G� til hovedindholdet

Domme

Arbejde i en ca. 2,4 m dyb jordudgravning - Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion) - Strafudmåling (forhøjet grundbøde)

Vestre Landsrets dom af 14. november 2016 i ankesag nr. S-0999-16

Resumé

T Kommune var tiltalt for at have været ansvarlig for, at arbejde i udgravning ikke var planlagt, tilrettelagt og udført på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde. En ansat arbejdede med understøttelse af hovedledning, i en ca. 2,4 meter dyb udgravning, tæt ved kanten, i et område, der delvist tidligere var opgravet, uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod sammenstyrtning og nedskridning, hvorved der er fremkaldt fare for personskade.

Byretten dømte T Kommune bl.a. under henvisning til at der ved udgravningen ikke var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod sammenstyrtning og nedskridning, og at der derved var fremkaldt fare for personskade. Byretten lagde videre til grund, at de ansatte ikke havde fået konkret instruktion om, hvordan gravearbejdet i en dybde på mere end 1,7 m. skulle udføres. Retten fandt på denne baggrund, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt var fuldt forsvarligt, og tiltalte var derfor ikke fri for strafansvar.

Landsretten stadfæstede byrettens dom bl.a. under henvisning til at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Landsretten fandt ikke at T Kommune havde opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4, idet der fra arbejdsgivers side hverken var givet generel eller konkret instruktion om udførelse af arbejdet med udgravningen. At de ansatte mange gange før havde udført lignende opgaver kunne, henset til opgavens farlighed, ikke fritage arbejdsgiveren for en nærmere tilrettelæggelse af arbejdet.

Læs hele dommen

Arbejde i en ca. 2,4 m dyb jordudgravning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF