Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved udlægning af stålprofilplader ca. 4 m over terræn – Påregnelig handling

Vestre Landsrets dom afsagt den 1. juli 2005 af 1. afdeling i ankesag nr. S-0947-05

Udskrift af dombogen for retten i Århus

Dom afsagt den 21. marts 2005 af Retten i Århus, 9. afdeling - SS 9.5685/04

Anklagemyndigheden mod T A/S

Tiltalen og parternes påstande

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1 og jf. § 86 for overtrædelse af § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1 for overtrædelse af § 22, stk. 1, ved at arbejdet med udlægning af stålprofilplader den 25.5.2004 på byggepladsen A, ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet 2 af selskabets ansatte vidne 2 og vidne 1 i forbindelse med dette arbejde færdedes ca. 4 m over terræn henholdsvis på en I-stålprofilbjælke med en bredde på ca. 20 cm og henholdsvis tæt ved kanten af de allerede oplagte stålprofilplader, uden at der var truffet tilstrækkelig effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtningsfaren, da de ansatte bar sikkerhedsseler, men disse var ikke koblet til dertil hørende fastgjorte liner, hvorved der var fremkaldt fare for tilskadekomst.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på 25.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Der er nedlagt en subsidiær påstand om, at bøden nedsættes.

Oplysningerne i sagen

Anklageskrift er modtaget den 28. december 2004.

Direktør B har forklaret, at hun havde været direktør for tiltalte siden 1994. Virksomheden beskæftigede 4 funktionærer og 10-15 tagdækkere.

Som direktør havde hun en finger med i alt, hvad der foregik. Den 29. maj 2003 blev virksomheden miljøcertificeret. Sikkerheden lå hende meget på sinde, og der blev brugt en del tid i firmaet på at optimere sikkerheden sammen med Arbejdstilsynet. Hun henviste til personalehåndbogen (bilag 10). Nyansatte er til en længere samtale på kontoret, og i den forbindelse gennemgår man blandt andet personalehåndbogen og sportstasken med sikkerhedsudstyret. En del af udstyret er en faldblok, som fungerer som en sikkerhedssele. Man havde afskaffet linerne af sundhedsmæssige grunde. Alle tagdækkerne fik udleveret personalehåndbogen og tasken. Både vidne 2 og vidne 1 havde haft udstyret med på arbejdspladsen den 25. maj 2004, og de havde haft seler på. Den pågældende dag blev hun ringet op af Arbejdstilsynet, som oplyste, at de to tagdækkeres seler ikke var koblet til linerne (bilag 11). Forbuddet blev udstedt den følgende dag (bilag 12). Hun havde underskrevet tilbagemeldingen af 28. maj 2004. Heraf fremgik, at de to tagdækkere efter frokostpausen havde glemt at genmontere linerne. Det var i strid med virksomhedens interne regler. De to medarbejdere blev kaldt ind til hende og fik en advarsel. De gav udtryk for, at det var "en tanketorsk". Begge medarbejdere havde forladt firmaet og var beskæftiget i et andet tagdækkerfirma. Ingen firmaer i branchen kan uafbrudt tjekke, at de ansatte overholder sikkerhedsreglerne hele tiden.

Vidne 3 har som vidne forklaret, at han havde været entrepriseleder hos tiltalte i mange år. Arbejdsopgaven var af to dages varighed. Han havde selv været med til at sætte vidne 2 og vidne 1 i gang. Arbejdsopgaven blev først gennemgået på kontoret og senere på arbejdspladsen. Vidnet havde sørget for, at faldblokken var fastgjort på begge medarbejdere. Faldblokken fungerer som en salgs yoyo med en line på 12 eller 15 meter. Vidnet konstaterede, at begge medarbejdere kunne arbejde med sikkerhedsselerne tilkoblet linerne. Linerne var hverken for lange eller for korte. Den 25. maj 2004 var den første af de to arbejdsdage. Vidne 2 havde været ansat i flere år, hvorimod vidne 1 kun havde været beskæftiget i par måneder. Vidnet forlod arbejdspladsen. Da han vendte tilbage senere på formiddagen, var de to medarbejderes sikkerhedsseler stadig koblet til linerne. Senere på dagen var Arbejdstilsynet kommet til stede. De to medarbejdere havde oplyst, at de havde været til frokost og havde glemt at koble sikkerhedsselerne til linerne, da de påbegyndte arbejdet igen. De havde ikke undladt at følge sikkerhedsinstruksen, fordi det var for besværligt. Ingen i branchen kan tjekke medarbejderne uafbrudt.

Vidne 4, Arbejdstilsynet, har som vidne forklaret, at han var blevet orienteret af en kollega om, at kollegaen allerede om morgenen på vej til arbejde havde set de to medarbejdere hos tiltalte arbejde uden, at selerne var tilkoblet liner. Det var anledningen til, at vidnet senere på dagen inspicerede arbejdspladsen. Allerede fra vejen kunne vidnet konstatere, at de to tagdækkere gik på toppen af konstruktionen med seler på, men uden at være tilkoblet linerne. De arbejdede i en højde på 4-4,5 meter. Vidnet optog de fotografier, der er fremlagt i sagen. De to medarbejdere gav udtryk for, at det var træls at arbejde med linerne på. De blev således bremset i deres bevægelser, når de gik for hurtigt frem. Vidnet udstedte forbuddet af 26. maj 2004. Arbejdet kunne være udført fra en lift. Der var ikke tale om noget kortvarigt arbejde, idet det strakte sig over to hele arbejdsdage. Medarbejderne var i gang med arbejdet, da vidnet ankom til arbejdspladsen i bil mellem kl. 12.30-13.00. Vidnet var ikke uenig i, at det var urealistisk for firmaet at tjekke overholdelsen af sikkerhedsinstrukserne uafbrudt.

Der foreligger en besøgsmeddelelse af 25. maj 2004 fra Arbejdstilsynet og et forbud af 26. maj 2004 fra samme.

Der er endvidere fremlagt en tilbagemelding af 28. maj 2004 fra tiltalte og en bøderapport af 3. juni 2004 fra Arbejdstilsynet.

Det fremgår af tilbagemeldingen:

"...Forbuddet er efterkommet som beskrevet i selve forbudsskrivelsen af 26.05.2004: Medarbejderne gik videre med deres arbejde efter tilkobling af liner til deres seler. De pågældende to medarbejdere oplyser, at de ikke har tilkendegivet, at de havde afmonteret linerne fordi de var vanskelige at arbejde med. De havde blot glemt at genmontere linerne efter frokostpausen. Dette er i strid med virksomhedens interne regler. De pågældende har fået en skriftlig advarsel og fornyet indskærpning af reglerne....”

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at tiltaltes to medarbejdere, vidne 2 og vidne 1, som beskrevet i anklageskriftet ikke havde koblet deres sikkerhedsseler til linerne under udførelsen af arbejdet på byggepladsen, da arbejdstilsynet kom til stede.

Det pågældende arbejde, der var af to dages varighed, findes herved ikke at være udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der må antages at have været en reel risiko for nedstyrtning. De anførte arbejdsmiljøbestemmelser er herefter overtrådt.

På baggrund af de to ansattes uagtsomme adfærd er tiltalte skyldig i henhold til anklageskriftet, jf. straffelovens § 27, stk. 1.

Efter overtrædelsens karakter fastsættes straffen til en bøde på 25.000 kr. efter arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, og § 86, jf. § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1, jf. § 22, stk. 1.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S straffes med en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Retsbogen udeladt

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Tiltalte T A/S har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at " § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1 " ændres til " § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3."

Direktør B og vidnerne vidne 3 og vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere for landsretten afgivet forklaring af vidne 1 og vidne 2.

Direktør B har supplerende forklaret, at vidne 1 og vidne 2 var uddannede tagdækkere, og de var ansat til at udføre tagdækningsarbejde. Den pågældende dag var der nedstyrtningsfare, da sikkerhedsselerne ikke var tilkoblet sikkerhedslinerne. Der bruges i firmaet megen tid på at opfylde sikkerhedsprocedurerne. Firmaet benytter kun H-seler, der skal fastgøres til faldblokken i ryggen. Sikkerhedstaskerne har stået firmaet i ca. 10.000 kr. pr. stk.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han grundigt havde instrueret de to ansatte i, hvordan arbejdet skulle udføres. Da arbejdet blev påbegyndt, viste han dem, hvordan de skulle fastgøre sikkerhedsselerne. Det havde ikke været muligt at udføre arbejdet fra en lift.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at han er tilsynsførende i Arbejdstilsynet. De to ansatte gik rundt på stålprofilerne og udlagde stålplader. For et arbejde af en varighed og karakter som det pågældende, ville man sædvanligvis have anvendt en anden sikkerhedsforanstaltning mod nedstyrtning end liner.

Vidne 1 har forklaret, at han var ansat hos tiltalte i 2004 og deltog i det arbejde, der har givet anledning til sagen. De havde sikkerhedsudstyr med, og de havde brugt det hele tiden. De var lige gået op på taget efter frokost, da Arbejdstilsynet kom til stede. Han havde da ikke nået at få koblet selen til sikkerhedslinen.

Vidne 2 har forklaret, at han var ansat hos tiltalte i 2004 og deltog i arbejdet, der har givet anledning til sagen. De havde haft seler på hele dagen. De havde ikke nået, efter at de var gået på taget efter frokost, at koble sig på sikkerhedslinen, da Arbejdstilsynet kom til stede. Det var en tanketorsk.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, og da de ansattes manglende tilkobling af sikkerhedslinerne ikke kan anses for at være en så abnorm og helt upåregnelig adfærd, at det kan føre til frifindelse, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at bøden er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten

Indhold

Indhold

Henter PDF