Gå til hovedindholdet

Domme

Eksplosionsfare fra knaldgas ved arbejde ved ekstrudermaskine – Personlig værnemiddel – Påregnelighed - Frifindelse

Vestre Landsrets dom af 16. marts 2017 i ankesag nr. S-2072-16

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 13, nr. 2 og nr. 3, ved den 10. august 2015 som arbejdsgiver, at have undladt at sikre, at arbejdet med en enkeltsnekkeekstruder var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt ud forsvarligt, da der ikke var effektivt forebygget mod fare for eksplosion, herunder at der ikke var sikret effektivt mod udslip, lækage, damp. I forbindelse med en ansats arbejde ved maskinen, blev der dannet knaldgas, hvorved varm plasticmasse sprøjtede fra maskinens dysse ud i ansigtet og øjnene på den ansatte.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om bøde.

Tiltalte nægtede sig skyldig, og gjorde gældende, at den ansatte havde fejlbetjent maskinen, hvorved situationen med "knaldgasser" opstod, og at den ansatte handlede i strid med forskrifterne, ved at have taget hovedet ind foran maskinen. Dette indebar en uforholdsmæssig risiko, som en uddannet plasmager burde kende.

Byretten dømte T A/S til at betale en forhøjet bøde på kr. 45.000, og lagde bl.a. til grund, at ulykken opstod, fordi den ansatte anvendte et forkert materiale ved materialeovergangen, hvorved reaktionen i ekstrudermaskinen opstod, og den ansatte fik sprøjtet forkullet materiale og damp i ansigtet og øjnene. Der blev endvidere lagt til grund, at den ansatte havde ansigtet placeret foran maskinen da ulykken skete, og at han ubestridt ikke var iført sikkerhedsudstyr. Retten fandt på denne baggrund, at arbejdet ikke blev udført på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. På baggrund af forklaring om arbejdserfaring, de givne instruktioner herunder sikkerhedsmæssige retningslinjer, og skadelidte ansattes forklaring om at han observerede hvad de erfarne gjorde, fandt retten at den ansattes handling ved at kigge ind i maskinen, ikke kan anses for at være så abnorm, eller et så usædvanligt led i aktiviteterne under produktionen, at T A/S kan fritages for bødeansvar.

T A/S ankede dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten frifandt T A/S, og lagde bl.a. til grund, at den ansatte i forbindelse med ulykken havde handlet i strid med de givne instruktioner og med, hvad der må forventes af en uddannet plastmager, på så mange punkter og i et sådant omfang, at hans adfærd måtte karakteriseres som så atypisk og upåregnelig, at T A/S var fritaget for bødeansvar efter Arbejdsmiljølovens § 86.

Læs hele dommen

Eksplosionsfare fra knaldgas ved arbejde ved ekstrudermaskine - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF