G� til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning med dybde på ca. 1,8 meter og uden sikring mod jordskred (erfaren ansat) – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde)

Vestre Landsrets dom afsagt den 17. november 2010 af 1. afdeling i ankesag S-1646-10

Resumé

Et selskab var tiltalt for ikke at have planlagt, tilrettelagt og udført et udgravningsarbejde sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der i forbindelse med arbejde i en 1,80 meter dyb udgravning ikke truffet foranstaltninger mod faren for jordskred, selvom der var placeret en minigraver tæt på kanten og udgravningen lå tæt på befærdet vej.

Det fremgik af sagen, at udgravningen var lavet af en erfaren ansat medarbejder.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, dog med forhøjelse af bøden til 40.000 kr.

Landsretten udtalte vedr. strafansvaret bl.a., at da ingen af den ansattes foresatte havde undersøgt, hvilken gravedybde arbejdsopgaven ville kræve, før den ansatte fik tildelt opgaven, og at den ansatte på trods heraf ikke konkret blev instrueret om, hvorledes han skulle forholde sig, hvis der skulle graves dybere end 1,7 meter, så havde tiltalte ikke planlagt og tilrettelagt arbejdet fuldt forsvarligt. Tiltale var på denne baggrund ikke fri for strafansvar, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Landsretten udtalte vedr. straffastsættelsen, at udgangspunktet for udgravningssager er 40.000 kr. og at der, når anklageskriftet alene henviste til arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, ikke var grundlag for at fravige dette udgangspunkt i sagen. Byretten havde ved straffens udmåling taget hensyn til, at der var forudsat en noget mindre udgravning, end den der faktisk blev tale om, og der ikke var påvist en konkret fare for den ansatte i forbindelse med arbejdet.

Læs hele dommen

Jordudgravning med dybde på ca. 1,8 meter og uden sikring mod jordskred (erfaren ansat) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF