G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på tag i 11 m højde - Arbejdsgiveransvar (ikrafttræden, tilsyn, ikke abnorm handling)

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. september 2008 af 9. afdeling i ankesag nr. S-1504-08

Resumé

En ansat i T P/F havde i oktober 2004 på en byggeplads arbejdet på et tag i ca. 11 meters højde uden sikring mod nedstyrtning. T P/F havde udleveret sikkerhedsline til brug for de ansatte ved arbejde nær kanten.

Byretten idømte T P/F en bøde på 30.000 kr. ved dom i juni 2008. Byretten lagde herved vægt på, at der ikke var ført tilsyn på byggepladsen den pågældende dag.

Landsretten stadfæstede byretsdommen. Landsretten fastslog, at bestemmelserne om arbejdsgiverens begrænsede ansvar i lov nr. 300 af 19. april 2006, ikke finder anvendelse på overtrædelser begået før lovens ikrafttræden d. 28. april 2006. Efter forholdets karakter og tiltaltes tidligere straf for overtrædelse af arbejdsmiljøloven fandtes bøden passende udmålt.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på tag i 11 m højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF