G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtningsfare ved arbejde på løst stilladsdæk - Arbejdsgiveransvar (tilsyn) - Strafudmåling (gentagelsesvirkning)

Vestre Landsrets dom af 6. april 2016 i ankesag V.L. S-1090-15

Resumé

En indehaver af en personligt ejet virksomhed var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38 og § 37, stk. 1, i byggepladsbekendtgørelsen, ved at en ansat i juni 2014 arbejdede og færdedes et stilladsdæk, der var løst oplagt på et hanebånd i 2,5 meters højde uden sikring mod nedstyrtning.

Byretten fandt indehaveren skyldig og lagde vægt på den tilsynsførendes forklaring sammenholdt med de optagne fotos. Efter bevisførelsen blev det endvidere lagt til grund, at der på byggepladsen ikke var et rullestillads til rådighed, og det kunne ikke nærmere fastlægges, hvilke instruktioner tiltalte, der senest havde været på byggepladsen 1 uge før, havde givet vedrørende sikkerhed ved arbejdets udførelse. Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3 var således ikke opfyldt. Byretten fastsatte bøden til 50.000 kr. Ved udmålingen var der lagt vægt på virksomhedens størrelse, samt at virksomheden tidligere var straffet 2 gange indenfor de seneste 4 år.

Landsretten fandt tilsvarende overtrædelsen bevist. Med hensyn til arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3 lagde landsretten vægt på, at tiltalte ikke havde ført effektivt tilsyn på arbejdspladsen, og at der ikke var et rullestillads eller en personlift til rådighed.  Bøden fastsattes til 40.000 kr. efter indstilling fra Anklagemyndigheden. Det viste sig, at den første af de 2 forudgående bøder var vedtaget samme dag, som den anden overtrædelse blev begået.

Læs hele dommen

Nedstyrtningsfare ved arbejde på løst stilladsdæk - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF