Gå til hovedindholdet

Domme

Svejsning 1,3 meter fra punktudsugning – Erfaring – Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) – Frifindelse

Østre Landsrets dom afsagt den 30. marts 2015 af 20. afdeling nr. S-361-15

Resumé

Indehaveren af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for overtrædelse af § 38, stk. 1 i arbejdsmiljøloven, og § 16 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse, ved i februar 2014 at have været ansvarlig for, at der blev udført svejsearbejde ca. 1,3 meter fra punktudsugningen, hvormed svejserøgen ikke blev fjernet fra den ansattes indåndingszone.

Byretten fandt indehaveren skyldig og henviste til, at virksomheden ikke havde foretaget sig noget for at sikre og indskærpe, at udsugningsmaterialet blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tiltalte havde således ikke opfyldt sine pligter efter lovens kapitel 4, idet tiltalte ikke blot kunne forlade sig på, at en erfaren medarbejder udfører arbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav. Byretten fandt derfor, at tiltalte havde handlet uagtsomt, og domfældte. Bøden blev fastsat til 15.000 kr., idet byretten mente, at der ikke forelå skærpende omstændigheder, hvorfor den fastsatte grundbøden til 10.000 kr. og tillagde 50 %, da virksomheden havde mellem 10 og 34 ansatte.

Landsretten fandt ikke, at indehaveren havde handlet uagtsomt. Der blev lagt vægt på, at tiltalte havde givet en driftsleder opgaven med at instruere og påtale ukorrekt anvendelse af sikkerhedsudstyr, at alle medarbejdere havde gennemgået § 26-uddannelse, at den ansatte var en meget erfaren medarbejder, og at der var tale om en rutineopgave. Da anklagemyndigheden alene havde påstået skærpelse og dermed accepteret, at strafansvaret efter den objektive ansvarsregel i AML § 83 ikke skulle finde anvendelse, frifandt landsretten derfor tiltalte.

Læs hele dommen

Svejsning 1,3 meter fra punktudsugning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF