Gå til hovedindholdet

Domme

Løft af ca. 100 kg. fliser uden brug af teknisk hjælpemiddel – Planlægning

Østre Landsrets dom afsagt den 22. marts 2004 af 12. afdeling i ankesag nr. S-1981-03

Udskrift af dombogen for retten i Odense

Dom afsagt den 14. maj 2003 af retten i Odense, 10. afdeling, i SS 10.00454/03
 
Anklagemyndigheden mod T ApS
 
Under denne sag tiltales
 
T ApS ifølge anklageskrift fra politimesteren til straf for overtrædelse af
 
Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1, og § 86, jf. § 38, stk. 1, sammenholdt med bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering § 14, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af § 3, stk. 1 og § 6, ved at selskabet den 20. juni 2002 ikke havde planlagt, tilrettelagt og udført arbejdet med fliselægning på vejen A, således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet to ansatte, ansatte B og ansatte C , håndterede fliser med en vægt på ca. 100 kg uden at bruge egnede tekniske hjælpemidler, hvorved begge ansatte var udsat for risiko for at pådrage sig personskade på kort eller lang sigt.
 
Tiltalte har erkendt sig skyldig.
 
Der er under sagen afgivet forklaring af direktør D.
 
Forklaringen fremgår af retsbogen.
 
Ved tiltaltes erkendelse og det under sagen i øvrigt oplyste findes tiltalens rigtighed godtgjort.
 
Straffen fastsættes efter Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 om arbejdsmiljø § 82, stk. 1, nr. 1 og § 86, jf. § 38, stk. 1, sammenholdt med bekendtgørelse nr. 1164 af 16. december 1992 om manuel håndtering § 14, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, for overtrædelse af § 3, stk. 1 og § 6, til en bøde på 10.000 kr. Retten har herved lagt vægt på det oplyste om, at virksomheden var i besiddelse af de fornødne hjælpemidler, men at disse undtagelsesvist ikke blev benyttet samt på oplysningen om, at der er anskaffet yderligere materiel for at undgå en lignende situation.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T ApS straffes med en bøde på 10.000 kr.
 
Tiltalte betaler sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen

Direktør D oplyste, at brolæggerne almindeligvis benytter kran og sugekop til et sådant arbejde, men materiellet blev benyttet et andet sted på det pågældende tidspunkt. Han vidste ikke konkret, at hans medarbejdere lagde fliserne uden hjælpemidler. Han vil dog ikke bestride, at dette skete, idet han konstaterede dette, da han blev tilkaldt til arbejdspladsen. Han har efterfølgende sørget for, at situationen ikke gentager sig og har lejet yderligere materiel.
 
Han kan således erkende forseelsen, men mener, at bøden er meget høj forholdet taget i betragtning.
 
Anklageren nedlagde påstand om en bøde på 20.000 kr.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Odense Rets 10. afdelings dom af 14. maj 2003 er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse, således at tiltalte idømmes en bøde på 20.000 kr.
 
Tiltalte har nedlagt påstand om stadfæstelse.
 
Direktør D har afgivet supplerende forklaring. Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Landsretten skal udtale:

Landsretten finder, at den idømte bøde skal forhøjes til 20.000 kr. Landsretten har herved henset til den i 1997 gennemførte ændring af arbejdsmiljøloven og bemærkningerne hertil, hvoraf fremgår, at formålet med lovændringer var at skærpe niveauet for straf for overtrædelse af arbejdsmiljøloven generelt. De af byretten anførte formildende omstændigheder findes ikke at kunne føre til noget andet resultat.
 
I øvrigt stadfæstes dommen.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod T ApS ændres, således at T ApS straffes med en bøde på 20.000 kr.
 
Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog således at statskassen betaler 1.000 + moms.

Indhold

Indhold

Henter PDF