afdeling i ankesag nr. S-1676-01

Resumé

Arbejdets udførelse

Jordudgravning

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

To ansatte arbejdede i en udgravning, der var ca. 2 m bred, 4 m lang og 3 m dyb. Udgravningen var beliggende umiddelbart op til en vej med tung trafik. Udgravningen var ikke udført med passende skråningsanlæg, ved brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning. Der var derfor fremkaldt nærliggende fare for jordskred med personskade til følge.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 50.000 kr. Ved straffens udmåling henviser retten til forarbejderne til lov nr. 379 af 10. juni 1997, hvoraf det fremgår: ”Der har udviklet sig en fast retspraksis, hvor udgangspunktet for bøderne er 10.000 kr. i en lang række sagstyper. Der findes endvidere en række sagstyper, hvor udgangspunktet er højere end 10.000 kr. Det er blandt andet sager med stor fare, hvor der er tale om flere tidligere grove overtrædelser, alvorlige ulykker og lignende.

Formålet med lovændringen er at hæve dette udgangspunkt. Det tilkommer domstolene konkret at fastsætte niveauet. Det er med lovændringen tilsigtet, at stigningen skal være mærkbart større end den stigning, der kan aflæses ved de tidligere skærpelser af strafferammen.” På denne baggrund forhøjede Højesteret ved dom af 3. november 1999 normalstraffen fra en bøde på 10.000 kr. til 20.000 kr. og tillagde som følge af strafskærpende omstændigheder 5.000 kr., således at bøden blev fastsat til 25.000 kr.

Byretten lagde endvidere vægt på, at en sag som den foreliggende hører til en sagstype, hvor udgangspunktet før lovændringen var en bøde højere end 10.000 kr., og retten tiltrådte, at bødeniveauet må antages at have været på 20.000 kr.

Endelig lagde byretten vægt på, at der som anført i tiltalen i forbindelse med udgravningen var fare for skade på liv eller helbred, hvilket må føre til strafskærpelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten tiltrådte, at udgangspunktet for en bøde i en sag som denne- har været 20.000 kr. forud for den skærpelse af straffebestemmelsen i arbejdsmiljøloven, som blev gennemført ved lovændringen i 1997. Landsretten fandt endvidere under henvisning til Højesterets domme af 3. november 1999 gengivet i U 2000.293 og U 2000.295 vedrørende princippet for bødefastsættelse efter lovændringen i 1997, at udgangspunktet for bødefastsættelsen i en sag som denne herefter at burde være 40.000 kr.

Derudover fandt Landsretten, at bøden under hensyn til den strafskærpelse, der på grund af foreliggende fare og den tidligere begåede lovovertrædelse af tilsvarende karakter (bøde vedtaget den 20. juli 1995), bør ske i medfør af § 82, stk. 3, nr. 1 og 2. Bøden blev herefter fastsat til 50.000 kr.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, og nr. 2, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, og bekg. nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 19, stk. 1, jf. stk. 2.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Odense

Dom afsagt af retten i Odense, 6. afdeling den 6. april 2001 - SS 6.00386/01

Anklagemyndigheden mod T A/S

Ved politimesterens anklageskrift tiltales T A/S til straf for

overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86 og § 38, stk. 1, samt overtrædelse af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 62, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, og § 19 stk. 1, jf. stk. 2,
ved den 31. maj 2000 på adressen A, ikke at have planlagt, tilrettelagt og udført en udgravning til brug for kloakarbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet udgravningen ikke var udført med passende skråningsanlæg eller ved brug af afstivning eller anden egnet foranstaltning til effektiv imødegåelse af jordskred, og især da der foregik tung trafik umiddelbart op til udgravningen, alt hvorved der fremkaldtes nærliggende fare for liv eller helbred.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bødestraf på 50.000 kr.

Tiltalte har erkendt sig skyldig og påstået straffen udmålt væsentligt lavere, i et niveau på 25.000 kr.

Af sagens oplysninger fremgår, at udgravningen var ca. 2 m bred, 4 m lang og 3 m dyb beliggende umiddelbart op til vej med tung trafik, at 2 ansatte fandtes under arbejde i udgravningen, da Arbejdstilsynet foretog besigtigelse, og at der umiddelbart efter var et mindre jordskred i forbindelse med passage af et tungt køretøj.

Rettens bemærkninger

Som anført i Højesterets dom af 3. november 1999 (I242/1999) fremgår blandt andet følgende af forarbejderne til lov nr. 379 af 10. juni 1997:

"Der har udviklet sig en fast retspraksis, hvor udgangspunktet for bøderne er 10.000 kr. i en lang række sagstyper. Der findes endvidere en række sagstyper, hvor udgangspunktet er højere end 10.000 kr. Det er blandt andet sager med stor fare, hvor der er tale om flere tidligere grove overtrædelser, alvorlige ulykker og lignende.

Formålet med lovændringen er at hæve dette udgangspunkt. Det tilkommer domstolene konkret at fastsætte niveauet. Det er med lovændringen tilsigtet, at stigningen skal være mærkbart større end den stigning, der kan aflæses ved de tidligere skærpelser af strafferammen."

På denne baggrund forhøjede Højesteret normalstraffen fra en bøde på 10.000 kr. til 20.000 kr. og tillagde som følge af strafskærpende omstændigheder 5.000 kr., således at bøden blev fastsat til 25.000 kr.

Retten er enig med anklagemyndigheden i, at en sag som den foreliggende hører til en sagstype, hvor udgangspunktet før lovændringen var en bøde højere end 10.000 kr., og retten kan tiltræde, at bødeniveauet må antages at have været på 20.000 kr.

Som anført i tiltalen, var der i forbindelse med udgravningen fare for skade på liv eller helbred, hvilket må føre til strafskærpelse.

Herefter finder retten, at bøden i medfør af de i anklageskriftet nævnte bestemmelser bør fastsættes som påstået af anklagemyndigheden til 50.000 kr.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S straffes med en bøde på 50.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Odense

Tiltalte var mødt ved afdelingschef B.

Tiltalte erkendte sig skyldig.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Odense Rets 6. afdelings dom af 6. april 2001 (SS 6.00386/01) er anket af T A/S med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har den 20. juli 1995 vedtaget et bødeforlæg for en tilsvarende lovovertrædelse.

Det tiltrædes, at udgangspunktet for en bøde i en sag som denne har været 20.000 kr. forud for den skærpelse af straffebestemmelsen i arbejdsmiljøloven, som blev gennemført ved lovændringen i 1997.

Under henvisning til Højesterets domme af 3. november 1999 gengivet i U 2000.293 og U 2000.295 vedrørende princippet for bødefastsættelse efter lovændringen i 1997 findes udgangspunktet for bødefastsættelsen i en sag som denne herefter at burde være 40.000 kr.

Under hensyn til den strafskærpelse, der på grund af foreliggende fare og den tidligere begåede lovovertrædelse af tilsvarende karakter bør ske i medfør af § 82, stk. 3, nr. 1 og 2, fastsættes bøden herefter til 50.000 kr.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Odense Rets 6. afdelings dom i sagen mod T A/S stadfæstes.

Tiltalte betaler sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF