G� til hovedindholdet

Domme

El-arbejde (dødsulykke ved tilslutning af kabel til transformator) – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) – Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. oktober 2009 af 1. afdeling i ankesag S-1128-09

Resumé

T A/S var tiltalt for, at en ansat A udførte arbejde med tilslutning af kabler i transformer uden at der var truffet effektive foranstaltninger mod at den ansatte kunne komme i kontakt med spændingsførende dele, hvilket bevirkede at den ansatte døde under arbejdet. Arbejdet foregik uden benyttelse af en såkaldt indskudsplade/skilleplade, hvis benyttelse ville have kunnet forhindre ulykken. Der var tale om arbejde på skiftende arbejdssteder.

Det fremgik af sagen at ansatte A var sidemandsoplært af en holdleder med ca. 30 års erfaring. Holdlederen oplyste i retten bl.a., at de sammen besluttede at udføre arbejdet uden anvendelse af indskudsplader, idet de vurderede at arbejdet kunne udføres uden pladen med forsigtighed.

Landsretten frifandt selskabet, idet landsretten herved lagde vægt på, at der var indskudsplader til rådighed, da arbejdet blev udført, at Ansatte A var klar over, at disse plader skulle benyttes, og at der var en holdleder til stede til at føre tilsyn med arbejdet. På den baggrund blev det lagt til grund, at tiltalte havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4. Landsretten udtalte endvidere, at henset til at ulykken skyldtes, at Ansatte A tilsidesatte instruktionen om at anvende indskudspladerne, kunne tiltalte ikke pålægges bødeansvar, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Det gjorde efter Landsrettens vurdering ikke nogen forskel, at holdlederen også tilsidesatte denne instruktion.

Læs hele dommen

El-arbejde (dødsulykke ved tilslutning af kabel til transformator) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF