G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på 7 m højt fladt tag – Ikke nødret - Strafudmåling (gentagelsesvirkning)

Vestre Landsrets dom afsagt 29. september 2005 af 9. afdeling i ankesag nr. S-2050-05

Resumé

To ansatte udførte arbejde med at fjerne is og vand fra et ca. 7 meter højt fladt tag. De befandt sig helt ude ved kanten, uden at der var sikret mod nedstyrtningsfare.
 
Byretten idømte en bøde på 90.000 kr. Byretten lagde vægt på, at T A/S gentagende gange indenfor de seneste år var straffet for fuldstændigt identiske overtrædelser. Byretten anså praksis for at være således, at bøden skal forhøjes med 10.000 kr. for hvert fortilfælde.
 
Landsretten stadfæstede byretten dom med den ændring, at bøden blev nedsat til 50.000 kr. Landsretten lagde vægt på arbejdets karakter af kortvarig undersøgelse af en skadesårsag. Bøden blev fastsat som tillægsbøde efter Straffelovens § 89. Landsretten fandt ikke Straffelovens § 14 anvendelig, efter det oplyste om risikoen for skade på bygningen, da der var tale om en overtrædelse af forskrifter af væsentlig betydning for afværgelsen af risiko for alvorlig personskade.

Læs Hele Dommen

Nedstyrtningsfare

Indhold

Indhold

Henter PDF