Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra lugedæksel på skib ved losningsarbejde – Arbejdsgiverbegrebet (ej udlejet) - Bevis

Østre Landsrets dom afsagt den 18. december 2012 i ankesag S-3867-11

Resumé

En ansat i et aktieselskab udførte svejsearbejde, i forbindelse losning af lugedæksler fra et skib, stående på lugedæksler ca. 6,25 meter over det omgivende underlag, uden at der var truffet effektive foranstaltninger for at forebygge risikoen for nedstyrtning, hvilket medførte at den ansatte under arbejdet faldt ud over kanten og derved pådrog sig alvorlig personskade.

Det tiltalte selskab anførte under sagen, at selskabet var et vikarbureau, og at tilskadekomne sammen med andre ansatte var udlejet til en anden virksomhed, der således havde ansvaret for den sikkerhedsmæssige udførelse af arbejdet.

Byretten idømte virksomheden en bøde på 40.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten begrundede dommen med, at tilskadekomne i forbindelse med arbejdets udførelse var ansat og aflønnet af T A/S, at der ikke forelå en skriftlig aftale mellem T A/S og den anden virksomhed om de nærmere omstændigheder vedrørende den opgave, som konkret skulle udføres i relation til fjernelse af "seafastnings" før lodsning af lugedæksler fra skibet, og at det af sagen fremgik, at en anden ansat i T A/S fungerede som sjakbajs i forhold til de svejsere, herunder tilskadekomne, som af T A/S var sendt ud til den pågældende opgave. Efter bevisførelsen lagde landsretten således til grund, at tilskadekomne under udførelsen af opgaven arbejdede efter anvisninger og instrukser fra sjakbajsen og dermed fra arbejdsgiveren, T A/S.

På denne baggrund tiltrådte landsretten, at T A/S under den ansattes udførelse af opgaven på skibet havde det sikkerhedsmæssige ansvar efter arbejdsmiljølovgivningen for, at der herunder var truffet effektive foranstaltninger for at forebygge risikoen for nedstyrtning. Da der ikke var truffet sådanne foranstaltninger, fandtes T A/S herefter skyldig i den rejste tiltale.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra lugedæksel på skib ved losningsarbejde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF