G� til hovedindholdet

Domme

Samarbejde om liftarbejde ved jernbanespor

Vestre Landsrets dom, afsagt den 16. april 2002 af 5. afdeling i ankesag nr. S-2064-01

Resumé

Arbejdets udførelse

Samarbejde om liftarbejde ved jernbanespor

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat malede en gangbro over et jernbanespor. Der blev benyttet en lift, der var placeret ind over sporet. En banevagt fra en anden virksomhed skulle varsko, når der kom et tog. Varslet svigtede, og liften blev påkørt af et tog, og den ansatte kom til skade.
Banevagtens arbejdsgiver vedtog en bøde på 25.000 kr. for ikke i tilstrækkeligt omfang at have samarbejdet med T A/S.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten idømte T A/S en bøde på 25.000 kr. Retten lagde vægt på, at T A/S ikke forud for arbejdets begyndelse havde sikret sig, at arbejdsforholdene på stedet var i orden, og at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Retten lagde til grund, at der ikke nærmere var aftalt, hvordan kommunikationen mellem banevagten og T A/S's ansatte skulle ske.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Retten lagde til grund, at T A/S ikke havde sikret, at det kunne kontrolleres, at den ansatte i liften modtog de instruktioner, som banevagten afgav, når et tog nærmere sig arbejdsstedet.

Da der er sket personskade, tiltræder Landsretten, at der foreligger skærpende omstændigheder, jf. AML § 82, stk. 3, nr. 1.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1, § 20, stk. 1, og Arbejdsministeriets bekg. nr. 867 af 13. oktober 1994 om arbejdets udførelse med senere ændringer § 4, stk. 1.

Læs hele dommen

Samarbejde om liftarbejde ved jernbanespor

Indhold

Indhold

Henter PDF