G� til hovedindholdet

Domme

Projekt for stålspærkonstruktion (hjemvisning)

Østre Landsrets dom afsagt den 15. januar 2013 i ankesag Ø.L. S-1936-12

Resumé

Et selskab var tiltalt for som projekterende at have leveret et projekt for en stålspærkonstruktion, som ikke sikrede tilstrækkelig afstivning mod stabilitetssvigt, hvorved alle områder, hvor der var oplagt betondæk, var i en latent svigttilstand.

Byretten fandt selskabet skyldigt under henvisning til en sagkyndig erklæring fra Statens Byggeforskningsinstitut, hvoraf fremgik, at konstruktionen ikke var projekteret, så den var tilstrækkeligt afstivet mod stabilitetssvigt. Byretten fastsatte bøden til 40.000 kr.

For landsretten havde selskabets konkursbo nedlagt påstand om, at byrettens dom skulle hjemvises, hvilket anklagemyndigheden ikke protesterede mod, da advokaten som mødte i byretten, ikke mødte som repræsentant for det tiltalte selskab, men for et forsikringsselskab. Kurator for selskabets konkursbo havde først hørt om straffesagen dagen forinden hovedforhandlingen og kunne ikke møde til hovedforhandlingen. Da der således ikke var sket indkaldelse af tiltalte med det i retsplejelovens § 844, stk. 2, nævnte varsel, ophævede landsretten byrettens dom og hjemviste sagen til fornyet behandling for byretten.

Læs hele dommen

Projekt for stålspærkonstruktion (hjemvisning) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF