Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare fra tag som benyttes som adgangsvej – Arbejdsgiveransvar (planlægning)

Vestre Landsrets dom afsagt den 9. februar 2012 i ankesag V.L. S-2281-11

Resumé

En ansat i et selskab færdedes på et tag i mere end 5 meters højde, uden at der var truffet foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning. Der var opsat et stillads, hvor det var nødvendigt at benytte taglægter som adgangsvej mellem 2 dæk i stilladset, da der ikke var andre adgangsveje til stilladsdækket.

Byretten idømte selskabet en bøde på 25.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten begrundede dommen med, at det også efter bevisførelsen for landsretten måtte lægges til grund, at den ansatte færdedes på taget, idet han benyttede taget som adgangsvej til det øverste stilladsdæk. Det blev videre lagt til grund, at der ikke på det pågældende tidspunkt var en lovlig adgangsvej til dækket, idet stigen, der skulle have været indsat i facadestilladset, befandt sig et andet sted på byggepladsen på den anden side af bygningen, hvilket den ansatte dog ikke var klar over.

Landsretten udtalte, at den ansattes anvendelse af taget som adgangsvej ikke kunne anses som et så udsædvanligt skridt i forbindelse med arbejdets udførelse, at det kunne fritage det tiltalte selskab for bødeansvaret. Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten havde anført, tiltrådte Landsretten, at tiltalte var fundet skyldig som sket. Landsretten bemærkede, at den ikke fandt grundlag for at bringe arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, i anvendelse.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare fra tag som benyttes som adgangsvej - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF