G� til hovedindholdet

Domme

Projekterendes pligter (manglende efterkommelse af påbud) - Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt 13. maj 2014 af 11. afdeling i ankesag nr. V.L. S-2655-13

Resumé

Et selskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler om projekterendes pligter ved i juni måned 2012 at have leveret et projekt vedrørende byggeri af et enfamiliehus uden at have sikret, at reglerne i arbejdsmiljøloven kunne overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse. Projektet forudsatte, at opmuring af ydermur først skulle ske efter at husets tag med udhæng var færdigmonteret, hvilket medførte, at arbejdet med opmuring af de sidste skifter måtte foregå med armene over skulderhøjde.

Byretten fandt selskabet skyldigt og henviste til, at der blev anvendt en metode, der medførte unødig belastning af murerne i forbindelse med opmuring under tagudhæng. Byretten bemærkede, at Arbejdstilsynet ikke ved formuleringen af et brev fra 2011 havde givet virksomheden lov til at anvende arbejdsmetoder, der medførte at der skulle opmures over skulderhøjde. Straffen blev fastsat til en bøde på 15.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men udtalte, at straffen for selskabet som projekterende under hensyn til de konkrete omstændigheder skulle fastsættes i overensstemmelse med den udmålingspraksis, der gælder for arbejdsgiveres overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Landsretten forhøjede bøden til 40.000 kr. under henvisning til oplysningerne om antal medarbejdere hos selskabet.

Læs hele dommen

Projekterendes pligter (manglende efterkommelse af påbud) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF