Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel - Lærlings anvendelse af båndsav – Påregnelighed - Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn)

Østre Landsrets dom afsagt den 12. august 2009 af 16. afdeling i ankesag nr. S-233-09

Resumé

En 17 årig lærling ansat i personligt ejet virksomhed arbejdede i december 2006 med tilskæring af brøndkraver ved en båndsav og fik i den forbindelse kontakt med den endnu roterende klinge, da han ville fjerne emne inden savklingen var standset. Han fik beskadiget to fingre.

Byretten idømte tiltalte en bøde på 25.000 kr. ved dom i december 2008. Byretten lagde ved dommen vægt på, at tiltalte var lærling og var mødt ind efter skoletid, at arbejdet med tilskæring af brøndkraver var en ny arbejdsopgave, at værkføreren der havde afgivet instruktion i opgaven på ulykkestidspunktet (kl. 19.20) var gået, og at tiltalte befandt sig i et andet lokale end det lærlingen udførte arbejde i. Under disse omstændigheder fandtes der ikke at være ført effektivt tilsyn, hvorfor § 83, stk. 3 ikke kunne bringes i anvendelse.

Landsretten fandt ikke grundlag for at fastslå at instruktions- og tilsynsforpligtigelsen ikke var opfyldte. Der var ved denne vurdering lagt til grund, at lærlingen var blevet instrueret i brugen af den pågældende båndsav også vedr. brugen i forbindelse med det konkrete arbejde, herunder at han ikke måtte fjerne et emne før klingen var helt standset, at værkføreren så til hvordan lærlingen udførte arbejde, at først værkfører og derefter, da værkføreren gik hjem, tiltalte flere gange kiggede ind til lærlingen, at tiltalte stod ca. 10-15 meter væk fra lærlingen i en tilstødende hal, hvor han igennem et vindue kunne se lærlingen og at tiltalte så ikke at lærlingen gjorde noget forkert. Landsretten stadfæstede imidlertid byrettens dom, idet Landsretten ikke fandt, at den skete overtrædelse var omfattet af den ved lov nr. 300 af 19. april 2006 i arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, indsatte begrænsning af arbejdsgiverens ansvar.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel - Lærlings anvendelse af båndsav - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF