G� til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel – Løft af truck uden sikring mod væltning ifm. reparation af truck – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 7. august 2002 af 8. afdeling i ankesag nr. S-1401-02

Resumé

Arbejdets udførelse

Truckreparation

Tiltalesubjekt

T A/S. Arbejdsgiver.

Historien

En ansat foretog reparation af en truck. Under arbejdet blev trucken løftet 0,5 meter op fra gulvet i gaflerne med en kran. Den bagerste del (motordelen) af trucken stod fortsat på gulvet, og der var ikke truffet nogen form for foranstaltninger til sikring mod, at denne del af trucken kunne vælte. Da den ansatte foretog afmontering af det sidste laskebeslag blev gaflerne skilt fra trucken. Herved væltede den bagerste del af trucken, og den ansatte kom til skade.

Sanktion og rettens bemærkninger

Byretten frifandt T A/S. Byretten lagde til grund, at den sædvanlige procedure med reparation af truck ikke blev fulgt, idet trucken ikke blev understøttet inden de såkaldte lasker, der holdt gaflerne sammen med maskinen i øvrigt, blev slået ud. Retten fandt, at tilskadekomnes forglemmelse med at opklodse trucken inden gaflerne blev afmonteret, kunne tilregnes ham som uagtsom, og forudsætningen for et strafansvar for tiltalte var således til stede, jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1. Retten fandt dog, at omstændighederne ved ulykken imidlertid afveg fra tiltalens beskrivelse på et ikke uvæsentligt punkt, idet den realiserede risiko ikke var, at truckens bagende væltede, men at den forreste del af truckens maskindel af indlysende grunde faldt ned, hvorfor der ikke er grundlag for at domfælde tiltalte, jf. herved retsplejelovens § 908, stk. 4.

Landsretten idømte T A/S en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at tilskadekomne, da han, efter at have samlet trucken, blev klar over, at han havde vendt laskerne forkert, og på grund af en forglemmelse ikke på ny opklodsede maskindelen, der derfor faldt ned, da tilskadekomne fjernede laskerne. Landsretten fandt, at dette hændelsesforløb var omfattet af beskrivelsen i anklageskriftet, og at der derfor ikke var grundlag for at frifinde tiltalte i medfør af retsplejelovens § 908, stk. 4. Landsretten tiltrådte, at den fremgangsmåde, som tilskadekomne, og som ifølge hans forklaring beroede på en "tanketorsk", må anses for sikkerhedsmæssigt uforsvarlig. Landsretten fandt derfor, at arbejdet ikke har været planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, derfor er overtrådt. Da tiltalte i medfør af arbejdsmiljølovens § 86 er ansvarlig herfor, findes tiltalte skyldig i overtrædelse af den nævnte bestemmelse.

Anførte straffebestemmelser

AML § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 3. nr. 1, jf. § 86.

Anførte overtrædelsesbestemmelser

AML § 38, stk. 1.

Læs hele dommen

Truckreparation

Indhold

Indhold

Henter PDF