Gå til hovedindholdet

Domme

Teknisk hjælpemiddel - Reparation af en æggeelevator – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) - Frifindelse

Østre Landsrets Dom afsagt den 12. januar 2012 af 17. afdeling i ankesag nr. S-2955-11

Resumé

En ansat i en personligt ejet virksomhed skulle reparere en foderføler på en æggeelevator, og rakte i den forbindelse ind over æggeelevatoren, medens denne var i drift. Hans arm kom i klemme i en roterende akse på æggeelevatoren med en alvorlig personskade på armen til følge.

Byretten idømte arbejdsgiveren en bøde på 40.000 kr. Byretten vurderede ikke, at betingelserne for begrænsning af arbejdsgivers ansvar, jf. § 83, stk. 3 var opfyldt. Byretsdommen er ikke nærmere begrundet.

I landsretten fremlagde arbejdsgiveren et dokument indeholdende ”regler for ophold i hønsestalden”. Reglerne indeholdt bl.a. et punkt, der hed: ”ved reparation af dele, stoppes alt maskineri”.

Landsretten frifandt arbejdsgiveren og henviste i den forbindelse til de udarbejdede ”Regler for ophold i hønsestald", som indeholdt en bestemmelse om, at hele maskineriet skulle stoppes ved reparation af maskindele, ligesom det i øvrigt var bestemt, at æggebåndet ikke måtte køre, når staldens maskiner blev gennemgået. Landsretten henviste videre til, at tiltalte længe før ulykken havde gennemgået reglerne med den ansatte, der derefter havde placeret reglerne i virksomhedens mappe med instruktioner vedr. maskiner. Tiltalte, der kom i stalden 1-2 gange om dagen og i øvrigt arbejdede tæt sammen med den ansatte, førte løbende effektivt tilsyn med de ansattes overholdelse af disse regler. Ulykken opstod, fordi den enkle regel i instruksen om, at hele maskineriet skulle være slukket ved reparation af maskindele, ikke blev overholdt.

Landsretten fandt på denne baggrund, at den tiltalte arbejdsgiver have opfyldt sine pligter efter Arbejdsmiljølovens § 15 til at sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarlige. Der kunne derfor ikke pålægges ham bødeansvar i anledning af den ansattes manglende opfyldelse af instruksens krav om afbrydelse af strøm til maskineriet, jf. Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, nr. 4.

Læs hele dommen

Teknisk hjælpemiddel - Reparation af en æggeelevator - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF