Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Løft af truck uden sikring mod væltning ifm. reparation af truck – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 7. august 2002 af 8. afdeling i ankesag nr. S-1401-02

Resumé

Arbejdets udførelse

Truckreparation

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat foretog reparation af en truck. Under arbejdet blev trucken løftet 0,5 meter op fra gulvet i gaflerne med en kran. Den bagerste del (motordelen) af trucken stod fortsat på gulvet, og der var ikke truffet nogen form for foranstaltninger til sikring mod, at denne del af trucken kunne vælte. Da den ansatte foretog afmontering af det sidste laskebeslag blev gaflerne skilt fra trucken. Herved væltede den bagerste del af trucken, og den ansatte kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten frifandt T A/S. Byretten lagde til grund, at den sædvanlige procedure med reparation af truck ikke blev fulgt, idet trucken ikke blev understøttet inden de såkaldte lasker, der holdt gaflerne sammen med maskinen i øvrigt, blev slået ud. Retten fandt, at tilskadekomnes forglemmelse med at opklodse trucken inden gaflerne blev afmonteret, kunne tilregnes ham som uagtsom, og forudsætningen for et strafansvar for tiltalte var således til stede, jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1. Retten fandt dog, at omstændighederne ved ulykken imidlertid afveg fra tiltalens beskrivelse på et ikke uvæsentligt punkt, idet den realiserede risiko ikke var, at truckens bagende væltede, men at den forreste del af truckens maskindel af indlysende grunde faldt ned, hvorfor der ikke er grundlag for at domfælde tiltalte, jf. herved retsplejelovens § 908, stk. 4.

Landsretten idømte T A/S en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at tilskadekomne, da han, efter at have samlet trucken, blev klar over, at han havde vendt laskerne forkert, og på grund af en forglemmelse ikke på ny opklodsede maskindelen, der derfor faldt ned, da tilskadekomne fjernede laskerne. Landsretten fandt, at dette hændelsesforløb var omfattet af beskrivelsen i anklageskriftet, og at der derfor ikke var grundlag for at frifinde tiltalte i medfør af retsplejelovens § 908, stk. 4. Landsretten tiltrådte, at den fremgangsmåde, som tilskadekomne, og som ifølge hans forklaring beroede på en "tanketorsk", må anses for sikkerhedsmæssigt uforsvarlig. Landsretten fandt derfor, at arbejdet ikke har været planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, derfor er overtrådt. Da tiltalte i medfør af arbejdsmiljølovens § 86 er ansvarlig herfor, findes tiltalte skyldig i overtrædelse af den nævnte bestemmelse.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3. nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Århus - dom afsagt den 8. maj 2002 af retten i Århus, 5. afdeling - SS 5.05053/01

Anklagemyndigheden mod T A/S

I denne sag er tiltale rejst mod T A/S til straf for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 86, ved at arbejdet den 14. september 2000 på virksomheden T A/S ikke var planlagt, tilrettelagt og blev udført på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, idet en ansat, vidne 1, under udførelse af reparationsarbejde på en truck, løftede trucken i gaflerne ca. 0,5 meter op fra gulvet med en svingarmskran, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring af, at truckens bagende, som fortsat stod på gulvet, ikke kunne vælte, hvilket medførte, at vidne 1, da han foretog afmontering af det sidste laskebeslag, og dermed havde skilt gaflerne fra trucken, fik trucken over sit ene ben og kom til skade.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af værkstedschef vidne 2, vidne 1 og tilsynsførende vidne 3. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Det er oplyst, at Arbejdstilsynet den 15. september 2000 udstedte et strakspåbud til tiltalte. Det hedder i påbuddet:
...

Beskrivelse
...
Den skadelidte forklarede ---. Den skadelidte løftede, med svingkranen, gaflerne op og hen til trucken og fik monteret gaflerne på trucken. Skadelidte løfter så hele trucken op fra gulvet og fra opklodsningen for at fjerne træstolperne, han sparker stolperne væk og vil afprøve trucken, men opdager at samlingen mellem gaflerne og trucken ikke er korrekt, skadelidte sætter sig herefter på gulvet og slår de lasker ud der holder truck og gafler sammen. Da den sidste laske bliver slået ud falder trucken ned over skadelidtes ben, idet truckdelen ikke længere hænger fast på gaflerne.

Vurdering
Arbejdstilsynet vurderer, at den måde man i virksomheden samler ekspeditionstruckene på, hvor gafler og tårn monteres på truckdelen, udføres på en måde som muliggør arbejdsulykker, idet truckdelen ikke er sikret mod nedstyrtning.

Arbejdstilsynet vurderer, at nævnte risici ikke er acceptabel.

Påbud
Arbejdstilsynet påbyder virksomheden, at træffe effektive foranstaltninger, der forhindrer tilskadekomst under arbejdet med samling og reparation af truck.
...

Tiltalte tilbagemeldte, at der var udarbejdet en instruks til samtlige montører om, at maskinerne ved reparation af gaffelslæde skal lægges på siden, således at en opklodsning ikke er nødvendig.

Byrettens afgørelse

Det må lægges til grund, at arbejdet på uheldsdagen med den såkaldte ekspeditionstruck var planlagt og tilrettelagt på samme måde som dagen i forvejen, hvor vidne 1 samlede trucken. Den metode, der blev anvendt, var i overensstemmelse med den på virksomheden sædvanligt fulgte og indebar, at trucken blev hejst op og understøttet med klodser inden samlingen. Det må lægges til grund, at ulykken ikke skyldtes, at denne procedure blev fulgt, men tværtimod, at proceduren ikke blev fulgt, idet trucken ikke blev understøttet inden de såkaldte lasker, der holdt gaflerne sammen med maskinen i øvrigt, blev slået ud.

Efter de oplysninger, der under bevisførelsen er givet om baggrunden for Arbejdstilsynets påbud, må det antages, at baggrunden for påbuddet har været, at en opklodsning ikke i tilstrækkelig grad anses for at sikre mod ulykker, hvis emnet falder ned på opklodsningen. Denne risiko har intet haft med ulykken at gøre, hvor opklodsningen i strid med den gængse fremgangsmåde blev undladt. Ulykken skyldtes efter de foreliggende oplysninger heller ikke, at der ikke var truffet foranstaltninger til sikring af, at truckens bagende ikke kunne vælte.

Under disse omstændigheder er det ikke godtgjort, at arbejdet ikke var planlagt og tilrettelagt på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Arbejdet blev imidlertid ikke udført på denne måde, idet vidne 1 ved en forglemmelse undlod opklodsningen, inden gaflerne blev afmonteret. Vidne 1’s forglemmelse kan tilregnes ham som uagtsom, og forudsætningen for et strafansvar for tiltalte er således til stede, jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1. Da omstændighederne ved ulykken imidlertid afviger fra tiltalens beskrivelse på et ikke uvæsentligt punkt, idet den realiserede risiko ikke var, at truckens bagende væltede, men at den forreste del af truckens maskindel af indlysende grunde faldt ned, er der ikke grundlag for at domfælde tiltalte, jf. herved retsplejelovens § 908, stk. 4.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T A/S frifindes.

Udskrift af retsbogen for retten i Århus

Vidne 2 forklarede behørigt formanet, at han er værkstedschef på T A/S. Han har været ansat siden 1996. De importerer og sælger gaffeltrucks, men producerer dem ikke. Han var ikke til stede i lokalet, da ulykken skete, men blev tilkaldt umiddelbart efter. Det er selskabets forretningsgang, at en truck skal understøttes med træklodser, når der arbejdes på den som i det aktuelle tilfælde. Der findes en instruktionsbog fra importøren, hvoraf fremgår, hvordan man sikkerhedsmæssigt skal gøre. Skadelidte vidste, hvordan han skulle gøre. Sikkerhedsinstruksen forelå på ulykkestidspunktet. Efterfølgende er sikkerhedsforanstaltningerne på virksomheden blevet indskærpet. Det er blevet mere tidskrævende. Skadelidte har været på virksomheden i mange år og har erfaring fra branchen fra tidligere ansættelse i andre virksomheder.

Vidne 1 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. Vidnet forklarede, at han er uddannet landbrugsmekaniker og har været i virksomheden i over 4 år. Han var tidligere ansat i et firma A siden 1992. Det er naturligt at foretage en opklodsning, men ikke i alle tilfælde. Ved denne model, der var impliceret i ulykken, er det normalt at klodse den op. Det havde han også gjort, da han dagen i forvejen arbejdede på trucken. Han havde samlet den igen og fjernet opklodsningen med henblik på afprøvning. Han fandt ud af, at han havde vendt laskerne forkert. Han løftede gaffelenden op med en kran (spil), så den hvilede på bagenden af trucken. Han skulle skille trucken ad i slæden og motordelen. Det var laskerne, der var vendt forkert. Han kravlede delvist ind under maskinen for at pille laskerne ud. Da han pillede den sidste ud, blev gaffeldelen skilt fra maskindelen, som han fik over sig. Han tænkte ikke på, at han adskilte maskinen. Ved uheldet brækkede han benet.

Vidnet har set og er bekendt med sikkerhedsinstruksen på virksomheden. Ulykken kunne ikke være sket, hvis han havde klodset maskinen op.

Tilsynsførende vidne 3 mødte som vidne og forklarede, bekendt med et vidnes ansvar og pligter, at han er ansat i Arbejdstilsynet. Han forklarede, at det ikke er sikkert at bruge 4x4-klodser til opklodsning som sket. Det er mere sikkert at bruge løfteborde. Det er en form for lift, så maskinen kommer op i en fornuftig arbejdshøjde. Der var ikke en sådan på ulykkesstedet. Den kan fås for 3. - 5.000 kr. Den pågældende truck er en ekspeditionstruck, som man går bagved. Sådanne klodser sparkes henover gulvet og de slibes runde og bliver betydeligt ustabile under brug. Den pågældende dag var der ikke sket opklodsning, trucken var alene løftet op med kranen. Han mener, at en opklodsning ville vælte under en skæv vægt, hvis truckens motordel falder til jorden, da denne ikke falder lodret ned. Arbejdstilsynet indstiller, at man bruger et løftebord eller en form for autolift. Den løsning, som selskabet har valgt ved at lægge maskinen på siden på gulvet, er den laveste acceptable løsning, da man under tipningen kan komme ind under trucken.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden har påstået dom i overensstemmelse med tiltalen i 1. instans. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om idømmelse af en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte, T A/S, har påstået dommen stadfæstet.

Vidne 2 og vidnerne vidne 1 og vidne 3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at en ekspeditionstruck består af en gaffeldel og en motordel. Disse dele er holdt sammen af de såkaldte lasker, som der er fire stykker af. Motordelen består af ét stykke. På en ekspeditionstruck vender gaffeldelen bag ud set i forhold til kørselsretningen. Man står op under kørsel med en truck af den pågældende type. Efter hans opfattelse er opklodsning en tilstrækkelig sikker måde at opstille trucks på under samling og reparation.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han dagen før uheldet skilte trucken ad. Den 14. september 2000, da han på ny havde samlet trucken, opdagede han, at han havde vendt laskerne forkert. Han vil betegne det som en tanketorsk, at han afmonterede laskerne uden at klodse maskindelen op igen. Maskindelen vejer omkring 3-400 kg.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han i sine udtalelser om sagen har benævnt truckens maskindel som truckens bagende og gaffeldelen for truckens forende. Han er godt klar over, at en truck af den pågældende type kører med gaffeldelen bagest. Han fik under besøget på virksomheden på uheldsdagen oplyst, at der ikke forelå nogen skriftlig instruktion for arbejdsprocesser som den pågældende. Såfremt maskindelen på ny havde væ-ret opklodset, da laskerne skulle vendes, havde der ikke været grund til at fremkomme med et påbud, selv om opklodsning ikke kan anses for en optimal fremgangsmåde.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Det lægges efter bevisførelsen for landsretten til grund, at vidne 1, da han, efter at have samlet trucken, blev klar over, at han havde vendt laskerne forkert, på grund af en forglemmelse ikke på ny opklodsede maskindelen, der derfor faldt ned, da vidne 1 fjernede laskerne. Dette hændelsesforløb findes omfattet af beskrivelsen i anklageskriftet, og der er derfor ikke grundlag for at frifinde tiltalte i medfør af retsplejelovens § 908, stk. 4.

Det tiltrædes, at den fremgangsmåde, som den vidne 1 fulgte, og som ifølge hans forklaring beroede på en "tanketorsk", må anses for sikkerhedsmæssigt uforsvarlig. Arbejdet har derfor ikke været planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, er herefter overtrådt. Da tiltalte i medfør af arbejdsmiljølovens § 86 er ansvarlig herfor, findes tiltalte skyldig i overtrædelse af den nævnte bestemmelse.

Bødestraffen fastsættes i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1 til en bøde på 25.000 kr.

Thi kendes for ret:

Tiltalte, T A/S, idømmes en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte, der selv har sørget for sit forsvar for landsretten, skal betale sagens omkostninger for landsretten.

 

Indhold

Indhold

Henter PDF