Gå til hovedindholdet

Domme

El-arbejde (dødsulykke ved tilslutning af kabel til transformator) – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) – Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 20. oktober 2009 af 1. afdeling i ankesag S-1128-09

Resumé

T A/S var tiltalt for, at en ansat A udførte arbejde med tilslutning af kabler i transformer uden at der var truffet effektive foranstaltninger mod at den ansatte kunne komme i kontakt med spændingsførende dele, hvilket bevirkede at den ansatte døde under arbejdet. Arbejdet foregik uden benyttelse af en såkaldt indskudsplade/skilleplade, hvis benyttelse ville have kunnet forhindre ulykken. Der var tale om arbejde på skiftende arbejdssteder.

Det fremgik af sagen at ansatte A var sidemandsoplært af en holdleder med ca. 30 års erfaring. Holdlederen oplyste i retten bl.a., at de sammen besluttede at udføre arbejdet uden anvendelse af indskudsplader, idet de vurderede at arbejdet kunne udføres uden pladen med forsigtighed.

Landsretten frifandt selskabet, idet landsretten herved lagde vægt på, at der var indskudsplader til rådighed, da arbejdet blev udført, at Ansatte A var klar over, at disse plader skulle benyttes, og at der var en holdleder til stede til at føre tilsyn med arbejdet. På den baggrund blev det lagt til grund, at tiltalte havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4. Landsretten udtalte endvidere, at henset til at ulykken skyldtes, at Ansatte A tilsidesatte instruktionen om at anvende indskudspladerne, kunne tiltalte ikke pålægges bødeansvar, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Det gjorde efter Landsrettens vurdering ikke nogen forskel, at holdlederen også tilsidesatte denne instruktion.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

Dom afsagt den 27. april 2009

Rettens nr. 25-1241/2009

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af:

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, jf. § 86, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 323 af 7. juli 1983 om arbejdets udførelse som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004, § 30, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, for overtrædelse af lovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelsens § 13, stk. 1, ved at der den 24. oktober 2007 på adressen Adresse A, blev udført gravearbejde med tilslutning af kabler transformer, uden at dette arbejde blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder uden at det ved tilrettelæggelse, planlægning og udførelse af arbejdet var sikret, at der var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykke hidrørende fra elektrisk strøm, idet tilslutning af kabler i transformer blev udført uden tilstrækkelig sikring af, at den ansatte A kunne komme i kontakt med spændingsførende dele, hvilket medførte, at Ansatte A under arbejdet kom i kontakt med spændingsførende dele, hvorved Ansatte A afgik ved døden.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf til T A/S, v/direktør A, på kr. 35.000.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Direktør i T A/S Direktør A har blandt andet forklaret, at Ansatte A blev ansat den 15. maj 2006.
T A/S anvender sidemandsoplæring, og de personer, der ansættes, behøver ikke at have branchekendskab. De uddannes i virksomheden. Ansatte A, der ikke havde erfaring inden for elteknikbranchen, har været på et kursus den 9.-13. oktober 2006. Man skal have været ansat i virksomheden i 24 måneder, før man må arbejde som holdleder og alene. Vidne B blev ansat i 1977. Han er holdleder og kan udføre udskiftning af kabler. Han er ikke uddannet elektriker. Han har taget flere kurser og har arbejdet medtransformeranlæg mv. siden sin ansættelse. Han havde Ansatte A i sidemandsoplæring. Hans fornemste opgave er at sikre, at arbejdet foregik sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vidne B havde tidligere flere gange haft personer i oplæring.

T A/S har 100 montører – erfarne, mindre erfarne og nye. 40-50 er holdledere. Virksomheden har en kontrolafdeling, der foretager stikprøvekontroller i et område på størrelse med Fyn for - at konstatere, - om alle sikkerhedsinstrukser bliver fulgt. Ud over 5 dages kursus og sidemandsoplæring skal man gennemgå opfølgningskurser en gang om året. T A/S har udført arbejder på elforsyningsanlæg i en lang årrække. Holdlederen beslutter, i hvilken rækkefølge arbejdet skal udføres. På skabslågen på transformerstationen står, hvilke sikkerhedsprocedurer man skal følge, før man påbegynder arbejdet. Der er højspænding i transformatorstationen. Holdlederen skal sikre, at alle sikkerhedsregler overholdes. Alle ansatte, der arbejder i marken, har en manual. Han er sikker på, at Ansatte A vidste, at arbejdsstedet skulle sikres med skilleplader, og at han kendte sikkerhedsreglerne. Der er afdelingsmøder i sikkerhedsudvalget hver 3. måned. Ansatte A arbejdede ikke altid med den samme holdleder. Man skal have været 9 måneder i T A/S, hvis man skal være koblingsperson. Ansatte A kunne være koblingsperson. Vidne B og Ansatte A skulle demontere et kabel og tilslutte et nyt. Det er en ofte forekommende opgave for virksomheden. Vidne B havde fået udleveret en arbejdsinstruktion vedrørende dagens opgave, jf. forhold 1, bilag 14. Efter ulykken har virksomheden bestemt, at det er bortvisningsgrund ikke at følge sikkerhedsreglerne. Endvidere er skabene på transformerstationerne blevet forsynet med tydelige mærkater, hvor der står "Husk indskudsplade!", og det er markeret, hvor pladerne skal sættes i. Efter ulykken konstaterede man, at den smalle af de to plader var sat i. Den ville også have kunnet gøre fyldest, hvis den havde været indsat på ulykkestidspunktet.

Vidne B har blandt andet forklaret, at han blev ansat i 1977 og stadig er ansat i T A/S. Han har arbejdet med transformere/ udskiftning mange gange og skiftet kabler dagligt. I oktober 2007 startede han sammen med Ansatte A og nogle andre ansatte kl. 05.00 på en transformerstation 3-400 m fra den transformerstation, hvor ulykken skete. De havde kontakt med koblingslederen i By A og afbrød kablerne, hvorefter de gik i gang. Da der var noget ved arbejdet på denne transformerstation, der drillede, bestemte Vidne B i samråd med de andre, at Vidne B og Ansatte A skulle tage over på transformerstationen på Adresse A, hvor de skulle udskifte kabler. Arbejdsopgaverne var beskrevet på en udleveret instruks. Det var uden betydning, i hvilken rækkefølge de udførte dem. På Adresse A var der gravet op foran stationen. De havde begge mange gange deltaget i udskiftning af kabler, men det er muligt, at de ikke havde foretaget denne type arbejdsopgave i fællesskab tidligere. De kunne ikke se nogen afskærmningsplader i venstre side af skabet. De satte kortslutningen ind. De blev enige om at påbegynde arbejdet, selv om afskærmningspladerne ikke var sat op, idet de vidste, hvor der var strøm. De kunne udføre arbejdet med forsigtighed selv om pladen ikke var sat ind som afskærmning. De drøftede altid, hvordan de skulle løse en arbejdsopgave. De talte ikke om teksten på instruktionen på transformerstationen. Ansatte A var meget dygtig, og de tænkte, næsten ens. Ansatte A var klar over, at det var farligt at udføre arbejdet uden skilleplade. Under arbejdet fandt de en afskærmningsplade inde bag forpladen ved jorden. Den var snavset og skulle tørres af Vidne B lagde den oven på transformerstationen og glemte den herefter. På et tidspunkt skulle Vidne B hente noget i bilen. De manglede kun at sætte jording på. Det arbejde der manglede, skulle udføres nederst på stationen, længst væk fra, hvor der var strøm. Han hørte en hvislen/summen. Han spurgte Ansatte A, hvad der var sket, men fik ikke noget svar. Han løb tilbage til transformerstationen. Ansatte A stod foran den. Der lå en fastnøgle på jorden ved siden af ham. Han tog fat i hans skuldre. Efter at Falck var kørt, bemærkede han pladen og satte den ind, hvor den skulle have siddet under arbejdet. Der var ingen brandmærker på værktøjet. Han forstår ikke, hvad der skete. Han så kun en sikkerhedsplade på stedet.

Der har været dokumenteret anmeldelsesrapport, påbud fra Arbejdstilsynet om at standse arbejdet (bilag 1.13), Forbud af 31. oktober 2007 (bilag 1.12), Arbejdstilsynets Indstilling til retslig tiltale (bilag 1.8), uddrag af mødereferat i sikkerhedsudvalget hos sagsøgte (bilag 1.11), og T A/S arbejdsinstruktion' (bilag 1.14).

Der har endvidere været fremlagt fotografier.

Tiltalte er den 9. juni 2006 straffet for overtrædelse af arbejdsmiljøloven med en bøde på 25.000 kr.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter bevisførelsen, herunder forklaringen fra tiltalte og Vidne B, lægges til grund, at kabelarbejdet blev udført, uden at sikkerhedsprocedurerne var overholdt, idet afskærmningsplade, der ville have forhindret ulykken, ikke var isat. Der foreligger hermed en overtrædelse af reglerne
i arbejdsmiljøloven.

Tiltalte findes ikke at være fritaget for ansvar under henvisning til bestemmelsen i arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Retten har herved lagt vægt på, at Ansatte A skulle arbejde sammen med en holdleder, idet han ikke havde bemyndigelse til at arbejde alene eller at fungere som holdleder, at han arbejdede alene ved transformerstationen, da ulykken skete, og at holdlederen ikke sikrede, at nødvendigt sikkerhedsudstyr var monteret, inden arbejdet blev påbegyndt.

Tiltalte findes herefter skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til en bøde på 35.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, og 2, jf. § 86, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 323 af 7. juli 1983 om arbejdets udførelse som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004, § 30, stk. 1, nr. 1, og stk. 3, for overtrædelse af lovens § 38, stk. 1, og bekendtgørelsens § 13, stk. 1.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på kr. 35.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

DOM afsagt den 20. oktober 2009 af Vestre Landsrets 1. afdeling i ankesag S-1128-09

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Retten i Aalborg har den 27. april 2009 afsagt dom i 1 . instans

Tiltalte, T A/S, har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

I forbindelse med ankesagen har Sikkerhedsstyrelsen den 15. juni og den 7. oktober 2009 besvaret spørgsmål fra parterne.

Direktør A har supplerende forklaret, at det kursus, som Ansatte A deltog i, i 2006, vedrørte elforsyningsanlæg, herunder sikkerhed på arbejdet. Koblingspersonen fungerer som forlænget arm for koblingslederen, der er placeret i By A. Holdledere skal lede og føre tilsyn med arbejdsstedet. De får en særlig uddannelse og bemyndiges af driftslederen. Vidne B har nok været holdleder i 25 år og er en af de mest erfarne holdledere. Det er holdlederen, der skal sikre sig, at arbejdspladsen afskærmes, således at der ikke er fare. Hvis eksempelvis indskudspladen ikke er til stede, kan opgaven ikke udføres. Der stod også før ulykken i skabene, at der skulle indsættes indskudsplade, men nu er det blevet yderligere fremhævet. Sikkerhedsstyrelsen er den øverste myndighed inden for el-branchen og fører tilsyn med virksomhederne. Styrelsen kan give pålæg om arbejdets udførelse og udstede bøder. Den manglende jording har ikke haft nogen betydning for ulykken.

Vidne B har supplerende forklaret, at han har været holdleder i 16-17 år. Vidne B og Ansatte A vurderede, at der var så stor afstand til de strømførende dele, at arbejdet kunne udføres med forsigtighed. Der er ca. 1/2 meter fra det sted, hvor arbejdet skulle udføres, til de strømførende dele. Jordspyddet havde ingen funktion, fordi det gamle kabel var fjernet.

Vidne A har forklaret, at han er elinstallatør. Han var koblingsleder på ulykkestidspunktet og kom til ulykkesstedet for at optage rapport. Transformerstationen var åben, og indskudspladen var sat i. De forstod ikke, hvordan ulykken var sket. Det var først senere, han fik at vide, at pladen var sat i efter ulykken. Det var den brede plade, der skulle have været sat i, men det var den smalle, der var sat i, da de kom til stedet. Den brede plade var på sin plads på transformerstationen. Pladen, også den smalle, ville have forhindret ulykken, og man skulle slet ikke have startet på opgaven uden pladen. Jordspyddet havde ingen indflydelse på ulykken.

Tiltaltes tidligere straf for overtrædelse af arbejdsmiljøloven er rettelig vedtaget den 9. juni 2004.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at der var indskudsplader til rådighed, da arbejdet blev udført, at Ansatte A var klar over, at disse plader skulle benyttes, og at der var en holdleder til stede til at føre tilsyn med arbejdet. På den baggrund lægges det til grund, at tiltalte har opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapital 4.

Da ulykken skyldtes, at Ansatte A tilsidesatte instruktionen om at anvende indskudspladerne, kan tiltalte ikke pålægges bødeansvar, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Det gør ikke nogen forskel, at holdlederen også tilsidesatte denne instruktion.

Tiltalte frifindes derfor.

Thi kendes for ret

Tiltalte, T A/S, frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter

Indhold

Indhold

Henter PDF