Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på altan i ca. 20 m’s højde – Strafudmåling (forhøjet grundbøde, differentiering, gentagelse)

Vestre Landsrets dom afsagt den 21. maj 2014 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-2853- 13

Resumé

Et aktieselskab var som arbejdsgiver tiltalt for, at en ansat arbejdede i 20 meters højde uden sikring mod nedstyrtning. Virksomheden havde erkendt sig skyldig i tiltalen, men havde bestridt bødens størrelse.

Byretten idømte virksomheden en bøde på 110.000 kr. under henvisning til, at der var tale om en grov overtrædelse, idet arbejdet foregik i 20 meters højde uden sikring mod nedstyrtning, at der forelå en skærpende omstændighed i form af, at der var fare for skade på liv og helbred, samt at T A/S tidligere var dømt for en overtrædelse af arbejdsmiljøloven vedrørende nedstyrtningsfare.

Landsretten stadfæstede strafudmålingen under henvisning til, at der var tale om en grov overtrædelse, at tiltalte var en stor virksomhed med mellem 35 og 99 ansatte, at gerningstidspunktet lå mindre end 2 år efter, at tiltalte vedtog en bøde for en tilsvarende overtrædelse, og til, at byretten havde fundet forholdet omfattet af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 1.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Aarhus

Dom afsagt den 2. december 2013

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

T A/S er tiltalt for overtrædelse af

arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, og stk. 5, nr. 1, jf. 86, jf. § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. l, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. l, ved, at arbejdet den 9. maj 2012 på byggepladsen B med montering af et metalrækværk på en altan ikke blev udført på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, idet Vidne 1 arbejdede tæt ved kanten af altanen, i en højde på ca. 20 m over det omgivende underlag, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bøde på 110.000 kr.

Tiltalte har erkendt at have overtrådt arbejdsmiljøloven og har påstået en bøde på max. 50.000 kr.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af vidnerne Tilsynsførende P og Vidne 1.

Tiltalte er tidligere straffet ved

  • bødevedtagelse af 6. juli 2010 af bøde på 25.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. l, jf. stk. 4, nr. 1 og jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001, § 57, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 20, stk. 1 og 2.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter Tilsynsførende P´s sikre og troværdige forklaring lægger retten til grund, at Vidne 1 ikke bar line i forbindelse med arbejde på den i tiltalen angivne altan, og da tiltalte i øvrigt har erkendt sig skyldig i tiltalen, og dette støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger, er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 110.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, og stk. 5, nr. 1, jf. 86, jf. § 38, stk. 1, og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. 1.

Retten har herved lagt vægt på, at der som udgangspunkt er tale om en grov overtrædelse uden skærpende omstændigheder, henset til at arbejdet er foretaget i 20 meters højde umiddelbar på kanten af en altan uden rækværk eller anden faldbeskyttelse, at der tillige foreligger skærpende omstændigheder i form af fare for liv eller helbred, og at tiltalte tidligere er dømt for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende nedstyrtningsfare.

Thi kendes for ret

T A/S skal betale en bøde på 110.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af retsbogen for retten i Århus

Rettens dom af 2. december 2013 er anket. Under hovedforhandlingen den 25. november 2013 er afgivet følgende forklaringer:

Tilsynsførende P har forklaret, at han er tilsynsførende hos Arbejdstilsynet. Han så, at der blev arbejdet på balustraden. Han ville se nærmere på det. Det var 20 meter oppe. Han så arbejdet. Herunder så han en med sele og line, og en kun med sele. Han talte med begge. Han fik dem væk, da de arbejdede ulovligt og farligt. Han spurgte, hvorfor de ikke var sikret. Den ene af personerne syntes, at det var OK, den anden kunne godt se, at der var et problem. Han kunne ikke få at vide, hvor linen skulle fastgøres. En af personerne var spændt fast på noget, der ikke ville kunne holde. Personen kunne ikke svare på, hvilket træk, der var. Linen var cirka fire meter. Den skulle kunne holde til et træk på et ton. Personen ville falde fire meter, før der kom last på. På det tidspunkt ville han trække med cirka to ton. Teoretisk set ville den kunne bruges lovligt, men i 20 meters højde er det ikke muligt at bruge den anvendte fremgangsmåde med selearbejde. Det er til kortere arbejder, svarende til fire mandetimer. I denne sag er det opgivet, at arbejdet varede 12 mandetimer. Han talte endvidere med en formand, der heller ikke vidste ret meget om selearbejdet. Foreholdt billede af manden, der ikke havde line på, mener han, at det orange er den blok, han skulle have på.

Vidne 1 har forklaret, at han arbejder for T A/S. Han monterede et gelænder. Han ved ikke, hvor langt ned, der var, men ca. 15-20 meter. Han lå en halv meter fra kanten. Han havde sikkerhedsline på hele tiden. Han skulle have line på. Han ville ikke kunne falde ud over balkonen. Han har ikke arbejdet uden line på. Han husker ikke, hvor mange timer, han havde arbejdet, da Arbejdstilsynet kom. Han talte med Arbejdstilsynet og sagde, at han havde line på. Manden fra Arbejdstilsynet var helt tosset. Han var uforskammet. Der var andre ude på taget fra et andet firma, som ikke havde line på. På det foreviste billede er han koblet fast i venstre side. Han koblede sig fri, da han skulle ind at hente noget, og han ville ikke ødelægge døren med linen. Det var det eneste tidspunkt, han ikke havde line på. Linen kunne holde til det træk, som den skulle kunne holde til.

Udskrift af Vestre Landsrets retsbog

Anklagemyndigheden

mod

T A/S

Retten i Aarhus har den 2. december 2013 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte har påstået formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Vidne 2 har forklaret, at han i maj 2012 var ansat hos tiltalte. Han fratrådte sin stilling i juni 2012. Han var ansat som teknisk direktør i firmaet. Han blev ringet op om, at Arbejdstilsynet var på pladsen. Han tog derefter hen til pladsen, hvor han talte med manden fra Arbejdstilsynet. Manden fra Arbejdstilsynet ønskede, at blokken blev sat fast bagved i stedet for at ligge på jorden. De talte om, hvorledes det kunne gøres, således at den medarbejder, der var fastgjort med linen, ikke faldt for langt, før linen blev stoppet af blokken. Han ved ikke, om der var en medarbejder, der havde arbejdet uden at have line på.

Landsrettens begrundelse og resultat

På baggrund af byrettens bevisresultat tiltræder landsretten, at der tale om en grov overtrædelse uden alvorlig personskade eller dødsfald. Tiltalte er en stor virksomhed med mellem 35 og 99 ansatte, og gerningstidspunktet ligger mindre end 2 år efter, at tiltalte vedtog en bøde for en tilsvarende overtrædelse. Under hensyn hertil og til at byretten har fundet det bevist, at forholdet var omfattet arbejdsmiljølovens § 82, stk. 5, nr. 1, tiltrædes det, at bøden er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF