Gå til hovedindholdet

Domme

Jordudgravning – 3 meter dyb, ikke sikret mod jordskred – Strafudmåling

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. januar 2015 af 11. afdeling nr. S-1497-14

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, samt bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde § 35, stk. 1, da én af virksomhedens ansatte udførte arbejde i bunden af en jordudgravning, uden at der var gravet med passende skråningsanlæg eller truffet andre foranstaltninger til sikring mod jordskred og sammenstyrtning.Byretten dømte aktieselskabet under henvisning til, at der var tale om en udgravning med en dybde på 2,46 til 3 meter, hvor der ikke var lavet skråningsanlæg.

Byretten lagde videre vægt på, at den manglende overholdelse af kravene til skråningsanlæg sammenholdt med jordforholdende medførte fare for skade på liv eller helbred, hvorved den tilsynsførende så anledning til at stoppe arbejdet indtil forholdende var bragt i orden. Byretten idømte aktieselskabet en bøde på 65.000 kr. Et flertal i Landsretten stadfæstede byrettens dom dog med den ændring, at bøden blev nedsat til 30.000 kr. under henvisning til, at overtrædelsen af arbejdsmiljøloven ikke kunne betegnes som grov eller at der havde foreligget skærpende omstændigheder, henset til, at det alene var den ene side af udgravningen der ikke var behørigt sikret mod jordskred samt henset til oplysningerne om hullets dybde, sidernes længde og hullets afstand til et nærliggende hus, fraværet af maskineri eller lignende i hullet og fraværet af tung trafik og opgravet jord nær hullet. Dissens.

Læs hele dommen

Jordudgravning – 3 meter dyb, ikke sikret mod jordskred - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF