Gå til hovedindholdet

Domme

Smøring af bordfræser under drift – Arbejdsgiveransvar (ikrafttræden)

Østre Landsrets dom afsagt den 2. februar 2006 af 12. afdeling i ankesag nr. S-460-05

Resumé

Én ansat foretog en smøring af kædetrækket på en bordfræser, under drift , og den ansatte fik en finger i klemme i kædetrækket.
 
Byretten frifandt T A/S. Byretten lagde til grund at den ansatte var bekendt med sikkerhedsforskrifterne og retten anså den ansattes handling for en så uforudsigelig og upåregnelig handling, at der ikke var grundlag for at gøre T A/S ansvarlig. 
 
Landsretten ikendte T A/S en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde til grund, at da det forhold, at der intet var at bebrejde T A/S med hensyn til bordfræserens indretning eller instruktionen af den ansatte, kunne ikke tillægges betydning ved afgørelsen af, om der er grundlag for at straffe selskabet.
 
Den omstændighed, at et nyt lovforslag - om arbejdsgivers begrænsede ansvar  - muligt vil gøre et forhold som det foreliggende straffrit for arbejdsgiveren, kan ikke føre til strafbortfald eller strafnedsættelse i den foreliggende sag.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Odense

Dom afsagt den 25. januar 2005 af retten i Odense, 6. afdeling - SS 6.4648/04

Anklagemyndigheden mod T A/S,

T A/S er tiltalt for overtrædelse af lov om arbejdsmiljø jf. lbg. nr. 784 af 111099 med senere ændringer § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 nr. 1, jf. § 86, jf. § 45, stk. 1 og bkg. nr. 1109 af 15/12-92 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1 nr. 1, jf. stk. 3,  jf. § 11, stk. 1, jf. § 9. stk. 2, - ved at arbejdet den 3. december 2003 på virksomheden, T A/S, blev udført uden at et teknisk hjælpemiddel - en Amstrup bordfræser med kædedrevet fremtræk og påmonteret savklinge - blev anvendt således at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte vidne 1 foretog smøring af kædetrækket, hvis beskyttelsesskærm var fjernet, uden at maskinen var standset eller der var truffet andre foranstaltninger, der effektivt sikrede, at arbejdet kunne foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvilket bevirkede, at han fik en finger i klemme i kædetrækket med personskade til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bødestraf på 25.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet det er anført, at der er tale om en helt upåregnelig adfærd fra den ansattes side.

Vidne 1 har blandt andet forklaret, at han i de 12 år han har stået ved maskinen, aldrig har taget afskærmningen af før. Der er en instruks om, at medarbejderne skal henvende sig til værkføreren eller til den servicerende maskinfabrik, der er nabo til virksomheden, såfremt der er problemer med maskinerne.

Vidne 2 har blandt andet forklaret, at han er tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Han konstaterede, at der intet var i vejen med maskinen, men at det udelukkende var den fejlagtige betjening ved aftagning af afskærmning, der var årsag til ulykken.

Vidne 1 har blandt andet forklaret, at der er en fast instruks om, at de ansatte skal forholde sig som forklaret af vidne 1, såfremt der er problemer med maskinerne.

Direktør A har blandt andet forklaret, at det er indskærpet medarbejderne, at de ikke må foretage indgreb i maskinerne, men at det skal overlades til værkførerens vurdering eller til ansatte i Firma B.

Rettens bemærkninger

Det må lægges til grund, at vidne 1 var bekendt med sikkerhedsforskrifterne, hvorefter de ansatte blandt andet ikke måtte fjerne beskyttelsesskærme, og at han heller ikke havde gjort det på noget tidligere tidspunkt under sin betjening af maskinen i ca. 12 år. De øvrige vidner med tilknytning til virksomheden har bekræftet, at vidne 1 antagelse af beskyttelsesskærmen var helt atypisk og i strid med faste sikkerhedsinstrukser.

Der findes herefter at være tale om en så uforudsigelig og upåregnelig handling fra vidne 1 side, at der ikke er grundlag for at gøre tiltalte ansvarlig.

Tiltalte frifindes derfor.

Thi kendes for ret

Tiltalte T A/S frifindes.

Statskassen betaler sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Odense

Tiltalte forklarede, at han har drevet virksomheden i mange år. Han mener altid, at firmaet har gjort en ære i, at sikkerheden skulle være i top. De gange, hvor virksomheden har fået påtalt sikkerhedssituationen er sikkerhedsforskrifterne blevet tilsidesat. Han mener, at sikkerhedsforskrifterne er blevet tilsidesat i denne sag.

Han kan ikke med sikkerhed huske hvordan skærmen ser ud, men han mener der er en bolt i midten, som holder den fast. Den kan i hvert fald ikke umiddelbart tages eller falde af.

Virksomheden har en maskinfabrik til at lave maskinerne, og de ansatte er instrueret i ikke selv at lave maskinerne, hvis de går i stykker.

Som vidne mødte vidne 1, der behørigt formanet forklarede, at han har været ansat i det tiltalte selskab fra 1991 og siden 1992 har stået ved den maskine, hvor han kom til skade. Den kæde, der trækker de roterende dele på maskinen, bliver ofte fyldt op med støv, og det kan han løbende afhjælpe ved hjælp af luft, der pustes ind. Den pågældende dag kunne han mærke, at kæden gik dårligt, uden at han kunne afhjælpe det på den sædvanlige måde. Han valgte derfor at tage afskærmningen af indtil kæden. Først forsøgte han med en pensel, som han fandt ved en anden maskine, og noget olie til at rense kæden med. Da det var forgæves tog han en klud, ligeledes fra en anden maskine, vædede den i olie og holdt den ind mod kæden. Kæden fik fat i kluden og hans finger kom i klemme, hvorved der blev klippet den yderste del af hans finger af. Han kunne med det samme se, at det var en dumhed, han havde begået. Han havde vurderet at han ikke kunne rense kæden, hvis ikke den kørte rundt.

Der er en fast rutine, hvorefter medarbejderne ikke skal foretage indgreb eller reparationer i maskinerne. Hvis der er større problemer tilkaldes værkføreren. Hvis ikke han er tilstede, kan folk fra det nærliggende maskinfirma Firma B, som servicerer firmaet, tilkaldes.

Det er rigtigt, at afskærmningen var fastgjort. Præcis hvordan kan han ikke huske. Formentlig var det med en bolt. Han har aldrig før taget afskærmningen af. Han kontaktede først værkføreren efter at ulykken var sket.

Som vidne mødte vidne 2, der behørigt formanet forklarede, at han er tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Han kom til stede umiddelbart efter ulykken, og fik refereret, hvad der var sket. Han kunne konstatere at der ikke var nogen sikkerhedsproblemer ved selve maskinens indretning, men at det udelukkende var betjeningen, der havde forårsaget uheldet.

Som vidne mødte vidne 3, der behørigt formanet forklarede, at han er sikkerhedsrepræsentant i virksomheden. Han kan sige med sikkerhed, at den pågældende maskine er i orden. I forbindelse med indføringen af nye medarbejdere til en sådan maskine, vil der være en anden medarbejder tilstede i begyndelsen. Det ligger fast, at medarbejderne ikke foretager indgreb i maskinerne, og heller ikke har til opgave at servicere dem. Det foregår hos Firma B. Så vidt han husker, skal der løsnes et par skruer for at få afskærmningen af. I et tilfælde som det omhandlede skal en medarbejder kontakte værkføreren, som derefter eventuelt vil gå videre til Firma B.

Direktør A forklarede behørigt formanet, at han som direktør i selskabet er optaget af at have den højeste grad af sikkerhed. Der foretages løbende forebyggende service på alle maskiner, derudover er det instruksen, at medarbejderne ved maskinerne skal henvende sig til værkføreren eller til Firma B, hvis der er store problemer. Det ligger helt fast, at det ikke er medarbejdernes opgave at afmontere dele på maskinerne, og det har aldrig været accepteret i virksomheden.

Udskrift af Østre Landsrets dombog

Anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse efter anklageskriftet.

T A/S har påstået stadfæstelse.

Direktør A har supplerende forklaret, at fabrikken er klassificeret i sikkerhedsgruppe l, som er den højeste kategori. Firma B, der ligger lige overfor, udfører service på fabrikkens maskiner 2 gange årligt. Bordfræseren, der kun benyttes sjældent, serviceres kun en gang årligt. Afskærmningen er boltet fast og kan kun fjernes ved brug af værktøj. Værkføreren er normalt på fabrikken i dagtimerne. Det er ham, der orienterer nyansatte om sikkerhedsforhold.

Vidne 1 har supplerende forklaret blandt andet, at han betjener 4-5 maskiner på fabrikken. Det er kun ham, der bruger bordfræseren. Den bruges ikke så meget. Den serviceres hvert halve år. Direktør A og værkføreren har instrueret om, at de ansatte ikke måtte foretage indgreb i maskinerne.

Vidne 3 har supplerende forklaret blandt andet, at der holdes sikkerhedsmøde en gang i hvert kvartal.

Der er endvidere afgivet supplerende forklaring af Vidne 2, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vidne 1 har ved at smøre kædetrækket på bordfræseren som sket, uden at trækket var standset, eller der i øvrigt var truffet andre foranstaltninger, der effektivt sikrede, at arbejdet kunne forgå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, overtrådt arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1, og bekendtgørelsen om tekniske hjælpemidler § 11, stk. 1, jf. § 9, stk. 2.

Det forhold, at der intet er at bebrejde T A/S med hensyn til bordfræserens indretning eller med hensyn til instruktion af vidne 1, kan ikke tillægges betydning ved afgørelsen af, om der er grundlag for at straffe selskabet i medfør af det objektive strafansvar for arbejdsgivere, jf. arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1. Vidne 1s fremgangsmåde kan - uanset instruksen om ikke at foretage indgreb i maskinerne - endvidere ikke anses for at være et så usædvanligt led i arbejdet på fabrikken, at der som følge heraf er grundlag for at fritage selskabet for bødeansvar.

Den omstændighed, at et nyt lovforslag - L 14, forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, fremsat den 5. oktober 2005 - muligt vil gøre et forhold som det foreliggende straffrit for arbejdsgiveren, kan ikke føre til strafbortfald eller strafnedsættelse i den foreliggende sag.

Bøden fastsættes herefter til 25.000 kr.

Thi kendes for ret

T A/S straffes med en bøde på 25.000 kr.

T A/S skal betale sagens omkostninger for byretten og landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF