G� til hovedindholdet

Domme

Smøring af bordfræser under drift – Arbejdsgiveransvar (ikrafttræden)

Østre Landsrets dom afsagt den 2. februar 2006 af 12. afdeling i ankesag nr. S-460-05

Resumé

Én ansat foretog en smøring af kædetrækket på en bordfræser, under drift , og den ansatte fik en finger i klemme i kædetrækket.
 
Byretten frifandt T A/S. Byretten lagde til grund at den ansatte var bekendt med sikkerhedsforskrifterne og retten anså den ansattes handling for en så uforudsigelig og upåregnelig handling, at der ikke var grundlag for at gøre T A/S ansvarlig. 
 
Landsretten ikendte T A/S en bøde på 25.000 kr. Landsretten lagde til grund, at da det forhold, at der intet var at bebrejde T A/S med hensyn til bordfræserens indretning eller instruktionen af den ansatte, kunne ikke tillægges betydning ved afgørelsen af, om der er grundlag for at straffe selskabet.
 
Den omstændighed, at et nyt lovforslag - om arbejdsgivers begrænsede ansvar  - muligt vil gøre et forhold som det foreliggende straffrit for arbejdsgiveren, kan ikke føre til strafbortfald eller strafnedsættelse i den foreliggende sag.

Læs hele dommen

Vedligeholdelse

Indhold

Indhold

Henter PDF