G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved elementmontage - Ansatte (erfaring) - Strafudmåling (sagsbehandlingstid)

Vestre Landsrets dom afsagt den 25. november 2013 i ankesag S-0908-12

Resumé

En ansat var tiltalt for under monteringen af betonelementer ikke at have anvendt det på byggepladsen tilgængelige faldsikringsudstyr, da tiltalte befandt sig mellem et rækværk og kanten af bygningen i en højde, som domstolene fastslog til mere end tre meter.

Tiltalte blev i byretten idømt en bøde på 2.500 kr., da der på byggepladsen fandtes faldsikringsudstyr, ligesom der var udleveret en mappe med sikkerhedsinstrukser til de ansatte.

Landsretten fandt, at arbejdsgiveren havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, samt at tiltalte ikke havde anvendt det på byggepladsen tilgængelige faldsikringsudstyr. Landsretten tiltrådte, at tiltalte i byretten var blevet pålagt en skærpet bøde på 2.500 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 3, nr. 3, jf. stk. 1, nr. 1. Da forholdet blev begået mere end 3 år før sagens behandling i landsretten, og da den lange sagsbehandlingstid ikke beroede på tiltaltes forhold, lod landsretten dog straffen bortfalde i medfør af straffelovens § 82, nr. 13, og § 83, 2. pkt.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved elementmontage - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF