G� til hovedindholdet

Domme

Rygning indendørs (spillehal del af værtshusets serveringsareal)

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. marts 2015 af 11. afdeling i ankesag V.L. S-1 166-14

Resumé

Et anpartsselskab var tiltalt for i august 2013 at have tilladt rygning på en cafe, selvom Arbejdstilsynet i 2008 og igen i 2013 havde påbudt virksomheden straks at sikre, at der ikke ryges indendørs.

Selskabet påstod frifindelse under henvisning til, at serveringsarealet var under 40 kvadratmeter, jf. rygelovens § 22. Man henviste til, at en spillehal på stedet ikke skulle medregnes i serveringsarealet.

Byretten fandt selskabet skyldigt under henvisning til, at serveringsarealet var opmålt korrekt af Arbejdstilsynet, og at dette også gjaldt medinddragelse af arealet med spillemaskinerne, hvor servering ved bordene fandt sted. Bøden blev fastsat til 4.000 kr.

Landsretten lagde til grund, at drikkevarer købt ved baren kunne indtages ved borde og stole i lokalet ved baren eller ved borde og stole i spillehallen. Spillehallens areal skulle derfor indgå i serveringsarealet. Det forhold, at der gælder særlige regler for indretning og benyttelse af spillehallen efter lov om spil, udelukkede ikke, at arealet samtidig kunne anses som en del af serveringsarealet i henhold til lov om røgfri miljøer. Landsretten skærpede straffen til en bøde på 5.000 kr. under henvisning til, at det i forarbejderne til ændringsloven fra 2012 er forudsat, at en overtrædelse i førstegangstilfælde som udgangspunkt straffes med en bøde på 5.000 kr. Det blev endvidere fastslået, at der ikke forelå undskyldelig uvidenhed om eller undskyldelig misforståelse af retsregler, hvorfor der ikke var grundlag for at nedsætte straffen efter straffelovens § 82, nr. 4.

Læs hele dommen

Rygning indendørs (spillehal del af værtshusets serveringsareal) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF