G� til hovedindholdet

Domme

Manglende efterkommelse af flere påbud (kontrolanordning, nedstyrtningsfare og arbejdspladsvurdering) – Frifindelse i et forhold

Østre Landsrets dom af 12. december 2016 i ankesag nr. S-2085-16

Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i tre forhold:

Forhold 1

For overtrædelse af lovens § 42, stk. 1, og bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning § 35, stk. 10, samt bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning § 3, § 4, og § 5 samt bilag 2, 4 og 5, ved den som indehaver af en restaurant, ikke at have sørget for, at den mekaniske udsugning i køkkenet var forsynet med en kontrolanordning. Virksomheden havde tidligere fået et påbud om at etablere en kontrolanordning i forbindelse med procesudsugningen fra friture og gasblus.

Forhold 2

For overtrædelse af lovens § 38, stk. 1, samt bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 7, jf. § 13, nr. 1, ved som indehaver af samme restaurant, ikke at have sørget for, at skader, der var på trappen ned til kælderen, blev udbedret. Arbejdstilsynet havde tidligere givet virksomheden påbud om at sikre medarbejderne imod risiko for fald på trappen ned til lageret i kælderen uden at tiltalte havde efterkommet Arbejdstilsynets påbud.

Forhold 3

For overtrædelse af lovens § 15 a. stk. 1, samt bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 6 b, stk. 4, ved som indehaver af samme restaurant, ikke at have revideret arbejdspladsvurderingen, selv om Arbejdstilsynet tidligere havde givet virksomheden et påbud om at revidere virksomhedens arbejdspladsvurdering.

I byretten blev T kendt skyldig i forhold 1 og forhold 3, men frifundet i forhold 2, grundet utilstrækkeligt bevis. T blev dømt til at betale en bøde på 35.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, og udtalte bl.a. vedrørende forhold 1, at kravet om kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion, følger af regler, der har været i kraft flere år forud for Arbejdstilsynets kontrolbesøg. Uanset at T i øvrigt løbende havde kontrolleret og renset udsugningsanlægget, fandt landsretten ikke, at der var grundlag for at lade bøden nedsætte eller bortfalde.

Læs hele dommen

Manglende efterkommelse af flere påbud (kontrolanordning, nedstyrtningsfare og arbejdspladsvurdering) - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF