Gå til hovedindholdet

Domme

Arbejde i en ca. 2,4 m dyb jordudgravning - Arbejdsgiveransvar (tilsyn, instruktion) - Strafudmåling (forhøjet grundbøde)

Vestre Landsrets dom af 30. august 2016 i ankesag nr. V.L. S-2233-15

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og § 34, stk. 1 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, ved den 25. februar 2014, at arbejdet med komprimering af jord i en udgravning, ikke var planlagt, tilrettelagt og udført på en sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. En af virksomhedens ansatte arbejdede med komprimering af jord i en udgravning i en dybde af ca. 2,4 meter og en brede på ca. 3 meter, tæt ved udgravningens kant, der fremstod næsten lodrette, uden at der var truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger til sikring imod sammenstyrtning og nedskridning, hvorved der var fremkaldt fare for personskade.

Byretten lagde på baggrund af den tilsynsførendes forklaring og billeder til grund, at udgravningen var ca. 2,4 meter dyb, og ca. 3 meter bred, og at der ikke var etableret skråningsanlæg. Tiltalte havde derfor ikke overholdt arbejdsmiljølovgivningens krav til udførelse af skråningsanlæg i forbindelse med udgravninger, der er mere end 1,7 meter dybe. Byretten fandt, at virksomhedens ansatte ikke var instrueret tilstrækkelig i gældende sikkerhedsforskrifter, og at der ikke var ført tilstrækkelig tilsyn med udgravningen, hvorfor der ikke var grundlag for at tiltalte arbejdsgiver var fritaget for bøde. Selskabet blev idømt en bøde på 65.000 kr. Ved strafudmålingen lagde byretten vægt på, at der var tale om en grov materiel overtrædelse af arbejdsmiljøloven med skærpende omstændigheder, og på oplysninger om antallet af ansatte i virksomheden.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Straffen blev fastsat som en tillægsstraf. 

Læs hele dommen

Arbejde i en ca. 2,4 m dyb jordudgravning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF