Gå til hovedindholdet

Domme

Rygning indendørs (spillehal del af værtshusets serveringsareal)

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. marts 2015 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-1 166-14

Resumé

Et anpartsselskab var tiltalt for i august 2013 at have tilladt rygning på en cafe, selvom Arbejdstilsynet i 2008 og igen i 2013 havde påbudt virksomheden straks at sikre, at der ikke ryges indendørs.

Selskabet påstod frifindelse under henvisning til, at serveringsarealet var under 40 kvadratmeter, jf. rygelovens § 22. Man henviste til, at en spillehal på stedet ikke skulle medregnes i serveringsarealet.

Byretten fandt selskabet skyldigt under henvisning til, at serveringsarealet var opmålt korrekt af Arbejdstilsynet, og at dette også gjaldt medinddragelse af arealet med spillemaskinerne, hvor servering ved bordene fandt sted. Bøden blev fastsat til 4.000 kr.

Landsretten lagde til grund, at drikkevarer købt ved baren kunne indtages ved borde og stole i lokalet ved baren eller ved borde og stole i spillehallen. Spillehallens areal skulle derfor indgå i serveringsarealet. Det forhold, at der gælder særlige regler for indretning og benyttelse af spillehallen efter lov om spil, udelukkede ikke, at arealet samtidig kunne anses som en del af serveringsarealet i henhold til lov om røgfri miljøer. Landsretten skærpede straffen til en bøde på 5.000 kr. under henvisning til, at det i forarbejderne til ændringsloven fra 2012 er forudsat, at en overtrædelse i førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med en bøde på 5.000 kr. Det blev endvidere fastslået, at der ikke forelå undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, hvorfor der ikke var grundlag for at nedsætte straffen efter straffelovens § 82, nr. 4.

Domsudskrift

Udskrift af dombogen for retten i Aalborg

Dom afsagt den 2. maj 2014

Anklagemyndigheden

mod

T ApS

T ApS er tiltalt for overtrædelse af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, som ændret ved lov nr. 607 af 18. juni 2012 § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3, jf. arbejdsmiljølovens § 79a, stk. 1, og § 26, stk. 2, jf. stk. 3, i lov om røgfri miljøer for overtrædelse af lovens § 6, stk. 1 og § 21, stk. 1, jf. § 4, ved den 8. august 2013 på arbejds- og serveringsstedet, at have tilladt, at gæster røg, selvom Arbejdstilsynet den 7. oktober 2008 og igen den 28. juni 2013 havde påbudt virksomheden straks at sikre, at der ikke ryges indendørs.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte dømmes i overensstemmelse med tiltalen, og at tiltalte straffes med en bøde på 4.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig under angivelse af, at serveringsarealet i værtshuset er mindre end 40 m2 og derfor er omfattet af undtagelsesbestemmelse i lovens § 22, stk. 1, nr. 3.

Sagens oplysninger

Vidne 1, der er ejer og direktør for det tiltalte selskab, har forklaret, at hun har ejet værtshuset siden 1998. I forbindelse med rygelovens ikrafttrædelsestidspunkt fik hun etableret en rygekabine i lokalet. Der blev i foråret 2013 etableret en spillehal i tilknytning til værtshuset.

Værtshuset var tidligere et lokale, men blev opdelt i to lokaler, da hun fik spillehallen. Det er servitricen, som står i baren, der holder opsyn med spillehallen, og hun tjekker jævnligt begge lokaler. Der er typisk en eller to servitricer på arbejde ad gangen. En dør adskiller værtshuset og spillehallen.

Der er ingen særskilt indgang til spillehallen, og kunder skal gå igennem værtshuset for at komme derind. Hun har i alt seks spillemaskiner, og der er opstillet borde og stole til i alt 10 personer i spillehallen. Der er mulighed for beværtning. Såfremt kunderne ønsker noget at drikke, skal de bestille det ved baren. Kunderne går typisk frem og tilbage mellem lokalerne. Døren mellem lokalerne står altid åben. De målinger, som er foretaget af Arbejdstilsynet, er korrekte. Hvis spillerummet lægges til værtshuset, er der over 40 m2, men det skal det ikke. Spillerummet skal ikke "tælles" med i opgørelsen. Hun har overvejet, at installere en serveringsrude i døren, og derved holde døren lukket. Men hun vil afvente sagen i dag. Politiet kommer forbi værtshuset i hvert fald et par gange om ugen. Der er videoovervågning ved både værtshuset og spillehallen.

Vidne 2, Arbejdstilsynet, har som vidne forklaret, at hun var på kontrolbesøg den 8. august 2013 sammen med en kollega. Besøget blev foretaget med henblik på kontrol af påbud, som bl.a. blev udstedt den 28. juni 2013. Da hun besøgte værtshuset den 8. august 2013 var der både kunder i lokalet med baren og ved spillemaskinerne. Der blev røget begge stedet, og der stod askebægere overalt. De ansatte sagde ikke noget til, at der blev røget på stedet. I 2008 blev der også givet et påbud til værtshuset, og i den forbindelse blev der lavet en rygekabine. Hun så ikke, at rygekabinen var i brug.

Det er Arbejdstilsynets opfattelse, at spillehallen ikke er et selvstændigt lokale. Der er godt nok en dør til lokalet, men der er udelukkende adgang hertil fra værtshuset. Der er ikke en selvstændig indgang. Hun kan ikke huske, om der var skiltning ved døren til spillehallen. Kunderne i spillehallen hentede drikkevarer ved baren, og gik derefter ind i spillerummet igen. Det var nemt at se, at det var naturligt for kunderne at opholde sig i begge lokaler. Den eneste forskel mellem lokalerne var, at der var opstillet spillemaskiner i det ene. Døren stod åben til spillehallen. Der sad også folk, der drak øl i spillehallen. Hun betragter spillehallen som en del af det samlede rum. Steder, hvor det ikke er naturligt for kunderne at være, tæller ikke med i beregningen af arealet. Gangarealet mellem lokalerne har hun dog ikke talt med. Den måde, hvorpå de har indrettet sig, opfylder ikke betingelserne. Der skal bl.a. være en separat indgang. Der var ikke nogen form for indikation for, at lokalet ansås som særskilt.

Der har været fremlagt tegning over lokalerne.

Rettens begrundelse og afgørelse

Efter vidnet Vidne 2s forklaring lægger retten til grund, at Arbejdstilsynet ved beregning af serveringsarealet har undtaget de områder og faciliteter, der efter bemærkningerne til § 22 ikke indgår i serveringsarealet, med undtagelse af gangarealet mellem lokalerne. Det lægges endvidere til grund, at der ved beregningen af serveringsarealet er medtaget de arealer, der naturligt knytter sig til pladser for gæster ved baren og bordene, herunder det areal, hvor spillemaskinerne er opstillet, således som det fremgår af den fremlagte og ubestridte skitse i sagen.
Retten finder, at den samlede beregning af serveringsarealet, som Arbejdstilsynet har foretaget, er i overensstemmelse med de nævnte bestemmelser i loven og lovens formål om at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning. Dette gælder således også den skete medinddragelse af arealet med spillemaskinerne, hvor servering ved bordene finder sted.

Da retten herefter lægger til grund, at serveringsarealet i værtshuset ikke er under 40 m2, og da det er ubestridt, at Vidne 1 som indehaver af værtshuset har tilladt gæsterne at ryge, således som det også konstateredes af Arbejdstilsynet, finder retten, at det er godtgjort, at T ApS er skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 4.000 kr., jf. lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, som ændret ved lov nr. 607 af 18. juni 2012 § 26, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 3, jf. arbejdsmiljølovens § 79a, stk. 1, og § 26, stk. 2, jf. stk. 3, i lov om røgfri miljøer for overtrædelse af lovens § 6, stk. 1 og § 21, stk. 1, jf. § 4.

Thi kendes for ret

T ApS skal betale en bøde på 4.000 kr. Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombogen for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden

mod T ApS

Retten i Aalborg har den 2. maj 2014 afsagt dom i 1. instans.

Påstande

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at ordene: " den 7. oktober 2008 og igen" udgår af tiltalen.

Supplerende oplysninger

Der er for landsretten fremlagt kopi af Skats vejledende regler af 5. marts 2012 for lokaleindretning i forbindelse med spillehaller. Det fremgår heraf, at en spillehal skal være indrettet i et tydeligt afgrænset særskilt lokale. Spillemyndigheden skal godkende, at spilstedet kan etableres i det ønskede lokale, og at bemandingen af spilstedet kan udføres i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Der fremgår endvidere, at der i spillehaller ikke må finde anden erhvervsvirksomhed sted end salg af konfekturevarer, og der må ikke sælges stærke drikke.

Der er endvidere fremlagt kopi af spillemyndighedens tilladelse af 17. februar 2012, hvoraf blandt andet fremgår, at bemandingen af spillehallen skal ske fra det tilstødende lokale som aftalt ved lokalebesigtigelsen. Der skal være etableret en væg mellem spillehallen og det tilstødende lokale. Spillehallen skal være tydeligt afgrænset, og indgangen til spillehallen må højst være 120 cm bred. Der skal ved indgangen til spillehallen være tydeligt skiltet med, at personer under 18 år ikke må få adgang til spillehallen. Det er ikke tilladt at have andre indgange til spillehallen end den indgang, som forbinder de to lokaler. Indgangen til spillehallen må ikke samtidig være indgang til andre aktivitetsområder. Bemandingen i det tilstødende lokale skal befinde sig i umiddelbar nærhed af spillehallens indgang og skal kunne overvåge selve indgangen fra det sted, hvor bemandingen hovedsagligt befinder sig.

Spillemyndigheden har i brev af 21. august 2013 meddelt automatopstilleren, at der ved et kontrolbesøg den 19. august 2013 ikke blev konstateret overtrædelser af reglerne for spillehallen.

Der er mellem parterne enighed om, at serveringsarealet er over 40 m2, hvis spillehallens areal medregnes heri, og mindre end 40 m2, hvis dette areal ikke medregnes.

Der har for landsretten været forelagt fotos af lokalerne, herunder den lovpligtige skiltning ved indgangen til spillehallen.

Forklaringer

Vidne 1 og tilsynsførende Vidne 2 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at stærke drikke kan købes i baren. Der serveres ikke i spillehallen. Værtshuset har altid været delt i to. Der har hele tiden været spillemaskiner. Hun fik tilladelsen til at etablere en spillehal i 2012. Det kan godt være, at spillehallen først blev taget i brug i 2013. Hun husker det ikke nærmere. Det er et automatfirma, der ejer maskinerne, men det er hende, der har bevillingen til spillehallen. Der må ikke serveres i spillehallen, men kunderne kan køber drikke i baren og indtage dem, hvor de vil. Der må ikke ryges i spillehallen. Det respekteres af kunderne, at der ikke må ryges i spillehallen. Der er ikke adgang til spillehallen fra gaden. Døren mellem de to lokaler står ikke altid åben. Det kommer an på, hvem der kommer og går fra spillehallen. Nogle lukker døren, men der er videoovervågning, så man hele tiden kan følge med i, hvad der sker i spillehallen. De fleste køber og henter selv drikkevarer ved baren, men der kan bestilles drikkevarer i serveringslokalet, som så serveres. Der serveres som nævnt ikke i spillehallen, og det er indskærpet personalet. De borde og stole, der kan ses på fotoet af spillehallen, er sat samlet og stablet på grund af rengøring, men de står i spillehallen og benyttes af spilleme. Spillerne sætter maskinerne i gang og sidder herefter ved bordene og følger maskinernes spil. Spillerne sidder ikke som i gamle dage lige ved maskinerne. Maskinerne spiller i dag automatisk igennem en længere periode og fungerer ikke som gammeldags "enarmede tyveknægte”.

Tilsynsførende Vidne 2 har supplerende forklaret, at hun mener, at hun under kontrolbesøget den 8. august 2013 så kunderne gå frem og tilbage mellem serveringslokalet og spillehallen. Der blev røget begge steder. Hun husker ikke, hvilken skiltning der var ved spillehallen. Hun husker ikke, om der ved kontrolbesøget var askebægre i spillehallen. Hun er ikke bekendt med reglerne for indretning af spillehaller. Når hun for byretten har forklaret, at der ikke var en selvstændig indgang til spillerummet, skal det ses i sammenhæng med, at den samme ejer godt kan have to mindre værtshuse ved siden af hinanden, hvis der er særskilt adgang til dem udefra.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter § 21 i lov om røgfri miljøer er det ikke tilladt at ryge indendørs på serveringssteder. Arbejds- og serveringsstedet, der er et mindre værtshus, og som drives af T ApS, er et sådant serveringssted.

Efter lovens § 22 kan det under visse nærmere angivne betingelser, herunder at serveringsarealet er under 40 m2, besluttes, at rygning er tilladt.

Serveringsarealet omfatter efter lovens ordlyd det område, hvor drikkevarerne kan nydes. Det gælder uanset, om drikkevarerne serveres og betales ved bordene eller købes ved baren og tages med af kunden til bordene. Efter forarbejderne omfatter begrebet serveringsareal ikke baren, området bag ved baren, garderober, trapper, toiletter og lignende faciliteter. Det vil sige områder, som ikke er indrettet med henblik på indtagelse af drikkevarer.

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at drikkevarer købt ved baren kan indtages ved borde og stole i lokalet ved baren eller ved borde og stole i spillehallen. Spillehallens areal indgår derfor i serveringsarealet. Den omstændighed, at der efter lov om spil gælder særlige regler for indretningen og benyttelsen af spillehallen, herunder at der skal være tale om et særskilt indrettet lokale, udelukker ikke, at arealet samtidig anses som en del af serveringsarealet.

Da serveringsarealet herefter udgør mere end 40 m2, tiltrædes det, at T ApS er fundet skyldig som sket.

Det er i forarbejderne til ændringsloven fra 2012 forudsat, at en overtrædelse af lovens bestemmelser i førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med en bøde på 5.000 kr. Herefter, og da der efter indholdet af reglerne i spillelovgivningen og lovgivningen om røgfri miljøer ikke er tale om, at der kan have foreligget undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, jf. straffelovens § 82, nr. 4, fastsættes straffen til en bøde på 5.000 kr.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden forhøjes til 5.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Indhold

Indhold

Henter PDF