Gå til hovedindholdet

Domme

Arbejde i ca. 3,5 m dyb jordudgravning (to forhold – samme udgravning) - Arbejdsgiveransvar (tilsyn, instruktion) – Frifindelse (et forhold)

Østre Landsrets dom af 8. marts 2016 nr. S-1444-15

Resumé

Et aktieselskab var tiltalt for overtrædelse af AML § 38, stk.1, og byggepladsbekendtgørelsens § 34, ved i 2 tilfælde den 3. og den 18. april 2013 på den samme byggeplads at have været ansvarlig for, at der foregik arbejde med udgravning, uden at dette arbejde blev planlagt, tilrettelagt og udført forsvarligt, idet den samme ansatte de 2 dage arbejdede i hhv. 3,5-3,7 meters dybde og 2,85 meters dybde, uden at der var truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod sammenstyrtning.

Selskabet påstod frifindelse under henvisning til, at der var gravekasser til rådighed, at der var instrueret i brugen af dem, og til, at byggelederen var på pladsen hver dag.

Byretten fandt selskabet skyldigt i begge forhold. Med hensyn til AML § 83, stk. 3, anførte byretten, at selskabet ganske vist havde stillet gravekasser til rådighed og instrueret i brugen af dem, men at selskabet havde undladt at sikre, at procedurerne for at udføre arbejdet forsvarligt blev fulgt. Byretten henvist til, at arbejdslederen ikke var på pladsen hele tiden, og at ingen andre var blevet pålagt ansvaret for at sikre, at der blev benyttet gravekasser. Bøden blev fastsat til 130.000 kr.

Landsretten fandt selskabet skyldigt i overtrædelsen den 3. april 2013. Der blev henvist til, at der ganske vist var instrueret i brug af gravekasser, men at det ikke blev sikret, at der var effektivt tilsyn med, at gravekasserne blev anvendt. Der blev også herved lagt vægt på, at den ansatte ikke havde erfaring med arbejde i dybe udgravninger, og at en anden medarbejder på pladsen, der overværede arbejdet, ikke greb ind over for det. Landsretten frifandt derimod selskabet for overtrædelsen den 18. april 2013. Her lagde landsretten vægt på, at de ansatte var blevet yderligere indskærpet brugen af gravekasser, og at byggelederen forblev på byggepladsen efter at have instrueret, og at en anset havde forsøgt at standse den ansatte, da han arbejdede uden for gravekassens område. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at arbejdsgiveren havde opfyldt sine pligter og frifandt derfor selskabet i medfør af AML § 83, stk. 3. Bøden for det ene forhold blev fastsat til 65.000 kr.

Læs hele dommen

Arbejde i ca. 3,5 m dyb jordudgravning (to forhold – samme udgravning) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF