Gå til hovedindholdet

Domme

Containerhejs – Arbejdsgiveransvar (instruktion) - Frifindelse

Vestre Landsrets dom afsagt den 3. marts 2014 af 11. afdeling i ankesag nr. V-L- S-1841-13

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, idet en ansat i forbindelse med optagning af container med lastbilmonteret wirehejs lænede sig ind mellem container og lastbil, da han ville fjerne en snor, hvorved han kom i klemme. Den ansatte, som havde erfaring med betjening af wirehejs fra tidligere ansættelse, var kort tid forinden blevet ansat i selskabet og havde i forbindelse med ansættelsen gennemgået en sidemandsoplæring som varede 4 dage. En kollega havde bl.a. varetaget oplæringen af den ansatte og havde oplært ham i brug af wirehejs og i, at han ikke måtte gå imellem lastbil og container, når wiren var stram. Hvis man havde ærinde i området mellem lastbil og container, skulle wiren slækkes. Tilsynsførende P forklarede, at det ikke var tilstrækkeligt blot at slække wiren, da lastbilen stadig kunne foretage noget utilsigtet, så længe motoren var tændt, hvorfor det var nødvendigt at slukke lastbilens motor før man bevægede sig ind i området mellem lastbil og container.

Byretten lagde vægt på, at den ansatte kun havde været ansat i få dage, da ulykken skete, samt at den ansatte i forbindelse med sidemandsoplæringen ikke på fyldestgørende måde var blevet instrueret i, hvorledes han undgik farlige situationer ved optagning af containeren. Retten lagde også vægt på tilsynsførende P´s forklaring om, at det ikke var tilstrækkeligt blot at slække wiren, hvis chaufføren skulle ind mellem lastbil og container, men at motoren skulle slukkes. Retten fandt på denne baggrund tiltalte skyldig i tiltalen.

Landsretten fandt derimod, at den ansatte gennem sit tidligere arbejde var bekendt med, at han ikke måtte gå ind mellem lastbilen og containeren, når wiren var stammet og at dette også var blevet gennemgået i forbindelse med sidemandsoplæringen. Videre lagde Landsretten vægt på, at ulykken ikke ville være sket, såfremt wiren var blevet slækket, uanset om motoren kørte. Landsretten fandt på denne baggrund, at selskabet havde opfyldt sine pligter efter kapitel 4 i arbejdsmiljøloven, og at selskabet derfor var straffri efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

Dom afsagt den 19. august 2013

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

T ApS er tiltalt for overtrædelse af Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, ved den 06. juli 2012 ca. kl. 12.00, på genbrugspladsen S, at have været ansvarlig for at arbejdet med optagning af container med lastbilmonteret wirehejs, ikke blev udført på en måde, der var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet den ansatte vidne 1, mens motoren var i gang, lænede sig ind i mellem container og lastbil, hvorefter lastbilen hævede sig i luftaffjedringen og vidne 1 kom i klemme mellem containeren og bagenden af lastbilen med alvorlig personskade til følge, idet vidne 1 pådrog sig 2 brud på rygsøjlen og overrivning af tyndtarmen med operation til følge.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

T ApS har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af Direktør R og af vidnerne vidne 1, tilsynsførende P og vidne 2.

Af politiattest fremgår at vidne 1 har været tilset på skadestuen den 6. juli 2012 kl. 12.48. Under "objektive fund" fremgår:

"Pådrager sig et brud på rygsøjlen sv. t. lændehvirvel nr. 1 og 2. Desuden er der overrivning af tyndtarmen, som han opereres for."

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter chauffør vidne 1´s forklaring lægger retten til grund, at han strammede stålwirerne mellem lastbilen og containeren, som han skulle læsse på lastbilen. Vidne 1 trådte herefter ind mellem lastbilens bagende og containeren, da han ville rette på et stykke snor på containeren. Lastbilens automatiske luftaffjedringssystem hævede i det samme bagende på lastbilen, således at containeren blev trukket mod lastbilens bagende, hvorved vidne 1 komme i klemme mellem lastbilen og containeren. Ifølge den fremlagte politiattest pådrog vidne 1 sig derved 2 brud på rygsøjlen og overrivning af tyndtarmen med operation til følge.

Det lægges endvidere efter bevisførelsen til grund, at vidne 1 kun havde været ansat få dage, da ulykken indtraf. I forbindelse med hans ansættelse havde han gennemgået en såkaldt sidemandsoplæring, idet vidne 2 i 1-2 dage og formentlig en anden chauffør i T ApS 1 dag havde haft vidne 1 med i lastbilen og vist ham, hvorledes han skulle betjene lastbilen, herunder i forbindelse med optagning af containere.

Det findes ikke godtgjort, at vidne 1 på fyldestgørende måde blev instrueret i, hvorledes han undgik farlige situationer ved optagning af containeren, således at arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, jf. arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1. Retten har herved lagt vægt på, at det ifølge den tilsynsførendes forklaring ikke er tilstrækkeligt blot at slække wirerne, hvis chaufføren skal ind mellem lastbilen og containeren, men at motoren også skal slukkes. Retten har herved tillige lagt vægt på, at vidne 1 kun havde været ansat få dage, før ulykken skete. Retten finder det derfor bevist, at T ApS er skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 40.000 kr., jf. Arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1. nr. 1, jf. stk. 2, jf. § 86, jf. § 38 stk. 1.

Ved straffastsættelsen har retten lagt vægt på, at der er tale om en mindre virksomhed, men at vidne 1 pådrog sig alvorlige skader.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 40.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Aalborg

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Under hovedforhandlingen er afgivet følgende forklaringer:

Direktør R har forklaret, at han driver det tiltalte selskab, der er en mindre vognmandsvirksomhed. Han kendte lidt til vidne 1, da han vidste, at vidne 1 havde kørt lastbil siden han var 18 år og havde blandt andet afløst faren, der var ansat som chauffør hos en entreprenør. Vidne 1 havde kørt de samme typer lastbiler, som han skulle køre i vognmandsvirksomheden, og som var forsynet med samme type hejs. Det var vidnets opfattelse, at vidne 1 "kunne sit kram". Efter sædvanlig praksis i virksomheden, var det en af de mere erfarne chauffører, som skulle lære vidne 1 op. Han mener, at vidne 1 var med ude at køre 4 dage, før han kørte alene. Han blev først instrueret af vidne 2, som har stor erfaring. Vidnet har givet instrukser til vidne 2 om generelle forhold, men han gav ham ingen specielle instruktioner i forbindelse med ansættelse af vidne 1. Vidne 1 blev også lært op af en anden erfaren chauffør i virksomheden. Han mener, at vidne 1 2-3 dage var sammen med vidne 2. Der eksisterede ingen skriftlige vejledninger i virksomheden, men der var en lovpligtig "brugsanvisning", men den har nok ikke været "åbnet", idet det fortrinsvis er personer uden "boglig indsigt", der er ansat i virksomheden. Efter direktør R´s opfattelse kan man heller ikke "skrive sig ud af det hele", men jobbet skal læres i praksis. Vidnet var på ferie, da ulykken skete, og han tog straks en flyver hjem. Men hensyn til selve ulykken har han forklaret, at der var tale om "en normal reaktion" fra lastbilens side, når wiren strammes op, idet lastvognen "automatisk" vil hæve bagenden, således at den kommer i niveau med containeren. Containeren vil herefter blive trukket ind mod lastbilen. Chaufførerne er klar over, at de ikke må bevæge sig ind mellem lastbilen og containeren, når wiren er stram. Det var vidnet, som anmodede Arbejdstilsynet om at komme til arbejdsstedet. Arbejdstilsynets repræsentant spurgte om de procedurer, der var fulgt, og vidnet gav samme forklaring, som han har givet i dag. Det eneste, der manglede, var, at han ikke havde en underskrift på, at vidne 1 havde gennemgået instruktionen. Det har aldrig været kutyme i virksomheden, at chaufføren skrev under på instruktionen. Han kommer fra en egn, hvor "et ord er et ord". Ulykken skete, da vidne 1 havde været ansat i 5 dage i virksomheden. Det er vidne 2, som har udlært 9 ud af 10 chauffører, som virksomheden har ansat. Han kan ikke forklare, hvorfor det i den udarbejdede rapport (bilag 7) under spørgsmål 19 er anført "ved ikke". Vidnet er 100% sikker på, at vidne 1 har fået oplæring af vidne 2. I forbindelse med oplæringen bliver den nye mand først sat ind i instrumenterne i lastbilen, hvorefter de kører. Han vil ikke afvise, at han har misforstået det pågældende spørgsmål 19. Han talte med vidne 2, men han kan ikke huske nærmere, hvornår det skete, og hvad deres samtale drejede sig om. Han har ikke talt med vidne 2 om oplæringen. Det er korrekt, at der blev meddelt 2 påbud som anført i bilag 8. Han har nu udarbejdet en skriftlig instruktion i virksomheden på baggrund af nogle spørgsmål, som han stillede sine medarbejdere. De skulle besvare 10 spørgsmål, om hvilke ting de mente var de vigtigste i forbindelse med arbejdets udførelse. Foreholdt oplysningerne i bilag 9 har han forklaret, at der ikke blev afholdt en arbejdslørdag, men han indsamlede i stedet for bidrag fra de ansatte til den nævnte instruks.

Vidne 1 har forklaret, at han fortsat er ansat hos tiltalte. Han har kørt lastbil siden sit 18. år og kender til det pågældende wirehejs, der var på lastbil. Han har flere gange betjent det pågældende hejs. Han var bekendt med det arbejde, han skulle udføre, da han blev ansat. Det blev aftalt, at han skulle køre med 2 chauffører, før han skulle køre alene. Direktør R kendte til hans erfaringer med den pågældende type hejs. Vidne 2 fortalte vidnet, hvorledes han skulle betjene hejset, og hvor han skulle stå, nemlig ved siden af lastbilen, når wiren blev strammet op. Han skulle herefter gå ind i førerhuset, hvorefter containeren kunne trækkes op på ladet. Vidne 2 har også set vidnet udføre denne funktion. Man må ikke stå mellem container og lastbil, idet der herved kunne opstå fare. Vidne 2 var også bekendt med vidnets erfaringer på området, da vidnet kendte vidne 2 i forvejen. Vidnet mener, at han blev oplært "lige efter bogen". Vidnet fik endvidere at vide, at han skulle spørge, hvis der var noget, han var i tvivl om. Med hensyn til ulykken har han forklaret, at han skulle hejse en container op på lastbilen. Først bredte han en presenning ud over containeren, og bandt presenningen fast med nogle bånd. Derefter blev wirerne placeret på containeren. Han stod på siden af lastbilen, indtil wirerne var blevet stramme. Der var 1 meter mellem containeren og lastbilen. Han opdagede, at en af snorene ikke var bundet tilstrækkelig stramt, men hang ned. Han kunne forudsige, at den ville støde mod førerhuset, når han kørte, eller i øvrigt være i vejen. Han trådte herefter ind mellem container og lastbil for at rette på snoren. Lastbilens bagende blev på grund af lufttrykket i det samme rejst op, hvorved containeren blev trukket mod lastbilen. Vidnet kom herefter i klemme mellem lastbil og container, der er forsynet med ruller. Han har tidligere set en lastbil reagere på denne måde. Der var egentlig ingen grund til at fjerne den pågældende snor, men han er noget "pernittengrynet". Han vil betegne ulykken som en "tanketorsk" fra hans side. Han er klar over, at han skulle have slækket på wiren, før han gik mellem lastbil og container. Det er noget, at alle chauffører er klar over. Efter ulykken kunne han ikke komme fri, men nogle vidner hjalp med at slække håndbremsen, således at lastbilen kørte lidt frem. Han havde forinden løsnet wiren. Han mener, at han var indlagt 6-8 dage på sygehuset. I november begyndte han at arbejde igen på deltid. Med hensyn til mén har han forklaret, at han får ondt i ryggen, hvis han udfører hårdt fysisk arbejde. Han kan heller ikke tåle, at der bliver presset på maven. Foreholdt bilag 7 har h an forklaret, at han ikke kan huske, hvorvidt han har afgivet forklaring til Arbejdstilsynet. I forbindelse med oplæringen kørte han med to chauffører, men han kan ikke huske, hvor mange dage det drejede sig om. Han kan huske, at han kørte en hel dag sammen med vidne 2. Den følgende dag udførte han arbejdet under opsyn af vidne 2. På spørgsmål fra forsvareren har vidne 1 yderligere forklaret, at det er aftalt med direktør R, at han skal køre som afløser i virksomheden. Vidnet har fast andet arbejde et andet sted.

Tilsynsførende P har som vidnet forklaret, at han er ansat i Arbejdstilsynet. Han kan ikke huske, hvorledes Arbejdstilsynet kom ind i sagen. Det er vidnet, som har udarbejdet den fremlagte rapport (bilag 7). Han har talt med Direktør R efter ulykken, men har ikke talt med vidne 1. Med hensyn til bemærkningerne side 3 i rapporten under "ansattes oplysninger" har han forklaret, at der blev foranstaltet en rekonstruktion af ulykken på virksomhedens plads. En af de ansatte var til stede. Det er sædvanligt for vidnet, at han i en sådan situation taler med de personer, som han møder. Han plejer at spørge den pågældende, om der har fundet oplæring sted, og om han har fået instruktioner. Han kan ikke huske de svar, der blev givet. Foreholdt spørgsmål 19, hvor det er anført "ved ikke", har han forklaret, at han ikke nærmere kan huske dette forhold. Med hensyn til sidemandsoplæring har vidnet forklaret, at der er mange der bruger dette system, men det er ikke altid tilfredsstillende. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at den, der foretager oplæringen, er tilstrækkelig kvalificeret, ligesom det skal sikres, at medarbejderen får en tilstrækkelig instruktion, således at oplæringen ikke bliver lidt "tilfældigt". Det er vigtigt, at der sker en oplæring, idet mange nyansatte kommer til skade i den første tid. Vidnet fik oplyst, at vidne 1 havde erfaring indenfor området, da han havde kørt lastbil siden sit 18. år. Efter vidnets opfattelse burde vidne 1 have slækket på wiren, og at lastbilens motor herefter burde være slukket. Lastbilen vil dermed ikke kunne foretage sig "noget automatisk". Sådanne ulykker opstår ved tankeløshed, og det er derfor vigtigt, at man har indprentet sig, hvad man skal gøre i den pågældende situation. På spørgsmål fra forsvareren har vidnet yderligere forklaret, at det er meget sandsynligt, at det var direktør R, der kontaktede Arbejdstilsynet. Det er nødvendigt at give den fornødne oplæring og instruktion, ligesom der skal være tilsyn med arbejdet. Alle 3 forhold skal være opfyldt. Efter vidnets opfattelse kunne direktør R have foretaget sig mere for at undgå ulykken.

Vidne 2 har forklaret, at han har været chauffør i 15 år, og han mener, at han har stor erfaring på området. Vidnet havde vidne 1 med ude at køre i lastbilen. Han skulle blandt andet oplære ham i betjening af wirehejset. Vidne 1 fik at vide, at han ikke måtte gå mellem container og lastbil, når wiren var stram. Vidnet var bekendt med, at vidne 1 tidligere havde betjent et wirehejs, da han var ansat i en anden virksomhed. De har talt om det sikkerhedsmæssige, herunder hvor han skulle placere sig. Når vidnet oplærer nye medarbejdere, tager han dem med ud at køre første dag, hvor de skal se, hvorledes vidnet udfører arbejdet. Han gennemgår sikkerhedsforanstaltningerne. Efter 1-2 dage bytter de plads, hvorefter den nyansatte udfører arbejdet, og vidnet holder øje med, hvad han laver. Det er lidt forskelligt, hvor hurtigt de pågældende bliver oplært. Vidne 1 var meget god til sit arbejde, således at han ikke behøvede så lang tid. Han mener også, at en kollega var ude at køre med vidne 1. Oplæringen plejer at varer fra 2 dage til en hel arbejdsuge. På anklagerens spørgsmål har vidnet yderligere forklaret, at man skal stå på siden af lastbilen, når wiren strammes. Man skal sidde i førerhuset, når containeren skal trækkes op på ladet. De har talt om risikoen ved arbejdet. Når vidnet lærer de nyansatte op, fortæller han, at de først og fremmest skal tænke på deres egen sikkerhed. De skal således stå på siden, når wiren strammes op. Vidne 1 havde ikke behov for særlig oplæring. Vidne 1 havde tidligere kørt tilsvarende lastbil med hejs. På spørgsmål om, hvorledes vidne 1 efter vidnets opfattelse burde have handlet, har vidnet forklaret, at vidne 1 burde have slækket wiren, hvorefter han kunne have strammet snoren på presenningen. På spørgsmål om, hvorvidt lastbilens motor burde være slukket, har vidnet forklaret, at det ikke er nødvendigt. Selv om lastbilen kan bevæge sig op og ned på grund af luftaffjedring, vil det ikke betyde en farlig situation. Lastbilen var jo bremset. Foreholdt den tilsynsførende P´s bemærkninger har vidnet forklaret, at det efter hans opfattelse ikke er nødvendigt at slukke motoren.

Udskrift af Vestre Landsrets dombog

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

Påstande

Tiltalte ApS har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Direktør R og vidnerne vidne 1, tilsynsførende P og vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Direktør R har supplerende forklaret, at vidne 1 dels havde været ansat hos en kollega i nærområdet og dels kendte vidne 2 privat. Han havde også selv set vidne 1 arbejde, og man kunne se på det grej, vidne 1 kørte med, at tingene var i orden. Han vidste derfor, at vidne 1 kunne sit kram. Vidne 1 henvendte sig, da han havde hørt, at tiltalte manglede en mand. Vidne 1 må have været til en samtale, men han kan ikke huske konkret, hvad de nærmere talte om. Han talte ikke konkret med vidne 2 om oplæringen af vidne 1. I vidne 1´s tilfælde varede oplæringen 4 dage. Når den nye medarbejder har kørt et par uger, plejer han selv at tage en snak med dem om, hvorvidt alt er i orden. Selvom motoren er slukket, vil luftaffjedringen i nogle biler kunne hæve containeren. Wiretrækket afhænger af, at motoren er tændt. Ulykken ville ikke kunne ske, hvis wiren var slækket. Man skal trykke på to knapper samtidigt for at stramme wiren. Han har til spørgsmål 18 svaret, at han ikke konkret vidste, hvad vidne 2 havde sagt til vidne 1, men han vidste, at der var givet instruktion. Der er nu lavet en skriftlig vejledning, hvori der også er skrevet, at man ikke må røre ved containeren, når wiren er strammet.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at han så en avisannonce fra tiltalte, hvor arbejdsopgaverne var beskrevet. På den baggrund og da han kendte vidne 2, valgte han at søge stillingen, som han så fik. Han var til samtale hos direktør R, hvor de talte om opgaverne. De blev enige om, at han skulle prøve at køre med et par chauffører, så han kunne se, om det var noget for ham. Han var ude at køre med to forskellige chauffører i to forskellige biler. Oplæringen foregik, inden han blev ansat, men han kan ikke huske præcis hvornår. Han har trukket en container op med wirehejs utallige gange, så det vidste han godt, hvordan han skulle gøre. Han arbejdede i 1½ år i et firma, hvor han nok typisk 10 gange om dagen trak en container op. Han viste godt, at man kunne komme i klemme, hvis man gik ind mellem lastbil og container, når wiren var strammet. Det fortalte vidne 2 også om, og han havde sagt, at man skulle slække wiren, inden man gik ind mellem lastbil og container. Han mener ikke, at der skulle foretages andet end at slække wiren. I den situation kan der ikke ske noget. Han ved ikke, om luftaffjedringen kan hæve containere, hvis motoren er slukket, men motoren skal være tændt, for at man kan betjene wirehejset. Han trådte hen over wiren for at stramme presenningssnoren. Han kører stadig som afløser for T ApS. Der er fulgt op på, at man ikke må gå mellem lastbil og container, når wiren er strammet, men han kan ikke huske, om han har fået skriftlig instruktion.

Tilsynsførende P har supplerende forklaret, at sidemandsoplæringen bør indeholde tre dele, nemlig information, hvor man gennemgår arbejdet, oplæring hvor arbejdet udføres sammen, samt endelig et tilsyn, hvor der følges op herpå. Det er vigtigt, at arbejdspladsen har en strategi for instruktionen, herunder at den indeholder de aspekter, der er væsentlige for sikkerheden. Det er også væsentligt, at der føres tilsyn, da en periode sammen med en kollega ikke nødvendigvis kommer omkring alle punkter. Derfor bør man have en plan, der sikrer, at det sker. Informationen, hvor den ansatte passivt skal modtage oplysninger om arbejdet, bør ske på baggrund af et kompendium eller lignende. Lastbilen må betragtes som en maskine. Derfor må man effektivt sikre sig mod, at den går i gang, når man skal foretage en art servicering på den. Han mener derfor, at tændingen i den foreliggende situation burde have været afbrudt, idet man kun derved sikrer sig mod, at f.eks. en anden går ind og flytter bilen. Han tør ikke sige med sikkerhed, om luftaffjedringen er aktiv, hvis motoren er slukket. Wiretrækket er afhængigt af, at motoren kører. Den konkrete ulykke kunne formentlig ikke ske, hvis wiren var slækket. Han mener, at arbejdsgiveren også over for erfarne medarbejdere må sikre sig, at medarbejderen er fortrolig med netop den maskine, der anvendes.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at han kendte vidne 1 på forhånd, da de ikke bor så langt fra hinanden. Han og direktør R havde en løbende dialog om de nye ansatte, herunder hvor lang tid oplæringen skulle tage og hvor meget, de skulle gøre ud af enkelte dele. Det skete også i det konkrete tilfælde. Under oplæringen af vidne 1 forklarede han de enkelte dele af arbejdet, og hvorfor de udføres sådan. Han mener, at han kender alle de sikkerhedsmæssige aspekter, og det kan tydeligt ses, om den ansatte har forstået disse ting. De enkelte funktioner blev gennemgået. Instruktionsbøger til såvel bil som hejs ligger i bilen. Undervejs spurgte han ind til, hvor meget vidne 1 havde kørt, og om han havde betjent hejset. Det havde han, men de gennemgik det alligevel. De har snakket om de store kræfter, der er involveret i arbejdet. De har med sikkerhed talt om, at man under ingen omstændigheder går mellem lastbilen og containeren, når wiren er strammet, men han kan ikke specifikt huske, om de drøftede den situation, at man havde glemt et eller andet. Ulykken kunne ikke ske, hvis wiren var slækket, som den skulle. Den eneste reaktion, der da ville kunne komme fra lastbilen, var, at den sænkede sig, hvilket blot ville slække wiren endnu mere. Efter ulykken talte de i virksomheden om, hvorvidt der var ting, der kunne gøres bedre, herunder om oplæringen var tilstrækkelig.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at vidne 1 gennem sit tidligere arbejde, hvor han gennem halvandet år dagligt havde optrukket containere ved brug af wirehejs, var bekendt med, at han ikke måtte gå ind mellem lastbilen og containeren, når wiren var strammet, men at wiren skulle slækkes, såfremt der skulle arbejdes ved containeren. Det må endvidere efter de forklaringer, der er afgivet af vidne 1 og vidne 2, lægges til grund, at dette også blev gennemgået under den sidemandsoplæring, som blev gennemført af vidne 2, og at vidne 2, da han efterfølgende iagttog vidne 1 udføre arbejdet på egen hånd, vurderede, at vidne 1 udførte arbejdet fuldt forsvarligt. På denne baggrund, og da det efter bevisførelsen må lægges til grund, at ulykken ikke kunne være sket, såfremt wiren var blevet slækket, uanset om motoren kørte, har T ApS opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, herunder i relation til instruktion og tilsyn, jf. arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3.

Landsretten frifinder herefter tiltalte.

Thi  kendes  for ret

Tiltalte ApS frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Indhold

Indhold

Henter PDF