Gå til hovedindholdet

Domme

Klemningsfare ved arbejde ved containerhejs – Arbejdsgiveransvar (instruktion, erfaren) – Strafudmåling (alvorlig personskade)

Vestre Landsrets dom afsagt den 22. august 2012 i ankesag S-1543-11

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven ved, at 2 ansatte havde opholdt sig indenfor indhalerområdet på en containerhejs, hvor den ene ansatte rørte ved en wire samtidig med, at den anden ansatte aktiverede hejset, hvorved den ene ansatte fik fingeren i klemme og mistede en del af en finger.

Såvel byret som landsret fandt selskabet skyldig og idømte det en bøde på 40.000 kr. Begge retter fandt, at selskabet ikke havde givet tilskadekomne tilstrækkelig instruktion om den korrekte forsvarlige arbejdsmetode. Landsretten lagde herved navnlig vægt på, at tilskadekomne kun havde været ansat ganske få dage. Bøden blev fastsat til 40.000 kr. under henvisning til, at tilskadekomne havde fået amputeret en del af sin finger.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Århus

Dom afsagt den 16. juni 2011

Rettens nr. 14-3001/2011

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Anklageskrift er modtaget den 30. maj 2011.

T A/S er tiltalt for

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2 og jf. § 86 for overtrædelse af § 45, stk. 1, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3 for overtrædelse af § 9, stk. 3,

ved at den ansatte, vidne 3 og en kollega, vidne 1, den 4. maj 2010 på genbrugspladsen N, anvendte et optræk til containere på en lastbil på en måde, der ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet vidne 3 opholdt sig indenfor indhalerområdet og rørte ved en wire samtidig med, at vidne 1 aktiverede hejset, hvorved vidne 3 fik fingre på venstre hånd i klemme mellem wire og opruller og dermed kom til skade og fik amputeret en del af en finger.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på ikke under 40.000 kr.

T A/S har påstået frifindelse.

Sagens oplysninger

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring på vegne af tiltalte og vidneforklaringer af vidne 1, vidne 2, vidne 3 og vidne 4.

Vidne 5 har som partsrepræsentant forklaret, at der var to personer i hver sin bil, vidne 3 og vidne 1. vidne 3 var i erhvervspraktik efter aftale med kommunen. Kommunen sagde, at vidne 3 var dækket af en forsikring. Vidne 3 var blevet instrueret i tre dage om arbejdet. Han var blevet instrueret af en anden chauffør - vist nok vidne 1. Det kan også have været vidne 4. Det var ikke normal procedure at instruere. Det skulle slet ikke være nødvendigt at instruere. De havde alligevel vidne 3 i oplæring, fordi han var under arbejdsprøvning i kommunen. Der lå en brugsanvisning i bilen, hvis han var i tvivl om noget. Han havde fået fortalt af vidne 1 og andre folk på genbrugspladsen, at vidne 3 to gange fik wiren kørt i "grat". Vidne 3 spurgte vidne 1, om han ville hjælpe, og i den forbindelse mistede vidne 3 noget af sin pegefinger. Det var ikke præcist planlagt, hvor længe vidne 3 skulle være hos dem. Vidne 3 havde tidligere kørt ambulance. Han havde også kørt redningsbil. vidne 3 sagde selv, at han kunne køre. Han vil mene, at det som vidne 3 gjorde, svarer til at gå ud foran en bus.

Vidne 1 har forklaret, at han var på genbrugspladsen N den 4. maj 2010. Han havde et par gange tidligere hjulpet vidne 3, fordi hans wire var kludderet sammen. Han havde ikke haft noget med vidne 3’s oplæring at gøre, vidne 3 kunne ikke forstå, at der gik kludder i wirerne. Det var fjerde gang, at det skete. Han hjalp vidne 3, og de fik den ene wire kludderet ud. De snoede den manuelt ud af milen uden brug af strøm. Da de kom til den anden wire, holdt vidne 1 først wiren, og han bad vidne 3 om at gå væk fra stedet. Der er tale om en type hejsesystem, hvor olien går ud til den side, der kan køre, hvis den anden side er gået i stå. Han havde sagt til vidne 3, at det kunne gå lidt stærkt. Han kiggede derfor ikke yderligere efter, om vidne 3 var gået. Han kiggede efter den anden wire. Vidne 3 ville åbenbart holde wiren, så krogen ikke faldt af. Han fik i den forbindelse fingeren i klemme mellem wiren og containeren. Da han startede med at trække wiren, kunne han mærke, at wiren strammede, og han kunne desuden se, at vidne 3 var henne ved containeren. Han stoppede derfor trækket med det samme. Da han gik hen til containeren, sad handsken i klemme mellem wiren og vangen. vidne 3 manglede det yderste led af fingeren. Vidne 3 havde været i firmaet omkring 1½ uge. Det var vist tredje dag, at vidne 3 selv kørte. Han havde dagen inden sagt til sin vognmand, om de ikke skulle tage yderligere en dag, hvor man havde en mand på vidne 3. Han havde samtidigt sagt, at det måske ikke havde noget fo mål, da vidne 3 ikke var lydhør. Vidne 3 skulle derfor enten stoppe med at køre eller til at høre efter. Han sagde det til sin chef ved fyraftenstid, og de kunne ikke undvære biler næste dag, vist nok på grund af ferie. Vidne 3 var klar over, at han ikke skulle stå i indhalerområdet. Normalt betjener man wiren ene mand. Da der var gået kludder i wiren på hver side, kunne det ikke lade sig gøre.

Vidne 2 har forklaret, at hun havde 112-vagt. Det betyder, at de kører ud for Arbejdstilsynet, hvis der sker en ulykke, hvor politiet er involveret. Hun undersøgte lastbilen, der var flyttet hen til vognmandens adresse. Der var ikke nogen container på den, da hun undersøgte den. Hun var i kontakt med ejeren. Han viste hende, hvilken side ulykken var sket. Det var ved venstre side. I højre side var der en wire, der ikke var bragt i orden. Hun fik forklaret, at skadelidte var på containerpladsen, og at der gik kludder i wirerne. En kollega hjalp, og kollegaen gik i førerhuset for at stramme wiren op. Skadelidte stod bag ved chaufføren som råbte, at han skulle fjerne sig, men at han sandsynligvis ikke gjorde det. Selve bilen var i orden.

Vidne 3 har som vidne forklaret, at han var ansat som praktikant i selskabet. Han var startet en uges tid før. Han havde ikke fået en decideret oplæring. Han havde kørt med en chauffør i et par dage. Det kan passe, at det var vidne 4. Vidne 4 forklarede ham, hvad man gjorde. Han kørte alene på det tidspunkt, hvor uheldet fandt sted. Han havde ikke lært at håndtere wirerne ordentlig. De andre havde det i håndelaget, men han havde ikke lært det. Det var bare blevet vist ham, hvordan de andre gjorde. Han havde ikke fået noget at vide om, hvordan man sikkerhedsmæssigt skulle forholde sig. Det undrer ham, at selskabet er blevet meldt til politiet, for det har han ikke haft noget ønske om. Han har heller ikke noget ønske om erstatning. Det var klart for ham, at man skulle stå ved førerhuset, når man rullede wirerne op. Han havde problemer med at styre wiren. Det var som om, at den ene mile kørte stærkere end den anden. Vidne 1 havde tidligere været flink til at hjælpe ham, når der var problemer. Vidne 1 hjalp ham også denne gang. De konstaterede, at den ene wire kørte stærkere den anden. Han gik hen for at holde wiren på plads for at få den til at køre ordentlig. Han vidste ikke, at det kunne gå så stærkt. Han ville kun holde wiren, indtil det begyndte at stramme til. Han mener ikke, at vidne 1 sagde, at han skulle gå væk. Han fik ikke noget at vide om, at det kunne gå stærkt. Det havde han heller ikke fået at vide af ham, der oplærte ham. Set i bakspejlet var han ikke klar til at køre alene. Han havde ikke sagt til selskabet, at han var klar. Han blev allerede den først dag spurgt, om han var klar til køre alene. Han undrede sig lidt over, at han blev spurgt. Han havde forestillet sig, at han måske skulle på et kursus eller være under oplæring 8-10 dage. Han havde ingen forudsætninger for at køre alene.

Vidne 4 har forklaret, at han var og er ansat i selskabet. Han havde vidne 3 med i bilen fra starten af. Vidne 3 kørte også selv to-tre dage med ham ved sin side. Vidne 3 var ny på området, men havde tidligere været Falckmand. Han burde derfor kende noget til wirer. Vidne 3’s betjening af lastbilen virkede fornuftig. Han sagde til vidne 3, at han skulle holde fingrene fra wirerne, fordi han kunne få fingrene i klemme. Han mener ikke, at han har forklaret, hvordan han kunne få fingrene i klemme. Det var noget, vidne 3 burde kende til som tidligere Falckmand. Han mente ikke, at det var nødvendigt at forklare det nærmere, når vidne 4 havde fået at vide, at han ikke skulle gå hen til wirerne. Han synes, at vidne 3 klarede det fint, men at det naturligvis var lidt svært i starten.

Det fremgår af journal fra egen læge, at yderste to-tredjedel af pegefinger er afskåret.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter vidneforklaringerne i sagen fandt arbejdsulykken sted som beskrevet i anklageskriftet. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kap. 4, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at vidne 3 ikke havde fået en egentlig oplæring i betjening af optrækket og wiren. Det må endvidere lægges til grund, at vidne 3 var klar over og havde fået at vide, at det kunne være farligt at røre ved en wire samtidigt med, at hejset blev aktiveret. Vidne 3, der kun havde været ansat i virksomheden i kort tid, havde imidlertid ikke fået en orientering om, at wiren kunne blive strammet meget hurtigt, og at han derfor ikke kunne nå at give slip.

Retten finder på den baggrund, at selskabet ikke har overholdt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kap. 4, herunder givet tilstrækkelig instruktion og ført tilsyn. T A/S findes derfor skyldige i tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde 40.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1, jf. § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 86, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 § 9, stk. 3, jf. § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3. Bødens størrelse er fastsat under hensyn til, at vidne 3 har fået amputeret noget af sin finger.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 40.000kr.

T A/S skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Dom afsagt den 22. august 2012 af Vestre Landsrets 12. afdeling i ankesag V.L. S-1543-11

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Retten i Århus har den 16. juni 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 14-3001/2011).

Påstande

T A/S har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Administrerende direktør, vidne 6 har afgivet forklaring på tiltaltes vegne.

Vidne 1, vidne 3 og vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 6 har forklaret, at han var med til at ansætte vidne 3. Han blev kontaktet af kommunen, om virksomheden var interesseret i at tage vidne 3 i praktik. Vidne 3 var blevet fyret i forbindelse med, at et redningskorps skulle skære ned. Han havde vidne 3 til jobsamtale. Vidne 3 havde kørt autohjælp og redning i form af ambulancekørsel i 10-12 år i redningsselskabet. Dette selskab foretog blandt andet bilbjergning og bugsering. De vurderede, at det var nødvendigt, at vidne 3 kom med vidne 4 i et par dage for at se proceduren på genbrugsstationer, og hvordan hejset virker. Han drøftede med vidne 4, hvordan vidne 3 skulle læres op. Han drøftede også med vidne 4 undervejs, hvordan det var gået. Der ligger en brugervejledning i bilen, og det var vidne 3 blevet gjort bekendt med. Han har fået oplyst, at vidne 3 har fået bud på at gå væk, inden den anden forsøgte at fa wiren fri. Han har ikke selv sagt til vidne 3, hvilke farer der var forbundet med arbejdet, men det fik vidne 3 at vide af vidne 4 og vidne 1. vidne 3 var også bekendt med det fra sit tidligere arbejde. Der er ansat 22 chauffører i virksomheden, der kører for genbrugsstationer i A by. Det er en ensartet kørsel, hvor man henter containere på genbrugsstationer, og man har mange containere af og på i løbet af en dag. Det er et sted mellem 10 og 15 containere om dagen. vidne 3 var med vidne 4 med henblik på oplæring i 3-4 dage. Ifølge vidne 4 fik vidne 3 lov til selv at prøve at trække containere op. Vidne 4 fortalte, at det gik fint, og vidne 4 var tryg ved vidne 3. Han har selv været ude på genbrugspladserne og har tidligere i 4-5 år fast kørt containerbil. Det kræver ikke et særligt certifikat eller kursus at køre med containerbil. De to wirer sættes på containeren og går op over hjul på bagenden af lastbilen. Der sidder et hjul på hver side. Der er et betjeningspanel på bagenden af lastbilen og et i førerhuset. Det bageste betjeningspanel, som af hensyn til klemningsfaren er tohåndsbetjent, bruges til at stramme wiren til, og derefter sætter man sig ind i førerhuset og trækker containeren op. Man kan dog også stå udenfor førerhuset og bruge det forreste betjeningspanel. Det var det forreste betjeningspanel i førerhuset, der blev benyttet, da ulykken skete. Indretningen er således, at man ikke bør kunne komme til skade. I hverdagen fører han tilsyn blandt andet telefonisk, og han afløser selv nogle dage på genbrugspladserne. Når han kører som afløser, møder han sine medarbejdere, og i dagligdagen kører han også nogle gange forbi pladserne. Der er lavet arbejdspladsvurdering i virksomheden, som har en sikkerhedsorganisation. De har før haft praktikanter i virksomheden, som er kommet fra produktionsskoler. Det kan være nogle "krudtugler", som man skal holde øje med. De kommer med medarbejdere som vidne 4, der er egnede til at holde øje med dem. Vidne 1 har ikke sagt til ham, at de skulle tage en yderligere dag, hvor man havde en mand på vidne 3. Vidne 3 har ikke sagt noget om, at han ikke kunne køre selv. Han spurgte vidne 3 og vidne 4, om vidne 3 var klar til at køre selv. Det ville vidne 3 gerne. Han var ikke bekendt med, at wirerne tit gik i kludder for vidne 3, eller at vidne 3 havde det svært med at styre wirerne. Han havde sine informationer fra vidne 4, som havde ladet vidne 3 prøve selv at trække containere op.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han tidligere har været ansat ved et redningsselskab i 13 år, hvor han arbejdede med sygetransporter og ambulancekørsel. Til at starte med arbejdede han også med at hente biler, og der blev anvendt en wire til at hale biler op på ladet. Han blev ikke skolet i det i sit tidligere job. Han var til ansættelsessamtale med vidne 6, men de drøftede ikke hans erfaringer fra det tidligere job, eller om han havde erfaring med at bruge wirer. Vidne 6 vidste, at vidne 3 havde arbejdet i redningsselskabet. Han blev ikke informeret om de risici, der var ved arbejdet hos tiltalte. Da han kom ud at køre, snakkede de om de risici, der kunne være. Han kørte med vidne 4 i to dage, og de skiftedes til at sidde ved rattet. Det var vidne 4, der halede containere op, og i nogle tilfælde prøvede vidne 3 det også. Han havde problemer med at styre wirerne, der gik fuldstændig i filter. Da han kom til skade, kørte wirerne ikke lige hurtigt. Han vidste ikke, hvordan man skulle få wirerne til at køre samtidigt. Den dag, han kom til skade, kørte han alene. Han fik trukket containeren op, men lige pludselig blev den trukket skævt, så containeren hældede mod den ene side. Containeren skulle ned igen. Da de var ved at hejse containeren op igen, fik han fingeren i klemme. Han stod midt for på venstre side af lastbilen. Wiren gik i filter igen, og han gik et skridt frem for at få wiren til at ligge ordentligt ved rullen. Vidne 1 stod da oppe ved førerhuset eller var inde i førerhuset. Vidne 3 tog ved wiren, som pludselig strammede til, så han fik fingeren i klemme mellem containeren og wiren. Han har ikke hørt vidne 1 sige, at han skulle gå væk. De havde snakket om, at han skulle gå væk af sikkerhedsgrunde, og at man aldrig måtte stå i indhalerområdet. Det var vidne 4 eller vidne 1, der havde snakket om det. De havde ikke snakket om, at wiren strammede hurtigt til. Han har ikke fået udleveret en betjeningsvejledning og var ikke bekendt med, om der var en sådan i førerhuset. Vidne 1 kunne ikke undgå at se, hvor vidne 3 var, da ulykken skete. Hvis vidne 1 sad i førerhuset, kunne han se det via spejlene. De havde ikke øjenkontakt. Han stod henne ved siden af førerhuset, inden han gik hen og tog wiren. Det var dumdristigt at tage ved den. Vidne 4 havde vist ham, hvordan man gjorde, når en container skulle løftes op. De snakkede om, at man ikke måtte være i sikkerhedszonen, da containerne kunne tippe eller vælte. Han har kun brugt betjeningspanelet oppe ved førerhuset. Ved redningsselskabet kørte han få ture med en "fejebakke". Han sagde tit til kunder, at de skulle sætte sig ind i førerhuset, når han trak biler op, for at der ikke skulle ske noget. Han var godt klar over, at det var farligt at "pille" ved wiren, og det er kun hans skyld. De havde snakket om, at de skulle holde sig fra den side. Han var fra starten gået væk fra lastbilen, men ville så lige gå hen og lægge wiren ordentligt på plads. Vidne 1 ville holde øje med, om wiren filtrede ved den forreste rulle. Han var ikke ude at køre med vidne 1, mens han blev lært op, men han kunne ringe til vidne 1, hvis han havde problemer eller var i tvivl om noget.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han på nuværende tidspunkt har været ansat i 3 ½ år hos tiltalte. Han har ikke fået nogen oplæring, idet han havde kørt med hejs i 9 ½ år forinden. Han ved ikke, om der lå en brugervejledning i lastbilen. Da ulykken skete, stod vidne 1 udenfor i venstre side ved førerhuset og kiggede over på rullen i modsatte side. Vidne 3 havde stået henne ved containeren, og vidne 1 havde bedt vidne 3 gå væk. Vidne 3 gik derefter væk, så han stod cirka en meter væk fra lastbilen. Vidne 1 koncentrerede sig herefter om, hvad der skete i højre side af hejsen for at få det kludret ud. Hans fokus var på rullen i højre side. Rullen var så langt nede, at man kunne arbejde på det. Da vidne 1 aktiverede betjeningspanelet, kunne han ikke se vidne 3. Da det strammede til, kiggede han ned langs siden af lastbilen og så, at vidne 3 var gået derhen. Vidne 1 slap betjeningen, men da var det for sent. Vidne 1 brugte ikke "high speed" - funktionen. Han havde dagen før sagt til vidne 3, at wiren kunne stramme til hurtigt. Han havde 3-4 gange hjulpet vidne 3, fordi wiren var gået i kludder. Han havde sagt til vidne 6, om de skulle tage en dag mere med en mand på vidne 3, i håb om at vidne 3 ville tage ved lære. Han havde fortalt vidne 6, at han havde hjulpet vidne 3 3-4 gange, hvor det var gået i kludder. Vidne 6 sagde vist, at det var de nok nødt til at gøre. Som det gik, da vidne 3 kørte med en anden, vurderede vidne 1, at vidne 3 var klar til at køre alene. Som det gik, da vidne 3 var alene, er det imidlertid ikke vidnet 1 vurdering, at vidne 3 var klar til at køre alene. Vidne 3 havde kørt alene i 3-4 dage. Vidne 3 kørte ikke med vidne 1 under oplæringen.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at han havde vidne 3 i sidemandsoplæring i 3-4 dage, hvor vidne 3 kørte med ham. I første omgang kørte vidne 4 bilen, men derefter prøvede vidne 3 det. De snakkede om, hvilke farer der var ved arbejdet. Vidne 4 fortalte vidne 3, at han skulle passe på wiren, og at man ikke måtte opholde sig i indhalerområdet. Vidne 4 viste også vidne 3, hvordan han skulle gøre. Vidne 4 tror ikke, at han har set betjeningsvejledningen, der gerne skulle være i lastbilen. Han mener, at vidne 3 har set vejledningen, for de gennemgik papirerne. I starten gik det langsomt for vidne 3. Vidne 4 ringede til vidne 3 for at høre, hvordan det gik. Vidne 3 syntes, det gik fint, men langsomt. De havde snakket med vidne 6, om vidne 3 var klar, og vidne 3 sagde, at han jo måtte prøve at køre alene. Vidne 3 snakkede ikke om, at han ikke var tryg ved at køre. Vidne 4 lærte i sin tid selv at køre hejsbil i løbet af to timer hos sin daværende vognmand. Vidne 3 havde forud kørt ambulance og bjergning og vidste derfor, hvor farlig en wire er. Vidne 4 syntes, at vidne 3 havde forstand på wirer. De snakkede om, at det er farligt, hvis der springer en wire. De snakkede om lidt af hvert. Når wirerne strammes op, skal man stå oppe ved siden. Man kan ikke gå væk fra betjeningspanelet bag på, der skal betjenes med to hænder. Når vidne 4 var ved førerhuset, stod vidne 3 ved siden af for at se, hvad der skete, og så de kunne snakke sammen. Man bruger ikke "high speed" funktionen, når man strammer wirerne op. Han og vidne 3 har snakket om, at der ikke må opholde sig personer i indhalerområdet. Vidne 6 kom ikke ud og kiggede til dem på pladsen. Vidne 4 husker ikke, om han snakkede med vidne 6 om, hvordan vidne 3 skulle læres op.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det lægges efter bevisførelsen for landsretten til grund som bevist, at ulykken skete som beskrevet i tiltalen, dog således at vidne 3 fik en finger i klemme mellem wiren og containeren, og at § 45, stk. 1, i arbejdsmiljøloven samt § 9, stk. 3, i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler derved er overtrådt. Overtrædelsen medførte en ulykke med alvorlig personskade, idet vidne 3 fik amputeret en del af en finger, jf. herved arbejdsmiljølovens § 82, stk. 2. Vidne 1 findes at have handlet uagtsomt ved at aktivere hejset samtidig med, at vidne 3 opholdt sig indenfor indhalerområdet og rørte ved en wire, og vidne 3 findes ved den beskrevne adfærd også selv at have optrådt uagtsomt, jf. herved arbejdsmiljølovens § 86, jf. straffelovens § 27, stk. 1.

Det kan efter bevisførelsen ikke lægges til grund, at T A/S fyldestgørende havde instrueret de ansatte om den korrekte forsvarlige arbejdsmetode, jf. herved arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Landsretten har herved navnlig lagt vægt på, at vidne 3 efter kun få dages ansættelse blev sat til at køre alene og udføre arbejdet med containere, der indebar faremomenter, og at han herefter flere gange havde haft problemer med at håndtere wirerne, der gik i "kludder". Såvel vidne 3 som vidne 1´s adfærd i forbindelse med ulykken understøtter, at T A/S ikke havde instrueret dem tilstrækkeligt om, hvorledes sådanne situationer, hvor der var problemer med wirerne, skulle håndteres.

Landsretten tiltræder derfor, at T A/S er fundet skyldig som sket, dog således at det lægges til grund, at vidne 3 fik en finger i klemme mellem wiren og containeren.

Straffen findes passende udmålt til en bøde på 40.000 kr.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

T A/S skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF