G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved brug af gaffeltruck til personløft og ved anvendelse af en stige til kraftbetonet arbejde (to forhold) – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) – Strafudmåling (kumulation, dødsulykke)

Vestre Landsret dom afsagt den 24. februar 2011 af 7. afdeling ankesag S-2361-10

Resumé

Et selskab var tiltalt for to overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Et forhold vedr. anvendelse af en ikke fastgjort og ikke godkendt løftekurv til personløft på en gaffeltruck, med personskade til følge, samt et andet forhold, hvor en ansat i forbindelse med kraftbetonet montering af et filteranlæg, hvor han skulle anvende begge hænder, arbejdede fra en stige i ca. 1,77 meters højde. Den ansatte mistede balancen og faldt ned på en betonplatform og pådrog sig så alvorlige kvæstelser, at han kort efter døde.

Forhold 1

Byretten domfældte selskabet i forhold 1 og henviste i den forbindelse til, at da den ansatte ikke havde fået noget instruks om, hvorledes arbejdet i højden skulle udføres, så havde T A/S ikke planlagt eller tilrettelagt arbejdet i højden, således at det var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det forhold, at valget af en ikke godkendt løftekurv ikke var blevet forelagt T A/S, kunne ikke føre til andet resultat.

Forhold 2

Byretten frifandt selskabet for forhold 2, idet byretten ikke fandt, at T A/S har handlet culpøst på en sådan måde, at selskabet kunne pålægges et strafferetligt ansvar. Byretten henviste til, at der på arbejdspladsen var løfteredskaber til rådighed, og at der jævnligt førtes tilsyn på arbejdspladsen. Det forhold, at T A/S ikke havde forudset vanskelighederne med at få en lift placeret grundet betonkanten eller vanskelighederne med at anvende teleskoplæsseren grundet kranvognens placering, eller at selskabet ikke havde givet afdøde en konkret instruktion om, hvorledes han skulle udføre arbejdet, medførte ikke et strafferetligt ansvar. Retten lagde i den forbindelse særligt vægt på, at afdøde, som havde årelang erfaring, ikke arbejdede i stor højde, og at der ikke var andre åbenbare faremomenter forbundet med arbejdet.

Landsretten domfældte i begge forhold og idømte virksomheden en bøde på 65.000 kr.

Vedrørende forhold 2 udtalte Landsretten, at arbejdet ikke kunne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt fra en stige. Landsretten udtalte videre, at da det ikke nærmere havde været overvejet, hvorledes montageopgaven skulle udføres og hvilke hjælpemidler, der skulle anvendes, ligesom det ikke blev overvejet, hvorledes kranen skulle placeres i forhold til filterkassetten, havde tiltalte ikke planlagt og tilrettelagt arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og tiltalte havde heller ikke truffet effektive foranstaltninger mod risiko for nedstyrtning. Det blev herved tillagt betydning, at der ikke forelå oplysninger om, hvilke generelle instruktioner, tiltalte havde givet sine medarbejdere - herunder afdøde - om udførelse af montageopgaver bortset fra den skriftlige instruks, der blev udleveret til medarbejderne efter arbejdsulykken i forhold 1. Under disse omstændigheder fandt Landsretten ikke grundlag for at fritage tiltalte for strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved brug af gaffeltruck til personløft og ved anvendelse af en stige til kraftbetonet arbejde (to forhold) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF