Gå til hovedindholdet

Domme

Genanvendelse af asbestholdige tagplader – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 28. februar 2005 af 5. afdeling i ankesag nr. S-3005-04

Udskrift af dombogen for retten i Skanderborg

Dom afsagt den 10. november 2004, 2. afdeling - SS 472/2004

Anklagemyndigheden mod T ApS

T ApS er tiltalt for overtrædelse af Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest, som ændret ved bekendtgørelse nr. 139 af 23. marts 1987, bekendtgørelse nr. 984 af 11. december 1992, bekendtgørelse nr. 288 af 17. maj 1998 og bekendtgørelse nr. 403 af 24. maj 2004 § 49, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af § 3, stk. 1 jf. stk. 4 - ved at selskabet forud for den 18. maj 2004 på ejendommen beliggende på adressen A , har genanvendt fle-re eternittagplader indeholdende asbest, idet selskabet har nedtaget nogle eternittagplader på ejendommen, bearbejdet disse og oplagt dem igen i forbindelse med isætning af ovenlysvinduer i ejendommens tag, uagtet at de indeholdt asbest.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på ikke under 20.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte var ikke bekendt med, at genanvendelse af asbestplader er ulovlig.

Tiltalte har forklaret, at det er rigtigt, at man skar i asbestpladerne i forbindelse med isætning af ovenlysvinduer i taget. De skar pladerne med langsomtgående rundsav og fuksvans. De er skåret udendørs i fugtigt vejr, og de havde åndedrætsværn, engangsdragter, briller og handsker på under arbejdet. De mente herved at have opfyldt alle arbejdsmiljøkravene. Arbejdstilsynet havde de selv tilkaldt, fordi de havde haft en arbejdsulykke. En mand var faldet ned fra en stige. Han ringede til Arbejdstilsynet for at spørge, hvordan han skulle forholde sig i sådan en situation. De kom derefter på besigtigelse på uheldsstedet. Så begyndte Arbejdstilsynets repræsentant pludseligt at tale om disse asbestplader. Tiltalte havde ingen fordel af at skære de eksisterende plader til i stedet for at bruge nye. Det skulle kunden bare have betalt for. Han var klar over, at pladerne formentlig var asbestholdige.

Vidne 1 fra Arbejdstilsynet har forklaret, at han foretog besigtigelse på arbejdspladsen. Han så, at der for nylig var sat ovenlysvinduer i, og at der var skåret i de gamle eternitplader omkring dem. Det er forbudt at genanvende asbestholdige plader. De må kun nedrives, og reglerne for omgang med asbest er således aktuelle for disse situationer.

Der har været fremlagt fotografier af de genanvendte tagplader.

Rettens bemærkninger

Efter tiltaltes egen forklaring, findes selskabet skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, idet ukendskab til retsreglerne ikke er disculperlende. Straffen fastsættes efter i de tiltalten nævnte bestemmelser til en bøde på 2.000 kr. Ved bødens fastsættelse er der lagt vægt på, at tiltalte ikke har haft egen interesse i overtrædelsen, at sikkerhedsreglerne er søgt overholdt efter bedste overbevisning, men at man ikke havde forstået de særlige regler for arbejde med asbest korrekt. Der er således ikke udvist manglende respekt for hensynet til arbejdsmiljøet, ligesom der ikke er risiko for gentagelse, hvorfor bødes findes at kunne fastsættes som en formel overtrædelse til 2.000 kr.

Thi kendes for ret

Tiltalte T ApS skal betale en bøde på 2.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Skanderborg

Tiltalte var mødt v/ eneindehaver B.

Tiltalte blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Tiltalte forklarede, at det er rigtigt, at man skar i asbestpladerne i forbindelse med isætning af ovenlysvinduer i taget. De skar pladerne med langsomtgående rundsav og fuksvans. De er skåret udendørs i fugtigt vejr, og de havde åndedrætsværn, engangsdragter, briller og handsker på under arbejdet. De mente herved at have opfyldt alle arbejdsmiljøkravene. Arbejdstilsynet havde de selv tilkaldt, fordi de havde haft en arbejdsulykke. En mand var faldet ned fra en stige. Han ringede til Arbejdstilsynet for at spørge, hvordan han skulle forholde sig i sådan en situation. De kom derefter på besigtigelse på uheldsstedet. Så begyndte Arbejdstilsynets repræsentant pludseligt at tale om disse asbestplader. Tiltalte havde ingen fordel af at skære de eksisterende plader til i stedet for at bruge nye. Det skulle kunden bare have betalt for. Han var klar over, at pladerne formentlig var asbestholdige.

Vidne 1 fra Arbejdstilsynet forklarede behørigt formanet, at han foretog besigtigelse på arbejdspladsen. Han så, at der for nylig var sat ovenlysvinduer i, og at der var skåret i de gamle eternitplader omkring dem. Det er forbudt af genanvende asbestholdige plader. De må kun nedrives, og reglerne for omgang med asbest er således aktuelle for disse situationer.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte T ApS har påstået stadfæstelse.

Landsrettens begrundelse og resultat

Udgangspunktet i sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen er en bøde på 20.000 kr., når der ikke foreligger skærpende omstændigheder, og når der på den anden side ikke kun er tale om en overtrædelse af formel karakter. Således er udgangspunktet for bøden også 20.000 kr., selv om der ikke har foreligget en konkret faresituation.

Den pågældende overtrædelse har ikke kun haft en formel karakter, men må efter det oplyste anses for at have været en typisk overtrædelse uden konkret faresituation. Herefter, og da der ikke foreligger omstændigheder, der kan begrunde en afvigelse fra det bødeniveau, der er det sædvanlige ved overtrædelser af lignende karakter, forhøjer landsretten bøden til 20.000 kr.

I stedet for bekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986 om asbest som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 403 af 24. maj 2004 citeres nu bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om asbest § 36, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 3, stk. 1.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden forhøjes til 20.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF