G� til hovedindholdet

Domme

Anvendelse af CE mærket maskine (formanlæg) med adgang til farlige bevægelig maskindele – Manglende efterkommelse - EU-lovgivning - Frifindelse (bevis)

Vestre Landsrets dom afsagt 25. oktober 2007 af 8. afdeling i ankesag nr. 3-2937-06

Resumé

T A/S havde ladet arbejde udføre med et formanlæg uanset at dette ikke var indrettet, således at der var sikret mod adgang til de farlige bevægelige maskindele og på trods af at Arbejdstilsynet havde afgivet påbud herom.
 
I Byretten var rejst tiltale for 7 forhold. Byretten frifandt for to forhold.. Byretten fandt, ved forholdet vedrørende formanlægget ikke, at anklagemyndigheden havde godtgjort, at Arbejdstilsynet havde fuldt den procedure der fremgår af EU-retten, hvorefter det ved anlæg med CE-mærkning og en EU-konformitetserklæring er Teknologisk Institut i Danmark der har kompetencen til at få spørgsmålet om lovlighed prøvet i EU-retlig regi. Byretten fandt allerede af den grund at T skulle frifindes. Anklagemyndigheden ankede dette forhold.
 
Landsretten stadfæster og fastslår, at der ved CE-mærkede anlæg eksisterer en formodning for, at anlægget i sin helhed opfylder de væsentlige lovmæssige sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til teknologiske hjælpemidler. Landsretten fandt ikke, at formodningen, under sagen, var blevet afkræftet. 

Læs hele dommen

Anvendelse af CE mærket maskine (formanlæg) med adgang til farlige bevægelig maskindele - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF