G� til hovedindholdet

Domme

Manglende efterkommelse af påbud om maskinsikkerhed på bowlingmaskine, herunder rådgivningspåbud

Østre Landsrets dom afsagt den 22. maj 2013 i ankesag S-2251-12

Resumé

Et bowlingcenter drevet i selskabsform var tiltalt for i juli 2010 at have anvendt 16 bowlingmaskiner, uden at de ansatte var effektivt sikret mod at komme i kontakt med maskinernes bevægelige dele, til trods for at Arbejdstilsynet ved afgørelse af 3. marts 2009 havde meddelt virksomheden påbud om at etablere forbedret maskinsikkerhed på maskinerne. Selskabet var endvidere tiltalt for ikke at have indgået aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til trods for Arbejdstilsynets påbud herom. Selskabet påstod frifindelse, dels under henvisning til, at efterkommelsen af påbuddet om maskinsikkerhed afventede forhandlinger med selskabets udlejer om finansiering af løsningen, dels under henvisning til, at selskabets administrationschef selv opfyldte kravene til at udføre det arbejde, en autoriseret rådgiver skulle have udført.

Byretten idømte tiltalte en bøde på 35.000 kr., idet retten lagde vægt på, at påbuddet om at forbedre maskinsikkerheden ikke var efterkommet ved Arbejdstilsynets besøg i virksomheden i juli 2010, dels at administrationschefen ikke var optaget på Arbejdstilsynets liste over autoriserede arbejdsmiljørådgiveren og derfor, uanset kompetencer, ikke kunne erstatte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse for så vidt angår skyldspørgsmålet, men nedsatte bøden til 30.000 kr. Landsretten begrundede nedsættelsen med, at der ikke sås tidligere at være afgivet påbud til virksomheden om overtrædelse af loven om samme eller tilsvarende forhold, hvorfor der ikke fandtes grundlag for at idømme en skærpet bøde i medfør af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 2.

Læs hele dommen

Manglende efterkommelse af påbud om maskinsikkerhed på bowlingmaskine, herunder rådgivningspåbud - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF