Gå til hovedindholdet

Domme

Stillads

Vestre Landsrets dom afsagt den 2. december 2004 af 2. afdeling i ankesag nr. S-2264-04

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg  

Dom afsagt den 12. august 2004 af retten i Aalborg, 9. afdeling, i sagen SS 9.01558/04
 
Anklagemyndigheden mod T ApS
 
Ved anklageskrift af 29. april 2004 tiltales T ApS til straf for overtrædelse af
 
lov om arbejdsmiljø, jf. arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 og bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af lovbekendtgørelsens § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 4, jf. § 17, stk. 1, jf. bilaget om detailregler pkt. 6.9, nu pkt. 6.20, derved at der den 16. september 2003 på byggepladsen A blev anvendt et teknisk hjælpemiddel i form af et stillads, uden at denne anvendelse kunne ske sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at stilladset ikke var forsynet med rækværk eller anden effektiv afspærring overalt, hvor der kunne ske fald på mere end 2 meter til det omgivende underlag, idet den i selskabet ansatte vidne 3 udførte arbejde med indsætning af dør stående på et 2,9 meter højt stillads, der ikke var forsynet med rækværk på nogen af siderne, hvorved der, da stilladsdækket kun var 0,6 meter bredt, blev fremkaldt fare for, at han kunne styrte ned og komme til skade.
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på ikke under 35.000 kr.
 
Tiltalte er tidligere straffet
 
den 21. oktober 2002 med vedtagelse af bøde stor kr. 25.000 for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, jf. bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.
 
Tiltalte har nægtet sig skyldig.
 
Det fremgår af sagen, at tilsynsførende B hos Arbejdstilsynet, den 16. september 2003 aflagde besøg på byggepladsen A. Han konstaterede her det forhold, der er rejst tiltale for og optog et foto af vidne 3 stående på stilladset.
 
Der er afgivet forklaring af tiltalte.
 
Tiltalte har forklaret, at medarbejderen vidne 3 har været ansat som murer i selskabet i mange år. Han er sikkerhedsrepræsentant. Selskabet beskæftiger godt 40 ansatte inden for murer-, tømrer-, og snedkerfaget. Den 16. september 2003 fik vidne 3 og en anden ansat til opgave at tage ud til byggepladsen A for at hugge hul til en dør, der skulle sættes i. Der skulle komme en tømrer fra selskabet og hjælpe med monteringen af døren. Vidne 3 fik arbejdsopgaven ved dagens begyndelse omkring kl. 07.00 på selskabets kontor, og han hørte sin kollega og medejer vidne 1 sige til vidne 3, at han skulle huske at sætte rækværk op, da stilladset var over 2 meter højt. Vidne 1 hjalp også med at pakke traileren, således at rækværket til stilladset kom med til byggepladsen. Forevist foto taget den 16. september 2003 af Arbejdstilsynets repræsentant, tilsynsførende B, forklarede han, at han er enig i, at vidne 3 ikke lovligt arbejder på rækværket, som det er stillet op på fotoet. Han kan se, at der er plads til et fuldt stilladsdække og undrer sig over, at der kun er lagt et halvt stilladsdække. Højden fra stilladsdækket til jordoverfladen var 2,83 meter. Selskabet har den 21. oktober 2002 vedtaget en bøde på 25.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelsen om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Det var hans fejl, at overtrædelsen på dette tidspunkt skete, og han har siden gjort alt, hvad han kunne, for at selskabets ansatte skal leve op til arbejdsmiljølovens sikkerhedsregler, bl.a. ved at sende de ansatte på sikkerhedskursus. Han har efter den 16. september 2003 øget informationen af medarbejderne kraftigt om sikkerhedsreglerne og har på grund af samarbejdsvanskeligheder, bl.a. omkring stilladsarbejde, fyret vidne 3.

Rettens bemærkninger:

På grundlag af direktør C hos tiltalte forklaring og den besøgsmeddelelse, som tilsynsførende B udarbejdede under sit besøg på byggepladsen, samt det tilhørende foto, finder retten det bevist, at den hos tiltalte ansatte vidne 3 i tiltaltes interesse på gerningstidspunktet udførte arbejde på et stillads under de omstændigheder, som er anført i anklageskriftet. Da det endvidere må lægges til grund, at vidne 3 var klar over, at det stred mod arbejdsmiljøloven og bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler at arbejde på et stillads uden rækværk under de omstændigheder, som er omtalt i anklageskriftet, finder retten, at overtrædelsen må tilregnes vidne 3 om uagtsom. Tiltalte findes herefter i overensstemmelse med reglen i arbejdsmiljølovens § 86 skyldig efter anklageskriftet, idet retten tillige finder, at den omstændighed, at vidne 3, udførte arbejdet på et stilladsdække med en bredde på kun 0,6 meter medførte, at der yderligere var fare for, at han kunne styrte ned og komme til skade, jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 1.
 
Straffen fastsættes efter lov om arbejdsmiljø, jf. arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 86, jf. arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 7. august 1995 og bekendtgørelse nr. 832 af 27. november 1998 og bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af lovbekendtgørelsens § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelsens § 4, jf. § 17, stk. 1, jf. bilaget om detailregler pkt. 6.9, nu pkt. 6.20, til en bøde på 35.000 kr. Retten har herved lagt vægt på forholdets karakter, på at der forelå skærpende omstændigheder og på, at tiltalte tidligere har vedtaget en bøde for tilsvarende forhold.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T ApS skal straffes med en bøde på 35.000 kr.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Aalborg

Tiltalte mødte ved direktør og medejer C og erklærede sig villig til at afgive forklaring.
 
Anklageren berigtigede anklageskriftet således, at der i 4. linje i første afsnit efter 1998 tilføjes "og bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004", og at der i sidste linje i første afsnit efter pkt. 6.9. tilføjes "nu pkt. 6.20".
 
Tiltalte nægtede sig skyldig og forklarede, at medarbejderen vidne 3 har været ansat som murer i selskabet i mange år. Han er sikkerhedsrepræsentant. Selskabet beskæftiger godt 40 ansatte inden for murer-, tømrer-, og snedkerfaget. Den 16. september 2003 fik vidne 3 og en anden ansat til opgave at tage ud til byggepladsen A for at hugge hul til en dør, der skulle sættes i. Der skulle komme en tømrer fra selskabet og hjælpe med monteringen af døren. Vidne 3 fik arbejdsopgaven ved dagens begyndelse omkring kl. 07.00 på selskabets kontor, og han hørte sin kollega og medejer vidne 1 sige til vidne 3, at han skulle huske at sætte rækværk op, da stilladset var over 2 meter højt. Vidne 1 hjalp også med at pakke traileren, således at rækværket til stilladset kom med til byggepladsen. Forevist foto taget den 16. september 2003 af Arbejdstilsynets repræsentant, tilsynsførende B, forklarede han, at han er enig i, at vidne 3 ikke lovligt arbejder på rækværket, som det er stillet op på fotoet. Han kan se, at der er plads til et fuldt stilladsdække og undrer sig over, at der kun er lagt et halvt stilladsdække. Højden fra stilladsdækket til jordoverfladen var 2,83 meter. Selskabet har den 21. oktober 2002 vedtaget en bøde på 25.000 kr. for overtrædelse af bekendtgørelsen om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. Det var hans fejl, at overtrædelsen på dette tidspunkt skete, og han har siden gjort alt, hvad han kunne, for at selskabets ansatte skal leve op til arbejdsmiljølovens sikkerhedsregler, bl.a. ved at sende de ansatte på sikkerhedskursus. Han har efter den 16. september 2003 øget informationen af medarbejderne kraftigt om sikkerhedsreglerne og har på grund af samarbejdsvanskeligheder, bl.a. omkring stilladsarbejde, fyret vidne 3.
 
Anklageren frafaldt herefter vidneførsel af tilsynsførende B, Arbejdstilsynet.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Det tiltalte selskab, T ApS, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.
 
Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.
 
Direktør C har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.
 
Der er endvidere for landsretten afgivet forklaring af vidne 1, vidne 2 og vidne 3.
 
Direktør C har supplerende forklaret, at han selv så, at det nødvendige sikkerhedsudstyr var pakket i traileren, inden vidne 3 kørte til byggepladsen. De er tre mand, der 3-5 gange om ugen inspicerer byggepladserne for at sikre, at reglerne bliver overholdt. Medarbejderne deltager også i kurser herom. Vidne 3 deltog ikke, men han burde jo kende reglerne. Han havde været ansat i ca. 9 måneder i september 2003. Det tiltalte selskab havde overtaget vidne 3’s murervirksomhed. Han er ude af stand til at forstå, at vidne 3 ikke færdiggjorde stilladset. Der havde ikke tidligere været lignende problemer med vidne 3.
 
Vidne 1 har forklaret, at han selv den morgen var med ude at pakke traileren med det nødvendige sikkerhedsudstyr, herunder rækværk. Vidne 3 var en erfaren håndværker, som havde sagt, at han havde været på stilladskursus. Der blev derfor ikke givet en detaljeret instruktion den morgen, men det blev sagt, at stilladset skulle bygges ordentligt. Der havde ikke tidligere været særlige problemer med vidne 3. Håndværkerne stiller selv stilladserne op. Der var tale om en timelønsopgave. Stilladset blev færdigmonteret, uden at der skulle hentes yderligere materialer.
 
Vidne 2 har forklaret, at han ankom til byggepladsen mellem kl. 11 og kl. 12. Vidne 3 var der allerede. Stilladset var sat op. Vidnet blandede sig ikke i dets stand. Han ville nok selv have gjort det færdigt, hvis han skulle have stået for det. Vidnet skulle montere en dør. Vidne 3 havde lavet hullet til døren. Vidnet hjalp først vidne 3 med noget murerarbejde, og over middag begyndte de at sætte døren i. Vidnet stod inde i bygningen. Vidne 3 stod på stilladset og holdt karmen, mens vidnet satte kiler i. På dette tidspunkt kom Arbejdstilsynets mand til stede. Vidnet og vidne 3 talte med ham. De fik forbud mod at fortsætte arbejdet uden at lovliggøre stilladset. Det gjorde de så. De nødvendige materialer var med i traileren. Vidne 3 havde formentlig skåret noget af hullet ude fra.
 
Vidne 3 har forklaret, at han har været udlært murer i godt 20 år. T ApS overtog vidnets firma i februar 2003. Han blev senere fyret, fordi der ikke var passende opgaver, og fordi kemien ikke passede. Han fornemmede, at direktør C og vidne 1 var lidt sure over sagen, men han er ikke sur på dem. Han fik arbejdsopgaven om morgenen af direktør C. Han talte helt sikkert ikke med vidne 1. Han fik ikke nogen instruks om sikkerhed, heller ikke om stillads. Han fik blot at vide, hvad der skulle laves. Han var ikke selv med til at finde stilladsmaterialet frem. Det var læsset på en trailer. Han fik at vide, at der var det, han skulle bruge. På pladsen fandt han ud af, hvad opgaven gik ud på og byggede derefter stilladset. Han har været på stilladskursus og vidste godt, hvordan det skulle laves for at være lovligt. Han skar hullet inde fra. Stilladset skulle først bruges, når døren skulle sættes i. Han havde samlet stilladset, da vidne 2 kom. Vidnet vidste godt, at det ikke var lovligt, men de skulle jo videre. Han havde ikke flere arbejdsopgaver den dag, men han ville gerne hjem. Solen skinnede. Det sker, at tingene ikke laves helt efter bogen. Han vidste ikke, at firmaet tidligere havde fået en bøde. Han har aldrig fået instrukser om at følge sikkerhedsreglerne, måske fordi han var erfaren. Han har aldrig hørt, at andre har fået instrukser. Dækpladerne var med i traileren, men der var ikke noget gelænder. Vidne 2 hjalp med at fjerne noget murværk, inden de satte døren i. Vidnet trådte ud på stilladset for at holde ved karmen. Han husker ikke om, Arbejdstilsynet forbød arbejdets færdiggørelse. De tog dækpladen fra stilladsets bund og monterede i toppen. Det kunne sagtens gøres på en halv time. De anvendte nogle brædder, der var på stedet, som rækværk. Vidnet blev efter sagen udnævnt til sikkerhedsrepræsentant. Det hjalp ikke, når han påpegede, at sikkerheden ikke var i orden på byggepladserne. T ApS var ordentlige arbejdsgivere. Han vidste ikke, om der var tale om en timelønsopgave.

Landsrettens begrundelse og resultat:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at det tiltalte selskab er fundet skyldig som sket. Den omstændighed, at selskabets ledelse sikrede, at vidne 3 medbragte det fornødne
sikkerhedsudstyr og gav vidne 3 instrukser, som måtte antages at være tilstrækkelige for en erfaren medarbejder, kan ikke føre til et andet resultat, da vidne 3’s anvendelse af det mangelfulde stillads ikke var en så uforudsigelig eller upåregnelig handling, at dette skulle føre til, at selskabet ikke kan straffes.
 
Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket.
 
Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom stadfæstes.
 
Det tiltalte selskab, T ApS, skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF