Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på stillads opsat af anden virksomhed

Østre Landsrets dom afsagt den 25. april 2006 af 19. afdeling i ankesag nr. S-214-06

Resumé

To ansatte arbejdede i en højde over terræn på henholdsvis 3,10 meter og 3,60 meter. Der var ikke etableret sikkerhedsforanstaltninger, så som rækværk på stilladset, og der var en afstand på 0,80 m fra stilladset om ind til væggen.
 
T havde ikke selv sat stilladset op.
 
Byretten idømte 25.000 kr.
 
Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten fandt ikke at det forhold at T ikke selv havde sat stilladset op, kunne ikke føre til frifindelse.   

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for Københavns Byret

Dom afsagt den 17. november 2005 af Københavns byret 16. afdeling i sag nr. SS 16. 28705/2005

Anklagemyndigheden mod Tiltalte T

T er tiltalt for overtrædelse af Arbejdsmiljølovens §82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1 Jf. §83, jf. § 45, stk. 1, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.§23, stk. 1, nr. 1, jf. §17, stk. 1, jf. bilag l, punkterne 6.20, 6.21 og 6.22, ved den 22. september 2005 på byggepladsen, Adresse A, som indehaver af Firma B, at have ladet stilladsarbejde udføre, uden at det skete sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet medarbejderne Ansatte C og Ansatte D arbejdede på et stilladsdæk i en højde over terræn på henholdsvis 3,10 meter og 3,60 meter, uden der var truffet effektive foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at de kunne styrte ned under arbejdet, idet der manglede ca. 0,50 m rækværk på stilladset, hvor Ansatte C arbejdede, ligesom Ansatte D arbejdede, hvor der var 0,80 meter fra stilladset ind til facaden, uden rækværk eller anden sikring imod nedstyrtning, hvorved der blev fremkaldt fare for deres liv eller helbred.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte og Vidne 1. Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der er dokumenteret besøgsrapport af 22. september 2005 med fotooptagelser samt strakspåbud af 27. september 2005 med fotooptagelse fra Arbejdstilsynet.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen, herunder forklaringen fra tiltalte og Vidne 1, lægges det til grund, at tiltalte som indehaver af Firma B har ladet arbejde udføre på det opsatte stillads, uden at det skete sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet medarbejderne Ansatte C og Ansatte D arbejdede på et stilladsdæk i en højde over terræn på henholdsvis 3,10 meter og 3,60 meter, uden der var truffet effektive foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for, at de kunne styrte ned under arbejdet, idet der manglede ca. 0,50 m rækværk på stilladset, hvor Ansatte C arbejdede, ligesom Ansatte D arbejdede, hvor der var 0,80 meter fra stilladset ind til facaden uden rækværk eller anden sikring imod nedstyrtning og retten finder at tiltalte herved har fremkaldt fare for deres liv eller helbred.

Det forhold, at det ikke er sagsøgte, der har opstillet stilladset findes ikke at kunne fritage tiltalte som arbejdsgiver for ansvar efter de i anklageskriftet nævnte bestemmelser.

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet,

Straffen fastsættes jf. Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, nr. 1,jf. § 83, jf. § 45, stk. 1, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15.december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004 § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 17, stk. 1, jf. bilag l, punkterne 6.20, 6.21 og 6.22 til en bøde på 25.000 kr.

Thi kendes for ret

Tiltalte T straffes med en bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Københavns Byrets 16. afdelings dom af 17. november 2005 (16.28705/2005) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltale og af Vidne 1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at han ikke havde noget at gøre med at stille stilladset op. Stilladsfirmaet stillede det op under ansvar. Tiltalte har heller ikke betalt for at få stilladset stillet op. Det var bygherren, der entrerede med stilladsfirmaet. Tiltalte skulle blot hyre nogle folk og sørge for, at murerarbejdet blev udført. Han var arbejdsgiveren men ikke personlig bruger af stilladset. Han har 15 arbejdspladser i Storkøbenhavn og har hverken tid eller mulighed for at besøge hver af arbejdspladserne morgen, middag og aften.

Landsrettens bemærkninger

Det lægges som ubestridt til grund, at der er udført murerarbejde på et stillads, som beskrevet i den rejste tiltale. Det er ligeledes ubestridt, at det er tiltalte der som arbejdsgiver, har ladet arbejdet udføre.

Såvel tiltalte som de to murere burde have været opmærksom på manglerne ved stilladset og findes at have handlet uagtsomt.

Uagtet det ikke er tiltalte, som har opstillet stilladset eller betalt for dette, tiltrædes det, at han som arbejdsgiver for de pågældende to arbejdere må anses som ansvarlig som fastslået ved byrettens dom.

Den idømte bødestraf findes passende udmålt.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF