G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på fladt tag i ca. 16 m’s højde – Arbejdsgiveransvar (planlægning) – Strafudmåling (forhøjet grundbøde)

Østre Landsrets dom afsagt den 2. december 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling i ankesag. nr. S-2386-14

Resumé

To ansatte fra T ApS arbejdede på et tag med hældning på under 15 grader,  i 16 meters højde, tæt ved kanten, uden at sikkerhedsforanstaltningerne var fuldt tilstrækkelige, da det opstillede stillads stoppede ca. 50 cm før tagkanten. Virksomheden forklarede bl.a. at direktøren havde været på byggepladsen før arbejdet blev påbegyndt, hvor han havde besigtiget stilladset, ligesom de ansatte var instrueret generelt om sikkerhed på et morgenmøde og havde faldsikringsudstyr med ud til byggepladsen og var instrueret i at benytte dette, hvis de fandt det nødvendigt.

Byretten dømte T ApS og henviste i sin begrundelse bl.a. til, at stilladset på byggepladsen ikke på dette sted gav sikring mod nedstyrtningsfare og at de to ansatte ikke bar sikkerhedsliner. Direktøren havde ikke givet konkrete instruktioner om sikkerhed på den pågældende byggeplads, men blot generelt henledt de ansatte på, at de selv skulle sørge for deres sikkerhed. På denne baggrund fandt retten ikke, at arbejdet hverken var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på fladt tag i ca. 16 m’s højde - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF