Gå til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare tæt ved etageåbning, stående mellem stige og rækværk uden faldsikring – Arbejdsgiveransvar (instruktion) – Strafudmåling (differentiering)

Vestre Landsrets dom afsagt den 7. oktober 2015 af 12. afdeling i ankesag  V.L.S--0715-15

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 13, nr. 1. I det en af selskabet indlejet tysk ansat udførte arbejdede med at stripse ledninger fast tæt ved en etageåbning, mens den ansatte stod med den ene fod på en stige og den anden på stålrækværkets håndliste, uden at være sikret mod nedstyrtning.

Byretten dømte T A/S bl.a. under henvisning til, at arbejdet ikke blev udført på en sikkerhedsmæssig fuldt forsvarlig måde, idet der ikke var truffet effektive foranstaltninger for at forebygge risiko for nedstyrtning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade. Byretten udtalte videre, at arbejdet kunne have været udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt, da det nødvendige sikkerhedsudstyr i form af seler var til rådighed på arbejdspladsen, og lagde efter forklaringerne til grund at den ansatte vidste, hvor sikkerhedsudstyret var, men at han ikke var instrueret i at bruge det. På denne baggrund kom byretten frem til at T A/S ikke havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, da den ansatte, der ikke forstod dansk og kun lidt engelsk, ikke havde fået en fyldestgørende instruktion i at bruge udstyret.

Byretten fastsatte bøden til 20.000 kr. For Landsretten havde Anklagemyndigheden påstået skærpelse af bøden, under henvisning til, at der i virksomheden var 58 ansatte på overtrædelsestidspunktet. T A/S tog bekræftende til genmæle, hvorfor Landsretten stadfæstede afgørelsen for så vidt angik skyldsspørgsmålet og forhøjede bøden til 35.000 kr.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare tæt ved etageåbning, stående mellem stige og rækværk uden faldsikring - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF