G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra stillads - Gentagelsesvirkning

Vestre Landsrets dom afsagt den 9. januar 2003 af 6. afdeling i ankesag nr. S-2275-02

Udskrift af dombogen for retten i Frederikshavn

Dom afsagt den 20. juni 2002 - Sag nr. 1.00131/2002

Anklagemyndigheden mod T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 62, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af lovbekendtgørelsens § 38, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 22, stk. 1,

ved den 25. april 2001 på byggepladsen A i byen B at have arbejdet på stillads uden at dette arbejde blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder uden at der overalt, hvor der kunne ske fald på mere end 2 meter til det omgivende underlag, var truffet sikkerhedsforanstaltninger i form af rækværk eller anden effektiv afspærring, hvorved der blev fremkaldt fare for skade på den ansattes liv og helbred, idet den ansatte vidne 3, udførte arbejde med montage af bjælke stående på et 1,3 meter bredt aluminiums rullestillads i 4,9 meters højde, uden at der var monteret rækværk på siden ud mod montagestedet med fare for, at den ansatte kunne styrte ned med tilskadekomst til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har ikke bemærkninger til bødens størrelse.

Der er under sagen afgivet forklaring af vidne 1, vidne 2, vidne 3 og tilsynsførende vidne 4.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt fotografier optaget af Arbejdstilsynet.

Rettens bemærkninger

Efter tilsynsførende vidne 4’s forklaring lægges det til grund, at der under nedsænkningen af betonbjælken på et tidspunkt, da bjælken ikke var kommet så langt ned, at den ydede værn mod nedstyrtning, ikke var gelænder som foreskrevet på de rullestilladser, hvorpå de ansatte vidne 3 og vidne 2 arbejdede. Idet denne forklaring lægges til grund findes tiltalte herefter skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1 og stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, jf. § 84, jf. § 39, stk. 1, jf. arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 15. december 1993 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø § 62, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 22, stk. 1.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på kr. 40.000.

Udskrift af retsbogen for retten i Frederikshavn

Tiltalte påstod frifindelse.

Afdelingschef i det tiltalte selskab vidne 1 forklarede, at han dagligt kommer på den pågældende byggeplads, hvor et elementbyggeri er under opførelse. Inden et byggeri påbegyndes, afholdes med de deltagende bygningsarbejdere et møde, hvor byggeriet og sikkerhedsforskrifterne gennemgås. Det er også blevet afholdt i dette tilfælde. De ansatte er således blevet gjort bekendt med sikkerhedsforskrifterne, herunder sikkerhedsforskrifterne for rullestilladser, og er klar over, at der skal være rækværk hele vejen rundt. Der er opstillet en række søjler, hvorpå der placeres 50 bjælker. Et af billederne viser en bjælke, som sænkes ned med en kran fra en højde af ca. 15 meter. Nedsænkningen sker ganske langsomt og tager mellem 1/2 time og 3/4 kvarter. Der står en bygningsarbejder ved hver ende af bjælken, og disse har radiokontakt med kranføreren. Deres opgave er at dirigere bjælken på plads ved ordrer til kranføreren. De pågældende ansatte har på eget initiativ fjernet gelænderet. Den ansatte, der har en betonbjælke hele vejen foran sig, har fjernet gelænderet helt. På billede nr. 3 er gelænderet sat ned til knæhøjde. De ansatte har vurderet, at det er farligt, at gelænderet er opsat, når betonbjælken når ned til en vis højde, idet der i så fald er risiko for at få en arm i klemme. Normalt sidder gelænderet i en højde af 80 til 90 cm fra platformen. Der er ikke nogen fodliste på stilladset, men de ansatte har ikke værktøj eller materialer med på stilladset. Virksomheden har efterfølgende godkendt, at de ansatte følger denne fremgangsmåde ved nedsænkning af bjælker, idet man har vurderet, at sikkerhedsrisikoen er mindre, end ved at bevare stilladset i fuld højde.

Vidne 2 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. Vidnet forklarede, at han ses på billede nr. 3 i færd med at lægge en betonbjælke på plads. Hans funktion er at styre bjælken, der holdes af en kran, på plads. Bjælken vejer 7 til 8 tons, så man kan kun i meget begrænset omfang styre den på plads ved at skubbe til den. Når man skubber, holder man som regel fast i stilladset med den ene hånd, og skubber med den anden, og man skubber meget forsigtigt. Bjælken skal styres hele vejen ned. På billede nr. 3 ses, at det øverste gelænder er fjernet. Det fjernes, når bjælken er nede i højde med det øverste gelænder, dvs. når man skal til at tage fat nedenunder den. Vidnet har fjernet det øverste gelænder på grund af risikoen for at få en arm i klemme mellem gelænderet og bjælken. Der har været afholdt et møde med gennemgang af sikkerhedsforskrifterne for byggeriet, inden det blev påbegyndt. De ansatte fik at vide, at det var i orden at tage håndlisten af. Vidnet har været med til at opsætte alle bjælkerne på byggeriet. Hvis det blæser, stopper man dette arbejde. Det tager mellem 5 og 15 minutter at lægge en bjælke på plads.

Vidne 3 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. Forevist fotografier forklarede vidnet, at disse viser montering af bjælker, der bliver løftet på plads med en kran. For enden af hver bjælke er der jernøjer, som skal ligge hen over jernøjer i den modstillede bjælke. Herefter sættes der en dorn ned og fyldes op med materiale, så bjælkerne ligger fast. Når bjælken sænkes, er der i starten knæliste og håndliste på stilladset hele vejen rundt. Der er ikke fodliste, idet de ikke havde værktøj med på stilladset. Når bjælken er ca. i hoved- eller brysthøjde, tager vidnet håndlisten af for ikke at få armen i klemme. Han signalerer til kranføreren, der stopper nedsænkningen. 1 minut senere er bjælken som regel nået ned til knæhøjde, og vidnet fjerner så knælisten. Han har i stedet betonbjælken lige foran sig. På billede nr. 2 ses, at der er ca. 20 cm mellem stilladset og betonelementerne. Han har ikke drøftet fremgangsmåden med ledelsen, men han er klar over, at der skal være rækværk på et stillads hele vejen rundt. Han fjerner rækværket for ikke at få armen i klemme. Når bjælken sænkes, holder man først nedenunder den, herefter på siden og oven på den. Arbejdstilsynet pålagde dem at fjerne bjælken, der næsten var på plads. Billede nr. 7 viser stilladset trukket væk fra arbejdet og således uden håndlister og knælister. Han forklarede arbejdstilsynet, hvorfor man anvendte den fremgangsmåde, men arbejdstilsynet var ikke enig med ham. Han har ofte deltaget i placering af betonbjælker på den pågældende måde.

Vidne 4 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. Vidnet forklarede, at han har været tilsynsførende i Arbejdstilsynet i 10 år, fortrinsvis inden for bygge- og anlægssektoren. Under et tilsynsbesøg på den pågældende arbejdsplads så han 2 ansatte i færd med at styre en betonbjælke på plads. Han bemærkede straks, at der ikke var tilstrækkeligt rækværk ud for de ansatte, der var placeret på et stillads ud for hver søjle. Det ene stillads havde ikke noget rækværk ud mod søjlen. Det andet stillads havde en knæliste og en skråafstiver. Da vidnet så bjælken, var den noget højere oppe end de øvrige bjælker. Den ydede ikke noget værn mod at falde ned. Et stillads skal være udstyret med en fodliste, en knæliste i 1/2 meters højde, og en håndliste i 1 meters højde. Det er muligt at placere de pågældende bjælker, selv om gelænderet er opsat. Hvis det ikke er muligt, hvilket det var i den pågældende arbejdssituation, kunne man alternativt bruge en personlift eller faldudstyr. De pågældende arbejdede i en højde af 4,9 meter. Billederne 5 til 8 viser stilladset uden rækværk. Det eneste, der er sket i forhold til de første billeder, er, at bjælken er flyttet. Stilladset som sådan er ikke blevet flyttet. Vidnet beordrede folkene at komme ned, men beordrede ikke bjælken flyttet. Folkene sagde, at bjælken ikke passede, og at den derfor skulle væk.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har i 1997 og 1998 vedtaget bøder på 10.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Tiltalte blev ved dom af 21. november 2000 straffet med en bøde på 45.000 kr. for to overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Vidnerne vidne 1, vidne 2, vidne 3 og vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at 5-6 mand fra det tiltalte selskab var beskæftiget med montage af bjælker. Han har tidligere set, at de ansatte har fjernet gelænderne under montage. Det er ikke noget, der har været drøftet på de møder, der afholdes før et byggeri påbegyndes. Byggepladsens formand havde sagt god for, at hånd- og knælisten fjernes, når bjælken kommer ned i brysthøjde. Bjælken yder et værn på samme måde som en mur eller et gelænder. Han mener ikke, at afstanden fra stilladset til betonbjælken var mere end 30 cm. Han vurderer, at det er sikkerhedsmæssigt mere forsvarligt at bruge rullestilladser end stiger, som må anvendes ved arbejde indtil 8 meters højde. Selskabet anvender ikke arbejdskurve ved bjælkemontage.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han den 25. april 2001 havde beskæftiget sig med betonmontage i 4-6 måneder. De havde talt med formanden om sikkerheden i forbindelse med elementmontage, og han var enig i, at det af hensyn til sikkerheden var forsvarligt at fjerne håndlisten. Rullestilladset stod så tæt som muligt ved betonelementerne. Man kunne også have anvendt stiger i stedet for rullestilladser, men han bryder sig ikke om at stå på en stige. Han synes også, at det er usikkert at sidde i en arbejdskurv.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han har stor erfaring med montering af betonelementer. Fjernelsen af hånd- og knælisterne blev ikke drøftet med formanden. Det sker, at der anvendes personlifte, hvis der ikke er plads til et rullestillads. Han bryder sig ikke om at stå på en stige, når der skal monteres betonbjælker.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at Arbejdstilsynet i den pågældende periode havde en kampagne mod nedstyrtningsfare fra bl.a. stilladser. Da han så bjælken første gang var den i hovedhøjde over de ansatte, og der var ikke håndlister i den side, der vendte ud mod bjælken. Han tog nogle billeder og rettede så henvendelse til de ansatte. Han har ikke set de ansatte fjerne håndlisterne. Stilladset stod ca. 30 cm fra bjælken. Han mener ikke, at man kan få en arm i klemme, selv om der er en håndliste. Hvis man vurderer, at der er fare herfor, må man anvende et andet teknisk hjælpemiddel. Der er ikke noget til hinder for, at man kunne have anvendt en stige, men man kunne da kun have brugt en hånd. Det er falsk tryghed at stå på et stillads, når listerne er fjernet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at vidne 3 som anført i tiltalen under montering af bjælken arbejdede uden rækværk på siden mod montagestedet.

Landsretten finder, at bjælken, der endnu ikke var monteret, og som befandt sig i nogen afstand fra stilladset, ikke - heller ikke efter at den var sænket ned i brysthøjde - kunne udgøre en alternativ effektiv afspærring. Der lægges herved tillige vægt på, at det i en arbejdssituation, hvor den ansatte har opmærksomheden rettet mod monteringsopgaven, er særligt påkrævet, at han, når han arbejder på stillads, er sikret mod nedstyrtning, og at andre sikkerhedsovervejelser, når der arbejdes fra stillads, ikke kan føre til, at afspærringen forsvarligt kan afmonteres.

Det tiltrædes herefter, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF