Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved tagarbejde - Påregnelighed

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. maj 2003 af 5. afdeling i ankesag nr. S-0470-03

Udskrift af dombogen for retten i Århus

Dom afsagt den 16. december 2002 af Retten i Århus, 6. afdeling, i sag SS 6.2199/02

Anklagemyndigheden mod T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86 for overtrædelse af § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af § 21, stk. 1, nr. 1 (daværende bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af § 23, stk. 1, nr. 1, ved, at den i selskabet vidne 2 den 19. juni 2001 på byggepladsen A i forbindelse med og som følge af fugearbejde inde i bygningen færdedes langs kanten på et tag med en hældning på under 15 grader, ca. 10 m over terræn, uden at der var truffet nogen form for foranstaltninger mod nedstyrtningsfaren, hvilket bevirkede, at der var en nærliggende fare for, at den ansatte kunne styrte ned.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Det tiltalte selskab har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af bestyrelsesmedlem og direktør B i det tiltalte selskab, tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, vidne 1 og fugemand hos det tiltalte selskab, vidne 2. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der er under sagen fremlagt tre fotografier af arbejdspladsen, taget af vidne 1 den 19. juni 2001.

Der er under sagen endvidere dokumenteret fra Arbejdstilsynets forbud af 19. juni 2001 og udateret tilbagemelding, modtaget af Arbejdstilsynet den 25. juni 2001, hvori direktør B skriver, at det tiltalte selskab ikke har fugeopgaver på taget af bygningen, idet arbejdet udføres fra sakslift, stige og gulvterræn.

Rettens begrundelse og resultat

Det lægges efter vidne 2’s forklaring til grund, at hans færden på taget i ca. 15 minutter skyldtes, at han ville se, hvordan der trængte vand ind fra taget og umuliggjorde indendørs fugning. Vidnets færden på taget findes herefter at være sket som et led i vidnets arbejde. Det lægges efter vidne 1’s forklaring om antallet af personer på taget - sammenholdt med vidne 2’s forklaring om farven på sit arbejdstøj - til grund, at det er vidne 2, der ses afbildet som den midterste af tre personer på fotografiet af bygningens facade. Vidne 2 har efter fotografiet opholdt sig ret tæt på en uafskærmet tagkant. Det tiltalte selskab har således ikke sørget for forsvarlige sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og findes derfor skyldig efter tiltalen.

Straffen udmåles efter retspraksis til en bøde på 25.000 kr., jf.

  • Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, for overtrædelse af § 38, stk. 1, og
  • § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af § 21, stk. 1, nr. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.

Retten finder ikke, at Arbejdstilsynet - ved ikke at betragte det tiltalte selskabs tilbagemelding, modtaget den 25. juni 2001, som en klage - har begået nogen fejl, der kan medføre, at det tiltalte selskab skal frifindes eller, at der skal udmåles en mindre bøde.

Thi kendes for ret

Det tiltalte selskab, T A/S, skal betale en bøde på 25.000 kr. samt sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Århus

Tiltalte, T A/S, var mødt ved bestyrelsesmedlem og direktør B.

Vidne 2 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.

Vidnet forklarede, at han fortsat er ansat hos tiltalte som fugemand. Han var på byggepladsen den pågældende dag. En repræsentant for Arbejdstilsynet kom til stede og talte med ham, da han befandt sig på taget for at tale med tagdækkerne. Han fugede egentlig inde i bygningen, men der kom vand ned, som umuliggjorde fugningen, så han gik op på taget for at se, hvordan der var kommet vand ned. Vandet kom ned, fordi tagdækkerne ikke var færdige. Han var på taget i ca. et kvarter og kom ikke nærmere kanten end 10 m. På taget kan man se, hvor skillevæggene nedenunder er placeret. Der var fire tagdækkere på taget. Han havde ikke sikkerhedsudstyr på. Han kan ikke sige, om det er ham, der er fotograferet mellem de to tagdækkere på det fremlagte fotografi. Han havde rødt arbejdstøj på. Han bøjede sig ikke ned, da han var på taget. Han havde ikke værktøj med på taget.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte, T A/S, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at henvisningen til "§ 57, stk. 1, nr. 1," i bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 ændres til "§ 62, stk. 1, nr. 1,".

Direktør B og vidne 1 og vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Direktør B har supplerende forklaret, at vidne 2 kunne have fuget et andet sted indvendigt, end hvor der trængte vand ind. Han fortsatte da også efterfølgende arbejdet den pågældende dag. Vidne 2 vidste godt, at han skulle sikres, hvis han skulle på taget, hvor han denne dag ikke havde noget at lave. De arbejder kun med elastiske fugemasser. Han anså sin tilbagemelding for at være tilstrækkelig til at klage over påbudet.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han med sikkerhed kunne se, at de tre personer var tæt på kanten. Vidne 2 sagde, at han besigtigede fuger på taget, hvilket godt kunne passe. Han kontrollerede det ikke. Da tilbagemeldingen kom, undersøgte han, om der arbejdede folk på taget, hvilket der ikke gjorde. Han anså det for uden betydning, om der på taget blev udført fugearbejde eller blot besigtiget fuger. Han betragtede ikke tilbagemeldingen som en klage.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at det er ham på billedet. Det var ikke ude ved kanten, men ved et skillerum, der kom vand ned. Det havde intet med fugerne at gøre, men skyldtes manglende tagdækning. Han kan godt til repræsentanten fra Arbejdstilsynet have sagt, at han var på ta-get for at besigtige fuger. Han fortsatte efterfølgende arbejdet på en anden væg.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vidne 2 har handlet uagtsomt ved at have opholdt sig på taget som anført i byrettens dom.

Med den bemærkning, at vidne 2’s undersøgelser på taget ikke kan anses for et så usædvanligt skridt i forbindelse med arbejdets udførelse, at det tiltalte selskab kan frifindes for bødeansvaret, tiltrædes det af de grunde, som byretten har anført, at tiltalte, T A/S, er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at bøden er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte, T A/S, skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF