G� til hovedindholdet

Domme

Anvendelse af gravemaskine med påmonteret polygrab - Kranførercertifikat - Frifindelse (bevis)

Vestre Landsrets dom afsagt den 7. marts 2012 i ankesag S-1499-11

Resumé

En ansat i en personligt ejet virksomhed, anvendte en gravemaskine med en påmonteret polygrab til at flytte ophuggede skibsdele med en vægt af ca. 1-1,5 tons og et areal på ca. 3 x 6 meter, uden at han havde kranfører certifikat. I forbindelse med anvendelsen faldt en skibsdel ud af grabben og ramte førerhuset, med alvorlig personskade til følge for den ansatte.

Der var rejst tiltale mod ejeren af virksomheden, som arbejdsgiver, for at den ansatte ikke var i besiddelse af kranfører certifikat , og for at arbejdet med læsning af skibsdele til lastbil i forbindelse med ophugning af skib ikke var planlagt, tilrettelagt eller blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at gravemaskinen med påmonteret grab ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ikke var egnet til at flytte emner af den beskrevne størrelse.

Tiltalte blev af byretten idømt en bøde på 50.000 kr.

Tiltalte blev frifundet i Landsretten.

Landsretten begrundede frifindelsen med, at det af bekendtgørelsen om førercertifikat til kraner og gaffeltrucks m.v. - og af den på domstidspunktet gældende bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser – fremgår, at kranførercertifikat kræves for den, der fører mekanisk drevne kraner og lignende hejsemidler, som kan løfte en byrde frithængende, og som har mindst én mekanisk drevet bevægelse ud over hejse- firebevægelsen. Landsretten fandt efter oplysningerne om den konkrete maskines funktionsmåde og udformning, at det ikke med den klarhed, som en strafferetlig sanktionering må forudsætte, fremgik, at maskinen var omfattet af bekendtgørelsens krav om kranførercertifikat.

Landsretten fandt videre, at det efter bevisførelsen - herunder de fremlagte beskrivelser af maskinen, de optagne fotos og de afgivne forklaringer om såvel maskinens funktionsmåde som formen på det emne, der blev løftet - var uklart, hvad der var den nærmere årsag til uheldet, herunder om der var tale om en fejlbetjening af maskinen. Det kunne derfor efter bevisførelsen ikke anses for bevist, at maskinen med påmonteret polygrab ikke var egnet til at flytte den pågældende skibsdel.

Det kunne herefter ikke lægges til grund som bevist, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt eller blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, eller at maskinen ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Læs hele dommen

Anvendelse af gravemaskine med påmonteret polygrab - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF